Publicerad: 2024-05-06 13:02 | Uppdaterad: 2024-05-06 13:02

Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi 2024

Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi, varför yngre disputerade forskare har prioriterats liksom forskningsprojekt som befinner sig i initieringsfasen eller i ett tidigt skede. Ansökningarna har granskats av en rådgivande bedömningsgrupp, varefter Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och vice rektor för kommittén för forskning Martin Bergö har beslutat om förslag till utdelning. Bedömningen har gjorts utifrån forskningsplanens kvalitet och forskarnas meriter. Slutgiltigt beslut om tilldelning fattades av stiftelsens styrelse. 

I år har stiftelsens styrelse fattat beslut om att dela ut 2.397.000 kronor fördelat på sex forskare, för sin forskning inom haematologi. 

De som fått tilldelning är:

Quirin Hammer vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet ”Multipel genetisk redigering för bred tillämpning av CAR T-celler mot leukemi och myelom”.

Tom Erkers vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet ”Kartläggning av patienter med akut myeloisk leukemi och mutation i FLT3: Diagnostik och nya behandlings-kombinationer för individer med resistens mot FLT3-inhibitorer".

Muhammad Kashif vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Klinisk implementering av ett poängsystem för stratifiering av nydiagnostiserade patienter med multipelt myelom”.

Ingrid Lilienthal vid institutionen för Kvinnor och barns hälsa, för projektet "Förbättring av återfallsterapi mot akut myeloisk leukemi".

Zahra Haider vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, för projektet "Genetiska och epigenetiska analyser av vätskebiopsi för diagnostik och behandlingsuppföljning i lymfom".

Pedro Moura vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Utforska det hematopoetiska proteomet av splitsningsfaktormuterade myelodysplastiska syndrom".

Kontakt