Publicerad: 2012-04-03 00:00 | Uppdaterad: 2014-06-18 14:55

Allvarliga komplikationer efter matstrupskirurgi ger bestående hälsoproblem hos långtidsöverlevare

Matstrupscancer är en mycket svår cancerform som ofta leder till att patienten avlider och annars kräver ett genomgripande kirurgiskt ingrepp för överlevnad. En ny studie från Karolinska Institutet visar nu att i de fall allvarliga komplikationer uppstår efter operation för matstrupscancer har en stor andel av patienterna hälsoproblem, så som andnöd, trötthet, sömn- och ätsvårigheter, fortfarande fem år efter genomgången kirurgi.

– Patienter som drabbas av allvarliga komplikationer efter operation för matstrupscancer är i behov av en intensiv och långvarig uppföljning för att tidigt hitta uppkomna problem och initiera riktade insatser, säger Maryam Derogar, doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi och en av forskarna bakom studien.

Matstrupscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen. Sjukdomen upptäcks ofta i ett sent skede efter att symtom som sväljningssvårigheter och viktförlust uppkommit. Den mest etablerade behandlingen för bot är extensiv kirurgi som ofta innebär ingrepp i buk, bröstkorg och hals. Endast var fjärde till tredje patient med matstrupscancer blir föremål för kirurgi varav 30 procent lever minst 5 år efter operationen. Den aktuella forskargruppen visade nyligen att var sjätte patient som genomgått operation för matstrupscancer försämrades i sin livskvalitet till en nivå som var betydligt sämre än befolkningens.

Syftet med den aktuella studien, som publiceras i Journal of Clinical Oncology, var att kartlägga om allvarliga komplikationer efter kirurgi för matstrupscancer påverkar livskvaliteten hos patienter som överlevt minst fem år efter ingreppet.

I studien följdes utvecklingen av livskvaliteten bland 141 patienter som genomgått kirurgi för matstrupscancer i Sverige mellan åren 2001-2005 och överlevt minst 5 år. Av dessa drabbades 46 patienter, det vill säga var tredje, av minst en allvarlig komplikation efter operationen, som till exempel andningssvikt eller svår infektion. Patienterna fick skatta sin livskvalitet genom att svara på enkäter 6 månader, 3 år och 5 år efter operationen.

Enkäterna mätte olika funktioner (till exempel fysisk, social och känslomässig funktion) och symtom (till exempel smärta, trötthet och ätsvårigheter). Svaren omräknades till poäng mellan 0-100. För funktioner är höga poäng bra medan för symtom är låga poäng bra. Med statistisk analys jämfördes skillnaden i livskvalitet mellan patienter som drabbades av allvarlig postoperativ komplikation och de som inte drabbats av detta. I analyserna togs hänsyn till ålder vid operation, kön, annan sjuklighet, typ av kirurgiskt ingrepp, tumörtyp och graden av tumörens växt (tumörstadium).

Patienter som drabbades av en allvarlig komplikation efter operationen hade mer symtom på andnöd, trötthet och ätsvårigheter jämfört med patienter som inte hade haft sådan komplikation. Dessa försämringar fanns sex månader efter operationen och förblev oförändrade fram till 5 år efter kirurgi. Det fanns dessutom mer besvär med sömnsvårigheter och sura uppstötningar bland patienter som hade drabbats av en komplikation efter kirurgi för matstrupscancer.

Publikation

Influence of major postoperative complications on health-related quality of life among long-term survivors of esophageal cancer surgery.
Derogar M, Orsini N, Sadr-Azodi O, Lagergren P
J. Clin. Oncol. 2012 May;30(14):1615-9