Publicerad: 2021-02-15 09:03 | Uppdaterad: 2021-02-15 09:06

Ansök om KID-medel för delfinansiering av nya doktorander

Utlysningen för 2021 omfattar 70 KID-medel varav upp till 5 av anslagen består av ett större belopp (dubbelt KID-belopp) riktat till juniora forskare/nya huvudhandledare.

Det större anslaget (dubbelt KID-belopp) motsvarar ca 100% av lönekostnaden för en doktorand under 4 år. Behöriga att erhålla det större anslaget är de högst rankade nya huvudhandledarna som disputerat de senaste 10 åren. Ansökan görs i två steg där ansökan först lämnas in i en förenklad version benämnd skissansökan. De sökande vars skissansökan godkänns får sedan lämna in en fullständig ansökan. Sista dag att inkomma med skissansökan är 15 mars, kl. 16:00. 

– Kommittén för utbildning på forskarnivå har haft en nära dialog med Junior faculty om att det är svårt för forskare att i början av sin karriär som självständiga forskare bygga upp en forskargrupp med finansiering med primärt externa medel. Den nya satsningen ligger i linje med Strategi 2030 och syftar till att stödja unga lovande forskare med långsiktig finansiering, och samtidigt premiera ett gott handledarskap, en god forskarutbildningsmiljö och excellens i forskning säger Robert Harris, vicerektor för forskarutbildning.

Mer om utlysningen och ansökningsprocessen