Publicerad: 2014-01-08 10:36 | Uppdaterad: 2014-01-20 13:38

Åtgärder på forskarutbildningen samlade i slutrapport

En projektgrupp från styrelsen för forskarutbildning besökte under 2013 alla institutioner för att diskutera doktorandernas studie- och arbetsmiljö. Bakgrunden var Exit Poll, den enkät där var sjätte nybliven doktor vid KI uppger sig ha blivit utsatt för trakasserier eller diskriminering under sin forskarutbildning.

Erfarenheterna från gruppens besök finns nu sammanfattade i en rapport som har skickats ut till institutionerna.

– Det märktes att institutionerna tagit till sig informationen från Exit Poll, säger prodekanus för forskarutbildning, Marianne Schultzberg, som lett projektet. Att arbeta med att förbättra doktorandernas situation fanns redan i verksamhetsplanen 2013 för de flesta.

Ett mål med rapporten är att se till att goda idéer får spridning i organisationen. Det kan röra allt från hur man informerar och introducerar doktorander i verksamheten till särskilda föredrag, workshops och aktiviteter, såsom att med hjälp av rollspel ge handledare möjlighet att sätta sig in i doktoranders situation.

Marianne Schultzberg menar att det framför allt är två saker som behöver förbättras:

– För det första behöver vi prata mer om vilka förväntningar vi har på varandra – doktorander, handledare och andra, säger hon. Med en bättre dialog om förväntningar tror vi att många konflikter kan undvikas eller lösas i ett tidigt skede. För det andra behöver KI jobba med sin kultur och sitt på många ställen hårda arbetsklimat. Precis som vi har nollacceptans mot forskningsfusk borde vi ha nollacceptans mot dåligt beteende.

Text: Anders Nilsson