Publicerad: 2022-06-30 16:07 | Uppdaterad: 2022-06-30 16:09

Ansök om medel för aktiviteter som främjar internationalisering på hemmaplan

Internationaliseringsrådet har avsatt 500 000 kronor för aktiviteter eller projekt som främjar internationalisering på hemmaplan för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Dekorativ bild
Photo: Getty Images

Internationalisering på hemmaplan (IaH)

Internationalisering på hemmaplan beskrivs som ”meningsfull integrering av internationella och interkulturella dimensioner i formell och informell utbildning för alla studenter i utbildningsmiljön” (Beelen & Jones, 2015). Begreppet tar sikte på att alla studenter ska kunna ta del av en internationell och interkulturell utbildning. Internationalisering på hemmaplan handlar om aktiviteter som syftar till att integrera internationella och interkulturella dimensioner inom och utanför den formella utbildningen, och berör alla studenter, inte bara de som är mobila.

Om ansökan

Ansökan (max en A4) som ska innehålla namn på ansvarig person, institution och utbildningsprogram (kan vara flera) som tar del av projektet, samt projektbeskrivning och budget, skickas till kristina.jesinkey@ki.se senast 1 oktober 2022. Det högsta belopp ett projekt kan tilldelas är 100 000 kronor.

Projektförslagen kommer att bedömas utifrån följande:

  • Hur kommer projektet att leda till ny eller utökad internationalisering på hemmaplan?
  • Är projektplanen tydlig och realistisk?

En spridning mellan institutioner och utbildningsprogram är önskvärt och kommer att beaktas vid fördelning av medlen.

Tilldelade medel måste rekvireras senast 1 december 2022 och aktiviteten måste vara genomförd senast 1 juli 2023.

Beslut om tilldelning fattas av internationaliseringsrådet i oktober 2022. Projekt som tilldelats medel ska redovisa detta senast 1 oktober 2023. Redovisningen kan vara t ex en kort skriftlig rapport, en film eller en webbsida.

Kontakt

Kristina Jesinkey Internationell koordinator