Deltagare till studie sökes Är du orolig för klimatet? Delta i en ny enkätstudie

Många av oss är oroliga för klimatförändringarna och dess konsekvenser. Klimatoro är en naturlig reaktion på ett verkligt hot och kan motivera till beteendeförändringar. För en del har klimatoro däremot en paralyserande effekt, även kallat för "ohjälpsam klimatoro". Den här enkätstudien har som syfte att öka kunskap om klimatoro och att bättre förstå förutsättningarna för hållbara beteenden.

dekorativ bild
Getty Images Foto: BlackSalmon

Tidigare studier visar att ungefär hälften av den svenska befolkningen känner stark oro för klimatet. Oro kan vara konstruktivt och få människor att agera. Men för en del blir oron överväldigande och förlamande. Den blir då ett hinder i vardagen och kan även försvåra för människor att göra hållbara omställningar i sitt liv. Forskare vid Karolinska Institutet vill i en ny studie förstå ohjälpsam klimatoro, hur den påverkar människors liv och hänger ihop med hållbara beteenden.

Hur går studien till?


Deltagande i enkätstudien innebär att svara på frågor online. Det tar ca 10 - 15 min. Deltagande är helt anonym. Du som är 18 år eller äldre och känner att du upplever oro för klimatet, åtminstone ibland, kan delta.

Anmälan

Kontakt till forskare

Fabian Lenhard

Postdoktorala studier

Hantering av personuppgifter

All hantering av personuppgifterna i projektet sker i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Ansvarig för dina personuppgifter är Karolinska Institutet. Dataskyddsombud nås på dataskyddsombud@ki.se. Data kommer att analyseras på gruppnivå, hanteras konfidentiellt och kommer att lagras på en säker databas på Karolinska Institutet. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande.