Publicerad: 2017-12-05 14:49 | Uppdaterad: 2019-05-14 08:50

Är du gravid (innan v. 19)?

Kan ditt mikrobiom bidra till en normal graviditet och förlossning?

Mikrobiom är ett samlingsnamn på alla bakterier, virus och andra mikroorganismer som finns på olika ställen på och i våra kroppar. Många mikroorganismer tros ha en viktig roll för vår hälsa och välbefinnande. Med MaMi projektet vill vi undersöka hur mikrobiomet under graviditeten är relaterad till hälsa och ohälsa hos blivande mammor och deras barn, för att förhoppningsvis kunna upptäcka, förebygga och behandla hälsoproblem i framtiden.

Målet är att kunna inkludera och följa upp 2500 kvinnor i hela Sverige. För att göra det enkelt för dig deltar du helt och hållet hemifrån, utan att behöva komma till en mottagning eller åka en extra gång till din mödravårdscentral!

Vi vill ha din hjälp och bjuda in dig att delta i MaMi om du:

  • Är äldre än 18 och gravid innan vecka 19
  • Bor i Sverige, har ett svenskt personnummer och en svensk adress (för att skicka provtagnings-kit)
  • Talar tillräckligt bra svenska eller engelska för att kunna svara på frågor i ett web-baserat frågeformulär.

Det maternella mikrobiomet, det vill säga förekomst av bakterier, virus och mikroorganismer i framför allt munhåla, i slidan och i magtarmkanalen tros ha viktiga effekter för mammans och barnets hälsa. Det har associerats med förtidig födsel, havandeskapsförgiftning, graviditetsdiabetes och överdriven viktökning under graviditet som alla är vanliga och allvarliga komplikationer till graviditet. Flera faktorer tros påverka detta samband, bland annat läkemedelsanvändning (t.ex antibiotika), livsstil och kost.

Huvuddelen av befintliga studier av mikrobiom under graviditeten baseras på relativt små studiepopulationer och på grund av den stora variation som finns i mikrobiomets sammansättning är det fortsatt oklart hur ett hälsosamt och ohälsosamt mikrobiom skiljer sig från varandra. Därför är syftet med detta projekt att utvärdera sambandet mellan det maternella mikrobiomet under och efter graviditet och risken för komplikationer för mamma och barn.

Mikrobiomprover kommer samlas in från 2500 gravida kvinnor i Sverige under graviditetsvecka 17-19, graviditetsvecka 28-30 och 6-10 veckor efter förlossning. Datainsamling via frågeformulär kommer ske vid samma tidpunkter som ovan, och denna data kopplas sedan samman med svenska hälsoregister (särskilt läkemedelsregistret) i kombination med förlossningsjournaldata. Detta kommer möjliggöra tillförlitlig utvärdering av komplikationer för mamma och barn med hänsyn till potentiella inverkande faktorer i form av bl.a. livsstilsfaktorer och läkemedelsanvändning.

Mikrobiell provtagning är en procedur som är av låg risk för kvinnan och sannolikt ingen risk för det ofödda barnet, samt medför inget eller endast minimalt och övergående obehag. Eftersom proceduren för provtagning är enkel att genomföra kan den eventuellt införas vid screening av gravida kvinnor för att identifiera ohälsosamma mikrobiom i framtiden om detta skulle bedömas värdefullt och kostnadseffektivt. Därför tror vi att vår forskning kommer ha stor betydelse för många familjer framöver.

Mer information:

www.swemami.se

Följ oss på Facebook, Instagram och Twitter!

Kontakt information:

SweMaMi
The Centre for Translational Microbiome Research (CTMR)
Department of Microbiology, Tumor and Cell biology
Karolinska Institutet
Nobelsväg 16, 17177
Stockholm

Email: swemami@mtc.ki.se
Tel: 0722187905

www.swemami.se