Publicerad: 2018-10-16 11:47 | Uppdaterad: 2024-03-21 11:56

Åldrandets mekanismer i cellen

Maria Eriksson har upptäckt genen som orsakar för tidigt åldrande hos barn. Idag forskar hon om åldrandets genetiska orsaker generellt och har bland annat visat att våra stamceller samlar på sig mer mutationer under livet än vad som tidigare varit känt.

Maria Eriksson. Photo Stefan Zimmerman.
Maria Eriksson. Foto: Stefan Zimmerman

Vad forskar du om?

– Jag studerar genetiska mekanismer för åldrande. Nyligen visade vi att stamceller i äldre friska personers muskler innehåller oväntat många mutationer. Det kan röra sig om tusentals förändringar i DNA i en enskild cell. Vi ser också tydliga mönster i denna så kallade mutationsbelastning, där vissa regioner i genomet är mer skyddade. Nu är vi på väg att publicera motsvarande resultat för bland annat njur-, fett-, och hudstamceller.

– Ett annat spår i vår forskning är att i experiment studera hur sjukdomen progeria, förtida åldrande, uttrycker sig i celler i bland annat skelett, blodkärl, fett och hud. Jag har forskat om progeria länge och upptäckte sjukdomens genetiska orsak 2003. Nu använder vi progeria som modell för att förstå åldrandets mekanismer.

Vad är nästa steg i er forskning?

– Vi tror att den mutationsbelastning som vi visat har stor betydelse för cellernas funktion – men det är än så länge bara en hypotes, det återstår för oss att bevisa. En intressant aspekt är att det är helt olika mutationer i närliggande celler eftersom de inte är medfödda utan förvärvats slumpmässigt under livet. Vi måste studera detta mycket mer för att förstå vad det innebär.

Kan kunskapen leda till ett mer hälsosamt åldrande?

– Absolut! Om det stora antalet mutationer har betydelse för hälsan så blir det mycket intressant att undersöka hur denna mutationsbelastning kan förebyggas eller minskas. Det kan till exempel röra sig om behandlingar för att motverka att kroppens egna mekanismer för att reparera skadat DNA blir sämre när vi blir äldre. Det är också tänkbart att vi förstår mer av varför olika faktorer bidrar till hälsa. Vi förbereder redan en klinisk studie av om det finns ett samband mellan träning och lägre mutationsbelastning.

Text: Anders Nilsson, först publicerad på engelska i  skriften From Cell to Society 2018

Om Maria Eriksson

Professor i molekylär genetik med inriktning på åldrande vid institutionen för biovetenskaper och näringslära

Maria Eriksson är född i Luleå 1972. Hon utbildade sig till molekylärbiolog vid Umeå universitet med examen 1996 och disputerade i neurologi vid KI 2001. 2001–2003 gjorde Eriksson post doc vid NIH, Bethesda, USA. Därefter återkom hon till KI och började bygga upp en egen forskargrupp. 2005-2008 hade hon en forskarassistenttjänst finansierad av Vetenskapsrådet.

Maria Eriksson blev docent 2010 och är sedan 2015 biträdande prefekt vid institutionen. Hon forskar även deltid vid NIH där hon sedan 2012 innehar en s k special volunteer appointment. Maria Eriksson har anställts som professor i molekylär genetik med inriktning på åldrande vid Karolinska Institutet från 22 december 2017.