Publicerad: 2022-04-13 16:20 | Uppdaterad: 2022-04-13 16:22

Årsbokslut 2021 och budget 2022

2021 års kapitalförändring visar på betydligt bättre utfall än budget för både institutionen och universitetstandvården, enligt vår administrativa chef Åsa Diberius. Hon sammanfattar här årsbokslut för 2021 och budget för 2022.

Åsa Diberius
Åsa Diberius. Foto: Karolinska Institutet

– För institutionen beror de positiva avvikelserna på bättre utfall på intäktssidan tack vare betydligt mindre återbetalning av statsanslag för utbildning baserat på direktavräkningen och erhållna ej budgeterade medel. På kostnadssidan bidrar bl a lägre lokalkostnader till den förbättrade kapitalförändringen, där behovet av hyrda lärosalar minskat pga covid-19. Även driftkostnaderna har blivit lägre för forskningsverksamheten och kan också bero på covid-19, säger Åsa Diberius, administrativa chef för institutionen för odontologi och universitetstandvården.

För universitetstandvården beror de positiva avvikelserna främst på att de totala kostnaderna har blivit 5,2 mnkr lägre än lagd budget. Verksamheten redovisar totalt sett lägre personalkostnader än budget och även lägre kostnader för avskrivningar och övriga driftkostnader. Covid-19 har lett till att vissa pågående projekt dragit ut på tiden och försenade leveranser, men det har också lett till att kostnader för hygienmaterial blivit betydligt dyrare.

Sammantaget redovisar institutionen en positiv kapitalförändring om +2,5 mnkr (budget –4,0 mnkr) vilket bidrar till att det totala myndighetskapitalet uppgår till 13,4 mnkr där merparten av det positiva kapitalet återfinns på verksamheten forskning.

Universitetstandvården redovisar en negativ kapitalförändring om –9,7 mnkr (budget –14,9 mnkr) vilket reducerar det totala myndighetskapitalet som uppgår till 22,9 mnkr där ca 70 %, ca 16 mnkr återfinns på verksamheten tandvårdsanslaget.

Underskott i budgeten för både institutionen och universitetstandvården 2022

Budgeten för 2022 visar på ett underskott om –4,7 mnkr för institutionen fördelat med –5,8 mnkr för verksamheten utbildning och +1,0 mnkr för forskning. Underskotten på utbildningssidan finansieras delvis av ingående balanser (tidigare erhållna medel) men kommer också för vissa projekt att generera utökade underskott vilka blir viktiga för institutionsledningen att arbeta för att reducera. För verksamhet forskning är det framförallt projekt finansierade av statliga forskningsmedel som bidrar till det budgeterade överskottet, vilket inte är en gynnsam utveckling då vi riskerar att behöva återföra delar av redan tilldelade medel pga för höga myndighetskapital i relation till årets omsättning.

För universitetstandvården landade budgeten på –19,8 mnkr vilket inte är en långsiktigt hållbar budget. Verksamheten har ett antal utmaningar, som genererar ett utökat resursbehov under den här perioden såsom exempelvis parallella utbildningsplaner och fler registrerade studenter. Fr om 2022 utlyser verksamheten dessutom fyra nya ST-tjänster (3 på halvtid och 1 på heltid) som är en strategisk satsning i linje med en långsiktig kompetensförsörjning. För verksamheten blir det viktigt att särskilja vilka kostnader som ska finansieras av det upparbetade myndighetskapitalet för tandvårdsanslaget och anpassa de långsiktiga kostnaderna utifrån verksamhetens ekonomiska förutsättningar.