Publicerad: 2015-03-23 08:00 | Uppdaterad: 2015-03-23 08:00

72 frågor ska kartlägga miljöns effekter på vår hälsa

Den här veckan får 88 300 svenskar ett brev med frågor om hur ofta de får huvudvärk av inomhusmiljön, ifall deras grannar bullrar mycket och hur ofta deras näsor rinner på grund av bilavgaser. Med hjälp av 72 frågor om hälsa, boendemiljö och levnadsvanor görs en kartläggning av hur miljön påverkar hur vi mår.

Inomhusmiljö och buller en del av frågebatteriet

Liknande enkäter har genomförts vart fjärde år sedan 1999 och varannan gång handlar enkäten om vuxna och varannan om barn. Årets omgång gäller vuxnas hälsa och frågorna rör bland annat inomhusmiljö, radon, luftföroreningar, kemikalier, buller, solljus och elektromagnetiska fält.

Svaren spelar roll

Resultaten från enkäterna används i arbetet med att förebygga miljöns negativa påverkan på människors hälsa och främja dess positiva påverkan. Informationen från tidigare miljöhälsoenkäter har exempelvis använts som underlag för samhällsplanering och prioritering av åtgärder inom bland annat miljö- och hälsoskydd samt som indikatorer för att följa upp Sveriges miljö- och folkhälsomål. Det är därför viktigt att få ett så högt deltagande som möjligt

Undersökningen genomförs av Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Statistiska centralbyrån (SCB) har hand om utskick, insamling och sammanställning av svar. Regionala och kommunala aktörer i 16 län är med och finansierar undersökningen.

Tidigare Miljöhälsorapporterna
Mer information om folkhälsopolitikens målområde 5, Miljöer och produkter
Mer information om Sveriges miljömål