Publicerad: 2022-02-16 13:14 | Uppdaterad: 2022-02-16 13:29

Återrapportering av utbildningsuppdragen 2021 inklusive kvalitetsplan för 2022

Två studenter pluggar på biblioteket i Flemingsberg.
Två studenter pluggar på biblioteket i Flemingsberg. Foto: Erik Cronberg.

Utbildningsnämnden (UN) vid NVS har lämnat in återrapportering av utbildningsuppdraget på grund- och avancerad nivå vid institutionen för 2021 och institutionens kvalitetsplan för 2022 till Kommittén för utbildning.

I återrapporteringen har NVS rapporterat följande kring institutionens utbildningsuppdrag för 2021.

 • Åtta UN-möten har genomförts under året och förutom beslut kring kursplaner och utbildningsuppdrag har återkommande ämnen på agendan varit utmaningar i relation till pandemin, VIL/VFU-frågor, rättssäkra examinationer och distansundervisning.
   
 • Gällande kompetensförsörjning av lärare har vi rapporterat att utrymme i tjänsten för pedagogisk kompetensutveckling ska finnas eftersom målet är att samtliga lärare ska ha 15 hp pedagogik. Vissa sektioner utmaning med framtida pensionsavgångar.
   
 • Det finns studentrepresentanter i olika råd samt i utbildningsnämnden. Periodvis har det saknats studentrepresentation i vissa organ. Under året har regelbundna digitala möten med studenterna genomförts i kurserna.
   
 • -De finansiella resurserna i relation till forskningsanknuten utbildning har bidragit till att lärare med undervisning och pedagogiskt tunga uppdrag genom egen forskning kunnat utveckla forskningsanknytningen i undervisningen. Många lärare har kunnat bedriva pedagogisk forskning och utvecklingsarbete.
   
 • Gällande pedagogisk utveckling och lärandemiljöer så har den digitaliserade undervisningen har både haft fördelar och utmaningar. Enheten för utbildning och lärande (UoL) har stöttat vissa sektioner mer än andra och i stort är man nöjd med stödet.
   
 • Lika villkor - programmens företrädare har under 2021 arbetat med ökad tillgänglighet av lärplattformen Canvas, med avseende på struktur, utseende och användning. Innehållet i några av programmen har dessutom särskilt fokus på att lära ut kompetens om likabehandling, fortsatt utveckling sker.
   
 • På flera sektioner fortgår arbetet med att integrera hållbar utveckling i undervisningens innehåll, lärandeaktiviteter och examinationer. Under 2021 det också utgått från att medvetengöra hållbarutveckling för lärare, kursansvariga och examinatorer.
   
 • Gällande dimensionering av befintlig utbildning och eventuell nyutveckling så finns inga planer på utökning på programmen bland annat pga. brist på vfu-platser och lärarkapacitetsbrist. Diskussion kring nyutveckling och befintligt utbud av fristående kurser pågår bl. a. genom sektionsövergripande regelbundna möten.
   
 • Uppdragsutbildning ges bland annat med intention att stärka utbildningsområden där det finns idag kunskapsluckor samtidigt som det finns behov i vård och omsorg. Lärarkapacitetsbrist och osäker finansiering är utmaningar.

I kvalitetsplanen för 2022 konstateras att kvalitetsarbetet kring vårt utbildningsuppdrag på grund- och avancerad nivå fortsätter utvecklas och att programmen och kurserna håller hög kvalitet.  Förutom de fortsatta utmaningarna relaterat till pandemin har de största utmaningarna varit att bibehålla den höga kvaliteten trots bristen på kvalitativa VIL-platser i förhållande till antalet studenter men framför allt en risk för bristande lärandekapacitet som idag är en realitet inom vissa huvudområden. Dessa utmaningar har institutionen påbörjat att hantera genom en under året utarbetad verksamhetsplan med tillhörande aktiviteter. Detta arbete kommer fortgå under 2022 i samarbete mellan institutionen, sektioner och program.

De tre prioriterade områdena för 2022 är

 1. införande av ny utbildningsekonomi
 2. rekrytera, behålla och kompetensutveckla medarbetare i utbildning på grundnivå och avancerad nivå 
 3. att bredda lärarbasen vid NVS och öka möjligheter till undervisning för fler.

Kontakt

Maria Hagströmer Professor/fysioterapeut