Publicerad: 2015-05-07 10:09 | Uppdaterad: 2015-05-07 10:15

Arbetsplatsnära insatser viktigt vid sjukskrivning för psykisk ohälsa

Problemlösningsterapi som innehåller arbetsplatsnära insatser underlättar återgång till arbetet efter sjukskrivning för psykisk ohälsa. Det visar en ny kartläggning av nationell och internationell forskning kring insatser genomförda via företagshälsovården för att minska psykisk ohälsa bland anställda.

Kartläggningen har genomförts av IMMs enhet för interventions- och implementeringsforskning och omfattar 21 vetenskapliga studier. Några av studierna är utvärderingar av förebyggande insatser, resten fokuserar på anställda i riskzonen för psykisk ohälsa samt efterbehandling för anställda som var sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Majoriteten av studierna kommer från Nederländerna, där det sedan drygt ett decennium finns riktlinjer för hur förtagshälsovården bör hantera psykisk ohälsa inom arbetslivet.

Resultatet av kartläggningen visar att personer sjukskrivna för psykisk ohälsa som genomgår så kallad problemlösningsterapi, en typ av kognitiv beteendeterapi, ökar chansen för partiell återgång i arbete ett år efter insatsen. För att underlätta arbetsåtergång behöver insatsen enligt forskarna vara nära kopplad till arbetsplatsen och hänsyn tas till de arbetsmiljöfaktorer som visat sig ha betydelse för psykisk ohälsa. Något tydligt samband mellan arbetsåtergång och omfattning av psykiska symtom bland sjukskrivna personer kunde dock inte ses i underlaget.

Förebyggande insatser

När det gäller förebyggande insatser via företagshälsovården konstaterar forskarna bakom kartläggningen att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt.

– Men den internationella forskningen ger stöd för att insatser via arbetsplatsen kan förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro, säger docent Gunnar Bergström, som ansvarat för kartläggningen.

Arbetet har skett i samverkan med Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting och finansierats genom anslag från AFA Försäkring. Tillsammans med andra liknande forskningsöversikter ska den aktuella kartläggningen också användas av Företagshälsans riktlinjegrupp för att ta fram just riktlinjer för hanteringen av arbetsrelaterad psykisk ohälsa. Sammanställningen av riktlinjerna väntas bli klar för lansering i september 2015.

Rapport

Insatser som ges via företagshälsovården för att minska eller förebygga psykisk ohälsa. En kartläggning av forskningen. Rapport 1:2015. Bergström G., Lundin A., Vaez M., Cedstrand E., Hillert L., Jensen I. Enheten för interventions- och implementeringsforskning, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Stockholm 2015.