Publicerad: 2022-03-07 12:36 | Uppdaterad: 2023-06-19 09:32

Användarna ger core-faciliteter tummen upp

Karolinska Institutets core-faciliteter får i stort sett betyget väl godkänt av användarna. Det visar den öppna enkät som gjordes under november och december 2021 på uppdrag av infrastrukturrådet.  Men det finns fortfarande förbättringspotential när det gäller till exempel webbsidor och stöd till kliniska forskare, menar arbetsgruppen bakom enkäten.

Illustration av en enkät
Enkäten om KI:s core-faciliteter visar att de flesta användarna är nöjda. Illustration: Pixabay/public domain

Totalt besvarades enkäten av cirka 220 personer, varav tre fjärdedelar verksamma vid KI och övriga inom framför allt Region Stockholm. Nästan alla som svarade på enkäten uppger inte oväntat att den service som core-faciliteterna ger är viktig eller väldigt viktigt för deras forskning.

Ungefär hälften använder också denna typ av service en eller flera gånger i månaden. Den absoluta majoriteten uppgav att de är nöjda eller mycket nöjda med de core-faciliteter de använder, avseende tjänsteutbud, bemötande och kösystem.

Satsning på webbsidor och sökbarhet

Majoriteten av svaren visar att användarna haft relativt lätt att hitta den service man önskat, antingen via webben eller genom personliga kontakter. Men bland annat det faktum att så få (26 procent) kom kontakt med core-facilitetens tjänster via webben talar enligt arbetsgruppen för att en satsning på bättre webbsidor och sökbarhet på sikt skulle kunna leda till fler användare. Framför allt kliniska forskare verksamma inom Region Stockholm uppgav att de inte haft lika lätt att hitta rätt service.

– Det här stämmer väl med den bild vi har från en riktad enkät som vi tidigare under hösten skickade ut till och är något vi behöver fånga upp. Redan nu pågår ett projekt för digital profilering av våra core-faciliteter kopplat till KI:s strategi för forskningsinfrastruktur. Vi föreslår också en satsning på kommunikationsinsatser riktade mot kliniska forskare, säger professor Karin Dahlman-Wright i arbetsgruppen.

Läs hela rapporten om den öppna användarenkäten

Kontakt

SPOC för forskningsinfrastruktur