Publicerad: 2023-03-14 15:24 | Uppdaterad: 2023-03-14 15:25

Åke Olssons stiftelse för forskning inom haematologi 2023

Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi, varför yngre disputerade forskare har prioriterats liksom forskningsprojekt som befinner sig i initieringsfasen eller i ett tidigt skede. Ansökningarna har granskats av en rådgivande bedömningsgrupp, varefter Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och vice rektor för kommittén för forskning Martin Bergö har beslutat om förslag till utdelning. Bedömningen har gjorts utifrån forskningsplanens kvalitet och forskarnas meriter. Slutgiltigt beslut om tilldelning fattades av stiftelsens styrelse. 

I år har stiftelsens styrelse fattat beslut om att dela ut 2.000.000 kronor fördelat på fem forskare, för sin forskning inom haematologi. 

De som fått tilldelning är:

Martin Enge vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet Behandlingsresistenta subkloner och celltyper vid barnleukemi”.

Tove Wästerlid vid institutionen för Medicin Solna, för projektet ”Genetiska studier och analyser av cellfritt tumör-DNA för framtida diagnostisk och terapeutisk precision vid lymfom".

Masafumi Seki vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Avtäckning av identiteten och biologin för MLL-AF9 spädbarnsleukemi stamceller”.

Maurice Michael vid institutionen för Onkologi och Patologi, för projektet "Mitokondrier riktade OGG1-hämmare, en ny behandling för pediatrisk leukemi".

Arnika Wagner vid institutionen för Medicin Huddinge, för projektet "Generering av C D38-modifierade NK-celler för kombinationsbehandling med antikropparv".

Kontakt