Publicerad: 2020-05-27 11:18 | Uppdaterad: 2020-05-27 15:57

Att informera barn om deras föräldrars sjukdom

Unik litteraturöversikt över viktigt och lite utforskat tema: Interventioner för att informera våra vuxna patienters minderåriga barn om deras föräldrars sjukdom.

Children of the world. Photo: Robyn Jay, cc-by-nc-sa
Världens barn. Foto: Robyn Jay

När föräldrar är sjuka påverkas deras barn. Barnen riskerar egen sjuklighet och har enligt lag rätt att få information, råd och stöd kring sin förälders sjukdom från förälderns behandlare. Påverkan sker genom psyko-sociala mekanismer och interventioner för barn vars föräldrar har utvecklats. Trots att detta är en vardaglig klinisk utmaning och något hälso- och sjukvårdspersonal enligt lag är skyldig att uppmärksamma har ingen systematiskt kunskapsöversikt över interventioner tidigare publicerats.

Denna systematiska översikt beskriver kunskapsläget globalt i alla sjukvårdsgrenar. 13 892 titlar gicks igenom och 32 artiklar sållades fram. Forskningen hade bedrivits inom psykiatri inklusive beroendevård, cancer och HIV-vård. 21 av artiklarna utvärderade barnets nivå av symptom före och efter intervention fann en måttlig positiv effekt. Innehållsanalys av resultaten från de 11 studierna som använde kvalitativ metod visade att fyra teman var viktiga för både föräldrarna och barnen: Ökad kunskap, mer öppen kommunikation, nya coping-strategier och förändrade känslor.

Ytterligare tre teman var viktiga för föräldrarna: Föräldrarnas observationer av förändringar i barnets beteende, föräldrarnas ökade förståelse av sitt eget barn samt lättnad då barnet fick återhämtning. Inga studier är genomförda i viktiga sjukvårdsgrenar som intensivvård (t ex för infektion orsakad av Covid-19), neurologi och primärvård. Studiens fynd är viktiga att beakta i fortsatta försök att utveckla sätt att ge barn information, råd och stöd då deras föräldrar är sjuka.

 

Publikation

Oja C, Edbom T, Nager A, Månsson J, Ekblad S. Informing children of their parent's illness: A systematic review of intervention programs with child outcomes in all health care settings globally from inception to 2019. PLOS ONE. May 26, 2020. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233696

Kontakt

Profile image

Charlotte Louise Oja

Anknuten till Undervisning/Handledning
Profile image

Anna Nager

Anknuten till Forskning

Jörgen Månsson, adjungerad professor, Göteborgs universitet

Profile image

Solvig Ekblad

Anknuten till Forskning