Skip to main content
Publicerad: 2019-11-07 17:27 | Uppdaterad: 2019-11-08 16:13

Ansök om att bilda en universitetssjukvårdsenhet

Ledningsgruppen Karolinska Institutet-Region Stockholm har beslutat att verksamheter som inte är universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) ska kunna ansöka om att utgöra en USV-enhet för perioden 2021–2022. Ansök senast 31 december!

Nu är det möjligt att ansöka om att utgöra en USV-enhet under perioden 2021–2022. Beslutet i sig medför inga resurser men innebär att enheten ingår i resursfördelningsmodellen av anvisade ALF/FoUU-medel.

Kriterier för USV-enheter i Stockholm

  • En USV-enhet utgörs av en verksamhet på klinik-, patientområde (motsvarande) eller centrumnivå som leds av en verksamhetschef (eller motsvarande).
  • KI medverkar i organisering och ledning av verksamheten vid en USV-enhet.
  • Enheten har personal med förenade anställning enligt HL 3 kap. 8 § och HF 4 kap. 2 §.
  • Enheten bedriver klinisk forskning och publicerar resultaten.
  • Enheten ansvarar för kvalitetssäkring och kompetensförsörjning av verksamhetsförlagd utbildning.
  • Enheten implementerar nya vårdformer, terapier och ny kunskap.
  • Enheten uppfyller de nationella miniminivåerna för universitetssjukvård.

Nationella miniminivåer enligt Socialstyrelsen (se sid 29–34)

Utlysningsprocess

Inför ansökan ska en självvärdering göras enligt fastställd mall, se nedan. Syftet med självvärderingarna är att få ett enhetligt underlag som ska ligga till grund för bedömningen. Forskningsrådet och Utbildningsrådet bereder inkomna ansökningar inför beslut i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm i mars 2020. Beslutet avser perioden 2021-2022.

Instruktion

Ansökningsblankett och självvärderingen ska fyllas i enligt mall, se nedan. Inga ytterligare bilagor än de som efterfrågas ovan kommer att ligga till grund för beslutet. Underlag/kompletteringar efter den 31 december 2019 är inte möjliga.

Ansökningsblankett och självvärdering ska mejlas senast 31 december till forskningsrådets handläggare: magnus.ericson@ki.se och kristin.blidberg@sll.se