Publicerad: 2024-04-30 10:01 | Uppdaterad: 2024-05-30 12:04

Ansök om medel för aktiviteter som främjar internationalisering på hemmaplan

Internationaliseringsnämnden har avsatt 200 000 kronor för aktiviteter eller projekt som främjar internationalisering på hemmaplan för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Dekorativ bild
Photo: Getty Images

Internationalisering på hemmaplan (IaH)

Internationalisering på hemmaplan beskrivs som ”meningsfull integrering av internationella och interkulturella dimensioner i formell och informell utbildning för alla studenter i utbildningsmiljön” (Beelen & Jones, 2015). Begreppet tar sikte på att alla studenter ska få ta del av internationella och interkulturella perspektiv i utbildningen.

Om ansökan

Ansökan (max en A4), som ska innehålla namn på ansvarig person, institution och utbildningsprogram (kan vara flera) som deltar i projektet samt projektbeskrivning och budget, skickas till handläggare Emma Hägg senast 7 juni 2024. 

Det högsta belopp ett projekt kan tilldelas är 50 000 kronor. De projekt som beviljats medel i tidigare utlysning från internationaliseringsnämnden av medel som främjar internationalisering på hemmaplan är inte behöriga att söka igen. Medel kommer inte att beviljas för insatser som sker enstaka gång.

Projektförslagen kommer att bedömas utifrån följande:

  • Hur kommer projektet att leda till ny eller utökad internationalisering på hemmaplan?
  • Är projektplanen tydlig och realistisk?

En fördelning av medlen mellan institutioner och utbildningsprogram är önskvärd och kommer att beaktas vid fördelning av anslagen. Initiativ som ingår inom ramen för ordinarie undervisning uppmuntras liksom initiativ som syftar till hållbara digitala samarbeten.

Beslut om tilldelning fattas av internationaliseringsnämnden. Tilldelade medel måste rekvireras senast 1 december 2024 och aktiviteten måste vara genomförd senast 1 juli 2025. 

Projekten som tilldelats medel ska redovisas senast 1 oktober 2025. Redovisningen kan vara t ex en kort skriftlig rapport, en film eller en webbsida inklusive en ekonomisk redovisning.

Kontakt

Emma Hägg Internationell Koordinator
+46852486117