Publicerad: 2017-12-06 11:30 | Uppdaterad: 2017-12-06 11:59

9,8 miljoner till forskningsprojekt om prostatacancer

Vi gratulerar Olof Akre vid gruppen Urologi som får 9,8 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för forskningsprojektet "SPCG-15: Randomiserad jämförelse mellan primär prostatektomi och primär strålbehandling vid lokalt avancerad prostatacancer".

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen och den vanligaste cancerdödsorsaken bland män i Sverige. Många av dem som dör i prostatacancer har lokalt avancerad tumör (tumör som växt genom prostatas kapsel). För de flesta cancerformer har man visat att en kombination av kirurgi och strålbehandling/kemoterapi ger bästa resultaten men för prostatacancer saknas bevis för en sådan regim. Strålbehandling och kirurgi medför båda ofta kroniska biverkningar som påverkar livskvalitet. Efter kirurgi är inkontinens och erektionsstörning vanligt och efter strålbehandling påverkas ofta urinblåsefunktion, tarmfunktion och sexuell lust och funktion.

-Vi genomför nu SPCG-15-studien för att studera huruvida primär kirurgisk behandling med tillägg av strålbehandling vid behov ger bättre överlevnad och livskvalitet än primär strålbehandling utan kirurgi, säger Olof Akre. Studien kommer att inkludera 1.200 män i hela Norden. Hittills har 311 män inkluderats i studien. Männen i studien randomiseras till endera behandlingen. Efter behandlingen är uppföljningstiden 10 år.

-Det vi primärt studerar är överlevnad i sjukdomen men vi studerar också noggrant biverkningar med effekter på tarm, urinblåsa och sexuell funktion. Livskvalitetsformulär besvaras vid fyra tillfällen under uppföljningen, den sista 10 år efter behandlingen.

Resultaten av studien kommer att ha direkt inverkan på framtidens vårdprogram inom lokalt avancerad prostatacancer och har potentialen att minska dödligheten och sjuklighet i sjukdomen på sikt. I samand med studien samlas också biologiska prover från urin, blod och vävnad för att studera faktorer som påverkar prognosen efter behandling.

I samarbete med Sveriges landsting stöder Vetenskapsrådet klinisk behandlingsforskning. Syftet med bidraget är att ge stöd till större kliniska studier som är motiverade av hälso- och sjukvårdens behov och som förväntas leda till stor patient- och samhällsnytta inom en relativt kort tidsperiod.