Publicerad: 2024-02-15 17:42 | Uppdaterad: 2024-02-15 17:42

Återrapportering av utbildningsuppdraget

Tre studenter som sitter vid ett bord med en dator
Foto: Martin Stenmark

Institutionen NVS har nu lämnat in återrapporteringen av utbildningsuppdraget 2023 till kommittén för utbildning. Återrapporteringen innefattade frågor inom tio områden.

De tio områdena är:
1) utbildningsorganisation, 2) kompetensförsörjning, 3) forskningsanknuten utbildning/utbildningsanknuten forskning, 4) pedagogisk utveckling och lärandemiljöer, 5) internationalisering, 6) lika villkor, 7) arbetsliv och samverkan, 8) kvalitetssäkringsprocesser, 9) dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling och 10) studieavgiftsverksamheten.

Undervisningen vid NVS motsvarar ca 2000 helårsplatser inom utbildningsprogrammen på grundnivå och avancerad nivå. NVS har under 2023 ansvarat för 16 program, en kurs i psykologprogrammet, en kurs i biomedicinska analytikerprogrammet, en kurs i röntgensjuksköterskeprogrammet, primärvårdsstrimman och moment i geriatrik och integrerad slutexamination (IST) på det 5.5-åriga läkarprogrammet samt i det 6-åriga programmet moment i allmänmedicin på termin 1–5. Vidare ansvarade institutionen för 37 fristående kurstillfällen inkluderande magister i arbetsterapi, fysioterapi och omvårdnad genom fristående kurser samt uppdragsutbildningar.

Under 2023 underproducerade de flesta program vid NVS, förutom kompletterande utbildning för studenter med utländsk examen. Utifrån detta har vi under 2023 påbörjat ett utbildningsekonomiprojekt med syfte att ta fram en helhetsbild av NVS utbildningsekonomi i relation till ekonomisk tilldelning, för att baserat på underlaget ta fram effektiva åtgärder och aktiviteter samt en plan med målet utbildningsekonomi i balans senast vid utgången av 2028.

Utbildningsnämnden har också arbetat med förbättrade rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete gällande studenter. Se Anvisningar gällande studenternas arbetsmiljö Dnr 1-936-2023.

De största utmaningarna har varit relaterade till kompetensbrist på lärarsidan (vissa program), VIL/VFU, uppdrag från myndigheter (ffa belastning för PD på sjuksköterskeprogrammen), rättssäkra examinationer och den nya rutinen inom tentamensservice. 

De mest positiva händelserna var det fina utlåtande som sjuksköterskeprogrammet fick på den tematiska utvärderingen och godkända specialistsjuksköterskeprogrammen Psykiatrisk vård och Ambulanssjukvård i kvalitetsutvärdering av UKÄ. Vidare är vi glada att studenter är delaktiga i programutveckling, god samverkan mellan programmen och avdelningarna. AI och tentamensservice har varit utvecklande under året.

Maria Hagströmer, grundutbildningsansvarig (GUA) vid NVS