Publicerad: 2021-09-21 08:59 | Uppdaterad: 2021-09-21 10:52

Albin Björk vann pris för bästa avhandling.

Albin Björks avhandling ”Immunopathogenic mechanisms in primary Sjögren’s syndrome" utsågs till årets bästa avhandling av Svensk Reumatologisk Förenings (SRF).

Grattis Albin! Du vann SRF:s pris för bästa avhandling 2021.

Vad handlar din avhandling om och vad var de viktigaste resultaten? 

- Det övergripande målet med min avhandling var att karakterisera faktorer i omgivningen samt endogena mekanismer i immunförsvaret som bidrar till utveckling av den autoimmuna sjukdomen primärt Sjögrens syndrom.

Vi fann att rökning inte tycks öka risken för sjukdomen utan att rökning möjligen kan utgöra en skyddande faktor, vilket var något oväntat. Vidare fann vi att en historik av infektioner är associerat med ökad risk för utveckling av Sjögrens syndrom. I studier av lymfocyter fann vi stört genuttryck i B-celler samt dysreglering av CXCR5/CXCL13-axeln som är viktig för lymfocytmigration. Vi undersökte även hur serologiska och cellulära svar skiljer sig hos individer med autoimmun sjukdom vid exponering för virala antigen och fann att de utvecklar högre nivåer av specifika antikroppar jämfört med friska kontroller, vilket i sin tur stärker hypotesen att infektioner är en riskfaktor för utveckling av systemisk autoimmunitet.

Hur kan resultaten användas, ser du några potentiella tillämpningar? 

- Resultaten från studierna har klinisk relevans såtillvida att avhandlingen bidrar till ökad kunskap om omgivningsfaktorer, vilka kan kommuniceras till patienter, samt ökad kunskap om vilka underliggande mekanismer i immunförsvaret som potentiellt kan vara måltavla för nya läkemedel vid behandling av Sjögrens syndrom.

Albin Björk i labbet
Albin Björk Foto: Saga Rebecka Herlenius

 Vad ska du göra nu?

- Jag arbetar sedan några månader tillbaka som läkare på Centrum för Reumatologi, vilket är en del av Akademiskt specialistcentrum. Min ambition är att fortsätta bedriva forskning kring reumatiska sjukdomar parallellt med mitt arbete som läkare.

 

Albin Björk skrev sin avhandling vid institutionen för medicin, Solna,  avdelningen för reumatologi.

SRF:s motivering:

Albin Björk tilldelas priset för sin avhandling ”Immunopathogenic mechanisms in primary Sjögren’s syndrome”. I denna avhandling kombinerar Albin Björk omfattande och nydanande mekanistisk och epidemiologisk forskning vilket bidrar till en större förståelse för uppkomst av Sjögrens syndrom.