Publicerad: 2016-06-01 11:07 | Uppdaterad: 2016-06-01 11:07

BBMRI-utredning visar på brister i styrning

Den uppföljning av Vetenskapsrådets granskning av BBMRI som Karolinska Institutets internrevision genomfört visar inte på några oegentligheter, men ett antal brister i hanteringen. Som följd avser Karolinska Institutets rektor tillse att BBMRIs parter inte drabbas av ekonomisk skada på grund av de nu inträffade händelserna.

BBMRI är Vetenskapsrådets hittills största satsning på medicinsk infrastruktur. Karolinska Institutet är värduniversitet för samarbetet, där ytterligare sju svenska universitet är partners. Det har funnits olika syn på hur samarbetet inom infrastrukturen ska bedrivas. Vetenskapsrådet meddelade i januari Karolinska Institutet att man kommer att låta en extern part genomföra en revision av infrastrukturens ekonomi.

KI har välkomnat en sådan revision och har även tillsatt en intern utredning, som nu har presenterat sitt arbete. Uppdraget har varit att göra en uppföljning av Vetenskapsrådets granskning av BBMRI.se genomförd av revisionsfirman Ernst & Young. Det är Karolinska Institutets internrevision som fått uppdraget av vikarierande rektor i samråd med konsistoriets ordförande.

Internrevisionen har inte funnit några oegentligheter i hanteringen av bidraget. De oklarheter som har påtalats angående ett antal fakturor, kan förklaras av felaktig kostnadsfördelning och bristfälliga verifikationsunderlag. Avtal där kostnaden belastar BBMRI.se borde rimligen signeras av BBMRI.se, vilket inte alltid varit fallet. Dessutom borde visst arbete som gällde Lifegene inte belasta BBMRI.se. Internrevisionen konstaterar att övriga universitet heller inte fått regelbundna utfallsrapporter, vilket har lett till minskad insyn och transparens.

Internrevisionen anser också att det var olyckligt att inte en styrelse fanns på plats tidigare. De beslut som fattats under denna period borde ha fattats av en styrelse, dessutom verkar det ha funnits olika ingångsvärden bland universiteten redan från början.

Avseende noteringen att de till styrelsen rådgivande kommittéerna periodvis inte fungerat så som villkoren föreskriver, så finner IR att det verkar ha fungerat sämre de senaste åren samt i samband med tjänstledigheter. Detta har dock inte fullt ut brutit mot villkoren.

Internrevisionens uppfattning är att en stor del av bristerna hade kunnat undvikas med tydliga definitioner och överenskommelser, noggrannare planering, uppföljning och rapportering samt tydligare avgränsning mot KI:s biobank.

– Det är bra att vi nu har ett underlag att arbeta utifrån. Med ledning av denna rapport finns det anledning att överväga att ta initiativ till en fullständig genomlysning av BBMRI och dess verksamhet vid KI. De allvarliga brister som tas upp måste vi åtgärda. KI avser att tillse att BBMRIs parter inte drabbas av ekonomisk skada på grund av de nu inträffade händelserna, säger Karolinska Institutets rektor Karin Dahlman-Wright i en kommentar.