Publicerad: 2016-04-08 13:20 | Uppdaterad: 2016-04-08 13:42

Arbetsmiljöverkets nya föreskrift riktar fokus på den psykiska ohälsan på arbetsplatser

För att börja ta ansvar för den psykiska ohälsan på arbetsplatser behöver arbetsgivarna verka för ökad kunskap om bemötande av psykisk ohälsa. Ett effektivt sätt att starta arbetet är då att utbilda arbetsledning och medarbetare till Första hjälpare med utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA.

Arbetsmiljöverket har beslutat om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö som börjat gälla från 20160331. Regler om bland annat arbetsbelastning, arbetstider och kränkande särbehandling ingår i föreskriften. Målet är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Arbetsmiljöverket skriver på sin hemsida om förordningen:

”Brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön orsakar ohälsa hos många arbetstagare i Sverige. Antalet anmälda arbetssjukdomar som beror på de här orsakerna har ökat med drygt 70 procent sedan år 2010. Alltför mycket arbete eller för hög arbetstakt och problem i relationer på arbetsplatsen, som samarbetsproblem och mobbning, är exempel på vad som ligger bakom den här typen av arbetssjukdomar.”

NASP vill med anledning av detta framsteg påpeka den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns avgörande betydelse för den psykiska ohälsa som till arten kan sägas vara lättare och som ökat kraftigt på senare år. Den kan för sårbara individer leda vidare till mer allvarlig och långvarig psykisk ohälsa. För personer med psykisk sjukdom är stress och missförhållanden i arbetsmiljön och den sociala miljön givetvis en särskilt belastande riskfaktor. Risken för suicid/självmord ska också beaktas vid såväl allvarligare som lättare psykisk ohälsa.

För att arbetsplatser och arbetsledare ska kunna verka förebyggande för psykisk ohälsa och även självmord behöver kunskap av första-hjälpen-karaktär spridas på arbetsplatsen i första hand bland personer i ledande och personalvårdande position men också brett bland medarbetare, personalklubbar och fackligt aktiva.

För spridning av basal kunskap om bemötande och stöd till personer som visar tecken till psykisk ohälsa finns utbildningsprogrammet Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA, för vilket det för närvarande finns över 400 instruktörer och 6000 första hjälpare utbildade i landet. För vidare information och för kontakt med instruktörer var god se under fliken utbildningar.

Insikten om behovet av ökad bemötandekunskap vid psykisk ohälsa växer men är ännu i sin linda inom såväl privata som offentliga verksamheter. Ett unikt undantag är kommunen Vetlanda som bedriver utbildning av all kommunal personal (c:a 2000 deltagare) inom Första hjälpen till psykisk hälsa inom tre år som ett led i det allmänna olycksfallsförebyggande arbetet med målet att ytterst bidra till suicidprevention på lång sikt.