Publicerad: 2021-08-23 14:06 | Uppdaterad: 2021-08-23 14:07

ADHD från tonåren och som ung vuxen – påverkan på utbildning och yrke

Andreas Jangmo har studerat uppmärksamhets- /hyperaktivitetsstörning (ADHD) som är en vanlig beteendestörning där symptom uppträder i barndomen och påverkar ungefär 5-7 procent av alla barn. Specifikt har han tittat på hur det gått för individer med ADHD inom utbildning och arbetsmarknad, samt läkemedelsbehandling och skolresultat.

Porträtt av Andreas Jangmo
Andreas Jangmo. Foto: Gunilla Sonnebring

Kan du beskriva några resultat som doktorsavhandlingen visar?

– Några av de fynd jag finner mer intressanta är att längre läkemedelsbehandling samvarierar med högre skolresultat, säger Andreas Jangmo, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. Det finns naturligtvis flertalet alternativa förklaringar till att ett sådant mönster uppträder som inte har med läkemedlet i sig att göra, men jag tror vi förde in ett nytt perspektiv inom det här forskningsfältet. Gällande arbetsmarknadsutfall så följde vi en stor grupp individer från det att de slutat grundskolan och 16 år framåt. Ett intressant resultat var att utbildningsnivå (gymnasie/högskola) inte förklarar de skillnader som existerar mellan individer med och utan ADHD gällande inkomst och arbetslöshet. Snarare antyder våra resultat att det är individuella bakgrundsfaktorer som påverkar både utbildning och arbetsmarknad som ligger bakom sådana skillnader. Detta stöds vidare av de preliminära resultaten i en av mina studier där vi fann att det finns en genetisk länk mellan ADHD och jobbsökande bland unga vuxna, oberoende av resultat i grundskolan.

Varför valde du att forska om just detta?

– Jag är nationalekonom i grunden så det finns en överlappning med min avhandling i det avseendet. Men det är tack vare min handledare Henrik Larsson som projektet kom till.

Vad ska du göra nu?

– Jag kommer att göra en post-doc på det norska folkhälsoinstitutet och forska om depression och genetik, så det ska bli spännande! Men jag kommer att vara kvar på MEB till december.

Avhandling

“Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder and educational outcomes: etiology, treatment effects, and occupational outcomes.”

Andreas Jangmo, Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-289-0