Publicerad: 2020-10-05 15:42 | Uppdaterad: 2021-02-08 10:46

Arbetet med att förbättra MBB:s interna kommunikation fortsätter

Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik deltar under höst- och vårterminen i ett projekt om institutionsledningens kommunikationskanaler och den interna kommunikationen på institutionen. Syftet är att få en bättre förståelse för hur kommunikationen fungerar idag och hur den kan förbättras framöver.

Projektets första fas, att analysera hur institutionsledningens kommunikationskanaler fungerar idag, är nu genomförd, och arbetet fortskrider därmed med nästa steg; att ta fram förslag för hur kanalerna kan användas på bästa sätt.

Sten Linnarsson in his lab at MBB.
Sten Linnarsson, prefekt vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik. Foto: Ulf Sirborn

‒ Det är viktigt att vi säkerställer att alla nås kring viktiga brådskande frågor, så som coronavirusutbrottet, och att alla har möjlighet att delta i dialog kring gemensamma komplexa frågor som driver vår institution framåt, säger Sten Linnarsson, MBB:s prefekt.

Underlaget har samlats in från olika grupper inom MBB:

  • Djupintervjuer och en workshop med prefekt, AC och fem avdelningschefer
  • Strukturerad gruppintervju med forskargruppsledare
  • Strukturerad gruppintervju med medarbetare
  • Enkät till medarbetare på MBB

Slutrapport och nya förslag ska levereras under våren 2021

Intervjuerna med MBB:s ledning och fokusgrupperna genomfördes innan årsskiftet. Rapporten med en analys av nuläget, ett förslag för anpassning av MBB:s kanaler samt en plan för hur förändringen kan genomföras ska levereras till MBB:s ledningsgrupp under våren 2021. Ledningsgruppen tar då ställning till vilka förändringar som ska genomföras.

Proträtt.
Carina Hammarström, administrativ chef på MBB. Foto: Stefan Zimmerman.

Projektet ägs lokalt av administrativa chefen Carina Hammarström.

‒ Tack till alla som har varit delaktiga i projektet så här långt! Inputen är det viktigaste att ta med oss från detta projekt. Jag hoppas att vi kan börja en dialog om hur vi vill kommunicera med varandra och naturligtvis vad vi som institutionsledning behöver fokusera på framöver, säger Carina Hammarström.

Portätt.
Tabea Kemna, kommunikatör. Foto: Erik Cronberg.

‒ Det är väldigt intressant att höra hur kommunikationen inom institutionen uppfattas idag, och också att få nya idéer för hur vi arbetar med information och dialog på MBB, säger Tabea Kemna, MBB:s kommunikatör som varit delaktig i projektet vid institutionen.

Del av större projekt

Genomlysningen av den interna kommunikationen är del av ett projekt som drivs från kommunikationsavdelningen. Förutom MBB genomför även institutionen för medicin, Huddinge, och universitetsledningen analysen.

Projektgruppen

Kontakt