Publicerad: 2023-09-20 15:52 | Uppdaterad: 2023-09-20 16:51

Annika Östman Wernerson: Dialogen viktig för KI:s prioriteringar framåt

Porträtt av Rektor Annika Östman Wernerson
Rektor Annika Östman Wernerson Foto: Martin Stenmark

Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.

Tillsammans med kårerna, Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen, utbildningsföreträdare, studentstödfunktioner och professorer, har jag haft förmånen att delta vid flera välkomstceremonier och på studenternas Amphioxgasque. En gång var vi själva precis i början av studierna - det är viktigt att komma ihåg så att vi både inspirerar och inkluderar nästa generation i ett bra studieliv. I slutändan ska vi alla på olika sätt vilja och kunna bidra med kompetens och färdigheter inom akademin, hälso- och sjukvården och i samhället i stort.

En högtidlig milstolpe för den akademiska karriären är förstås också doktorspromotionen, den 15 september fick vi fira KI:s nyblivna doktorer i Stockholms stadshus. Varmt grattis!

Ta del av policyn för ledarskap och medarbetarskap

Vi har ett gemensamt ansvar att främja en modern, förtroendebaserad och kommunikativ organisationskultur där alla vill och kan bidra med kunskap, engagemang och ansvarstagande - både för de egna uppgifterna och för KI:s resultat som helhet. Med en levande dialog kan vi lära av varandra och samarbeta över verksamhetsgränser. Det är viktigt för att vi ska kunna leva upp till våra ambitioner och fortsätta vara en attraktiv och hållbar arbetsplats.  Min förhoppning är att KI:s policy för ledarskap och medarbetarskap skapar större tydlighet när det gäller KI:s förväntningar på våra nuvarande och framtida medarbetare. Jag hoppas också att den kan vägleda och inspirera när vi rekryterar och introducerar nya medarbetare i deras roller, och när vi kompetensutvecklar eller aktivt söker förbättra samarbetet i olika arbetsgrupper. Policyn är också tänkt att belysa vad som krävs av oss för att skapa en bra arbetsmiljö och en välfungerande vardag för alla. Låt oss nu använda policyn som grund för diskussion i alla delar av organisationen, så att gott ledarskap och medarbetarskap blir en del av hur vi arbetar och ständigt utvecklas som organisation.

Viktigt med dialog för att bestämma KI:s prioriteringar framåt

I september har vi haft två dialogmöten med medarbetare på engelska. Prorektor Martin Bergö, universitetsdirektör Veronika Sundström och jag uppskattar möjlighet att träffa er under öppna möten som ger utrymme för åsikter och diskussioner om frågor som rör arbetsvardagen på vårt universitet. Efter dessa och vårens dialogmöten kan vi konstatera att KI står för kompetenta och engagerade medarbetare, stark forskning och högt söktryck till våra utbildningar, men att det finns utmaningar på kort och på lång sikt som vi som ny universitetsledning behöver arbeta med. Dialogen med medarbetare och i ledningsorganisationen, med fakultetsnämnden, prefekter, administrativa chefer och fakultetsråd gör det möjligt för oss att rama in vilka frågor som vi behöver ta oss an under de närmaste åren. Vi närmar vi oss en gemensam lista på prioriterade områden, som vi också inom kort kommer att kunna kommunicera med er och koppla handlingsplaner och aktiviteter till.

Vi i universitetsledningen fortsätter att föra dialogen med så många som möjligt, i höst ser vi bland annat fram emot att komma i gång med en institutionsturné som kommer att pågå fram till nästa sommar.

Två institutioner blir en vid KI Syd

Efter samverkan och information till berörda medarbetare, fattade jag den 14 september beslut om en organisationsförändring: institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) kommer att avvecklas och integreras med institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Anledningen är att BioNut länge haft ett ekonomiskt underskott som måste få en långsiktig lösning. Integreringen med MedH innebär att vi fortsätter utveckla KI med starka och hållbara institutioner. Detta är inte början på en översyn av institutionsorganisationen som helhet, utan handlar om en enskild åtgärd. Universitetsledningen arbetar nu tillsammans med berörda prefekter och dekan för KI Syd för att förändringen ska gå så smidigt som möjligt.

Rekrytering av dekaner för KI:s tre institutionsgrupper

Inom kort inleds processen för att rekrytera dekaner för en ny mandatperiod som påbörjas den 1 januari 2024. Uppdragen som dekaner för de tre respektive institutionsgrupperna KI Nord, KI Syd och KI Solna är viktiga för att KI ska verka för ett sammanhållet universitet. Här är min förhoppning att hitta dedikerade personer, som liksom nuvarande dekaner, kan ta det här viktiga uppdraget vidareMer information kommer inom kort att publiceras på Medarbetarportalen.

Framför oss ligger en hel hösttermin av möjligheter, för egen del ser jag fram emot en rad spännande möten närmaste veckan, däribland kring Nobelpriset, SciLifeLab, Faktultetsrådet, Junior Faculty och - inte minst - att få undervisa på sjuksköterskeprogrammet. Jag hoppas också att ni alla medarbetare och studenter får en bra fortsättning på hösten!

Rektor just nu

Annika Östman Wernerson skriver om aktuella frågor för universitetet under vinjetten "Rektor just nu". Hennes texter publiceras bland annat på sidan Aktuellt från universitetsledningen och i nyhetsbrevet KI-nytt till KI:s medarbetare. Tidigare publicerade texter finnas att läsa i nyhetsarkivet.