Publicerad: 2018-09-26 08:34 | Uppdaterad: 2019-05-13 18:14

Att adressera det odefinierade som en del i de interkulturella konsultationer i primärvården skulle kunna leda till färre missförstånd och minskad osäkerhet.

I en kvalitativ studie har forskare från Karolinska Institutet och Stockholms universitet gjort en undersökning av interkulturella konsultationer i den svenska primärvården. Studien – "Circling the undefined - A grounded theory study of intercultural consultations in Swedish primary care" – publicerades i PLOS ONE den 30 augusti 2018.

Utifrån analys av intervjuer med både ST-läkare i allmänmedicin och utrikes födda patienter har forskarna tagit fram en modell som beskriver olika beteenden i själva mötet och hur dessa (mer eller mindre omedvetet) kan leda till att själva kärnan i konsultationen lämnas odefinierad. De har därför kallat modellen för ”Circling the Undefined”.

– Det odefinierade inbegriper i korthet att man förutsätter att det finns en överenskommelse om vad koncepten hälsa och sjukdom innefattar samt hur formatet och innehållet i konsultationen ska se ut, säger Erica Rothlind och Solvig Ekblad, vid forskargruppen Cultural Medicine på Institutionen för lärande, informatik, management och etik. Att adressera det här som del i interkulturella konsultationer skulle kunna leda till färre missförstånd och minskad osäkerhet.

Interkulturella konsultationer uppfattas och beskrivs ofta som komplexa. Forskarna hoppas att den modell de presenterar i sin studie kan bidra till att förstå varför så är fallet.

”Circling the Undefined” - en modell som beskriver olika beteenden i själva mötet och hur dessa (mer eller mindre omedvetet) kan leda till att själva kärnan i konsultationen lämnas odefinierad.

– Först genom att börja med att beskriva hur beteenden som används i patient-läkarkommunikationen kan leda till att kärnfrågor i konsultationen inte identifieras, kan vi ta ett första steg mot en ökad gemensam förståelse.

Studien understryker vikten av att fokusera på patient-läkarinteraktionen i interkulturella konsultationer och utbildningssammanhang. Den visar också på ett behov av utbildningsinsatser för både läkare och patienter för att underlätta kommunikationen.

Ökad kunskap och färdigheter i interkulturella konsultationer är viktigt för en förbättrad primärvårdskontakt för utrikesfödda och därmed för att på sikt kunna bidra till en minskad ojämlikhet i vården.

Studien stöds av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, 2014-0853).

Publikation

 

Circling the undefined-A grounded theory study of intercultural consultations in Swedish primary care.
Rothlind E, Fors U, Salminen H, Wändell P, Ekblad S
PLoS ONE 2018 ;13(8):e0203383