Publicerad: 2022-05-04 07:45 | Uppdaterad: 2022-05-25 09:42

Alumner mycket nöjda med sin utbildning på KI

Sammanställningen av alumnenkäten visar att en stor majoritet av alumnerna är nöjda med sin utbildning på KI, och skulle rekommendera KI till andra.

Zoe Säflund.
Zoe Säflund, pedagogisk utvecklare Enheten för Undervisning och lärande. Foto: N/A.

– Det är väldigt roligt att se att 90 % av alumnerna angav att de fick anställning innan de tog sin examen. Det är ett bra betyg till KI:s utbildningar, säger Zoe Säflund, pedagogisk utvecklare och ansvarig för alumnenkäten på Enheten för undervisning och lärande.

Enligt resultatet är alumnerna i väldigt stor utsträckning nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera den till andra. Majoriteten anger att de under utbildningen i mycket stor utsträckning fått utveckla kunskaper och färdigheter som varit värdefulla i yrkeslivet, och som gjort dem väl förberedda inom sitt område.

Det finns några delar, som att samverka i mångkulturella miljöer, som en del alumner hade önskat mer av i utbildningen.

Hur kan utbildningsansvariga använda sig av resultatet?

 Resultatet hjälper oss att få en bättre uppfattning av det som alumnerna upplever är användbart i sitt arbete, i relation till utbildningen. Frågan om utbildningens användbarhet är för mig väldigt central och kan hjälpa program att reflektera över och utveckla kvaliteten i utbildningen. Resultatet kan hjälpa program att till exempel identifiera luckor i utbildningen, som deras alumner behöver i arbetet men inte fått tillräckligt i utbildningen, säger Zoe Säflund. 

Alumnenkäten kompletterar andra enkäter

Alumnenkäten genomförs för att utvärdera tidigare studenters syn på användbarheten av de kompetenser de utvecklat under utbildningen. Frågorna i enkäten kompletterar och följer upp resultat från KI:s övriga enkäter, som examensenkäten.

Enkäten är den första fullskaliga alumnenkäten och genomfördes av Enheten för undervisning och lärande (UoL) på uppdrag av Kommittén för utbildning på grund och avancerad nivå (KU). Rapporten finns i sin helhet nedan. 

Rapport för varje utbildningsprogram

Arbetet med att ta fram en programspecifik rapport (program med minst fem svarande) pågår och går ut till programdirektorer nu under våren.

Byggnaden Aula Medica
Foto: Erik Flyg.

Fakta alumnenkäten

Alumnenkäten skickades 2021 till samtliga alumner som tog examen åren 2016-2017 inom alla utbildningsprogram.

Urvalet var 1 578 personer och svarsfrekvensen 30 procent. Enkäten genomfördes både på svenska och engelska.

Alumnenkäten genomförs år 2025 nästa gång.

Rapport

Kontakt

Zoe Säflund Pedagogisk Utvecklare
+46852483692