Publicerad: 2019-11-12 10:51 | Uppdaterad: 2019-11-20 09:19

Anslag för forskning om minskad sjukfrånvaro

Elisabeth Björk Brämberg, enheten för interventions- och implementeringsforskning inom arbetshälsa vid IMM, har erhållit 8 532 000 SEK av AFA Försäkring till forskningsprogrammet ”Problemlösningsbaserade samtal mellan medarbetare och chef: kan insatsen minska sjukfrånvaro?”

Elisabeth Björk Brämberg, IMM

Psykisk ohälsa innebär en ökad risk att bli långvarigt sjukskriven, vilket i sin tur genererar omfattande lidande och kostnader. Det är därför mycket angeläget att finna interventioner som minskar risk för sjukskrivning vid psykisk ohälsa. Det är också viktigt att få kunskap om samspelet mellan krav och resurser i arbetssituationen och medarbetarens totala livssituation. Tidigare studier har genomförts där insatser har givits av företagshälsa. Det aktuella forskningsprogram har däremot arbetsplatsen som huvudaktör, vilket är unikt.

Forskningsprogrammets övergripande syfte är att utvärdera en problemlösningsbaserad intervention avseende dess effekter på sjukfrånvaro bland medarbetare som är i riskzon för sjukskrivning i samband med psykisk ohälsa, få kunskap om implementeringsprocessen och organisatoriska förutsättningar för att arbeta stressförebyggande samt hur medarbetarens livssituation kan inverka på resultat av insatsen.

Programmet kommer genomföras på företag inom privat sektor med randomisering av personer på chefsnivå och inkludera medarbetare, 18-59 år som med hjälp av screening identifieras  vara i riskzon för sjukskrivning pga psykisk ohälsa.

Kontakt