Publicerad: 2020-07-03 11:20 | Uppdaterad: 2020-07-06 17:42

Antikroppar mot fettämne ger skydd mot reumatisk systemsjukdom

En ny studie från Institutet för miljömedicin vid Karolinska Institutet visar att antikroppar mot fettämnet fosforylkolin (PC) kan associeras med skydd mot inflammatoriska systemsjukdomar som till exempel SLE och Sjögrens syndrom. Resultaten ger stöd för en möjlig behandling genom att tillföra antikroppar till patienter med dessa sjukdomar eller genom vaccination.

Professor Johan Frostegård, Institutet för miljömedicin (IMM)

Forskargruppen som utfört studien leds av professor Johan Frostegård och har tidigare visat att en viss typ av antikroppar mot fosforylkolin, anti-PC, är associerat med minskad risk för kronisk inflammation vid åderförkalkning, hjärtkärlsjukdom och vissa reumatiska sjukdomar som t ex systemisk lupus erytematosus (SLE). Fosforylkolin återfinns på oxiderade (”härskna”) fetter i kärlväggen vid åderförkalkning och på döda celler som ska tas om hand i kroppen, men även på smittämnen som maskar, parasiter och vissa bakterier. Enligt forskargruppens hypotes kan låga nivåer av anti-PC bero på att infektioner från den senare sortens smittämnen är ovanliga idag. Hypotesen stöds av att innevånare som lever ett traditionellt liv på Nya Guinea, där sådana smittämnen är mer vanliga, har högre nivåer av anti-PC och lägre förekomst av de här studerade sjukdomsgrupperna.

I den aktuella studien studerades antikroppar mot PC och MDA (malondialdehyd, ett annat fettämne) hos ett stort antal patienter med olika reumatiska sjukdomar, vilka jämfördes med en kontrollgrupp. Även hjärtkärlsjukdom studerades. Resultaten visar att hos patienter med reumatiska systemsjukdomar, som SLE, Sjögrens syndrom, systemisk skleros och MCTD, var anti-PC (men inte anti-MDA) associerat med skydd mot dessa sjukdomar. Antikropparnas sammansättning studerades i detalj och en tänkbar underliggande mekanism påvisades. Vid SLE syns ofta låga halter av en viss sorts immunologiska celler, T-regulatoriska celler (Tregs), som anses skydda mot sådan sjukdom. Anti-PC (men inte anti-MDA) kunde normalisera Tregs bland vita blodkroppar från SLE-patienter.

En tänkbar vidareutveckling av resultaten är att öka mängden anti-PC hos patienter med inflammatoriska systemsjukdomar genom att tillföra antikroppar eller genom vaccinering.

Den aktuella studien ingår i EU-projektet Preciseads.

Publikation

IgM antibodies against malondialdehyde and phosphorylcholine in different systemic rheumatic diseases
Divya Thiagarajan, Nina Oparina, Susanna Lundström, Roman Zubarev, Jitong Sun, The PRECISESADS Clinical Consortium, Marta Alarcon-Riquelme &  Johan Frostegård
Scientific Reports volume 10, Article number: 11010 (2020), Published: 03 July 2020

Kontakt