Publicerad: 2015-10-13 15:44 | Uppdaterad: 2024-03-22 15:47

Apolipoprotein CIII:s roll vid diabetes

Lisa Juntti-Berggren, professor i experimentell medicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, forskar om diabetes med särskild inriktning på apolipoprotein CIII. Hennes mål är att hitta nya läkemedel för prevention och behandling av sjukdomen.

Professor Lisa Juntti-Berggren. Foto: Stefan Zimmerman

I början av 1990-talet upptäckte Lisa Juntti-Berggren att serum från patienter med typ 1-diabetes är skadligt för de insulinproducerande betacellerna. Tio år senare hade hon identifierat orsaken: förhöjda nivåer av apolipoprotein CIII (apoCIII). Det var ett oväntat resultat, då detta protein visserligen var väl känt, men inte i relation till diabetes, utan till hjärt-kärlsjukdomar.

Sedan dess har Juntti-Berggren fortsatt att utforska apoCIII:s roll vid diabetes.

– Då diabetespatienterna har förhöjda nivåer av apoCIII i blodet ville jag se vad som händer om koncentrationen av apoCIII sänks innan sjukdomen har brutit ut. Detta har vi testat i en djurmodell för typ 1-diabetes. Genom att sänka apoCIII-nivåerna när djuren fortfarande var friska fördröjde vi debuten av sjukdomen med motsvarande åtta människoår. Vi har också funnit att apoCIII har en koppling till övervikt, insulinokänslighet och utvecklandet av typ 2-diabetes.

Lisa Juntti-Berggrens forskning har gett en övergripande förklaring till sambanden: förhöjda halter av apoCIII påverkar cellernas jonkanaler vilket leder till skadligt höga kalciumkoncentrationer och påföljande celldöd, men de exakta mekanismerna kvarstår att kartlägga.

– Många diabetiker utvecklar komplikationer i exempelvis njurar och ögon, säger hon. Vi kan inte förutsäga vilka som kommer att få komplikationer och vi ska undersöka om apoCIII kan vara en prediktor för detta. Skulle det vara så kan man använda det som ett diagnostiskt hjälpmedel.

Text: Anders Nilsson, först publicerad i skriften "Från Cell till Samhälle 2015".

Se en film om Lisa Juntti-Berggren