Publicerad: 2010-06-22 00:00 | Uppdaterad: 2013-11-26 10:22

100 miljoner till forskning kring regenerativ medicin

[PRESSMEDDELANDE 2010-06-22] Karolinska Institutet har från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse mottagit ett anslag på 100 miljoner kronor till ett forskningscentrum för regenerativ medicin - Wallenberg Institute for Regenerative Medicine (WIRM). Satsningen ger Karolinska Institutet unika möjligheter att kraftsamla kring ny och banbrytande forskning med särskilt fokus på blodsystemet.

Urban LendahlFoto: Camilla Svensk

Regenerativ medicin och stamcellsforskning är två forskningsområden, där revolutionerande vetenskapliga framsteg gjorts under senare år. Karolinska Institutet har sedan länge en internationell tätposition inom dessa snabbt framväxande forskningsfält.

- Etableringen av WIRM innebär en unik möjlighet att få Karolinska Institutets internationellt ledande grundforskning och kliniska forskning att samverka inom ramen för en helt ny centrumbildning. Det kommer att göra det möjligt att ta sig an forskningsfrågor som vi idag inte har resurser att tackla, säger professor Urban Lendahl, vetenskaplig ledare för WIRM.

Med den växande kunskapen kring stamceller och regenerativ medicin har helt nya perspektiv öppnats för behandling av en rad sjukdomar. Forskningen vid WIRM kommer att omfatta ett brett spektrum av terapiområden men ha särskilt fokus på blodsystemet, och att vidareutveckla benmärgstransplantation för sjukdomstillstånd och patientgrupper som idag inte kan behandlas.

- Det är oerhört glädjande och hedrande att Karolinska Institutets 200 årsjubileum kröns av detta generösa forskningsanslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Anslaget öppnar fantastiska möjligheter för oss att bedriva banbrytande forskning på absolut högsta internationella nivå inom oerhört viktiga framtidsområden, säger professor Harriet Wallberg-Henriksson, rektor för Karolinska Institutet.

Tack vare Wallenbergstiftelsens anslag och det nya forskningscentrat förstärks Karolinska Institutets infrastruktur inom området, med etablering av avancerad teknisk utrustning och nya experimentella tekniker. Av största strategisk betydelse är att anslaget möjliggör rekrytering av nyckelkompetenser, vilket kommer ha avgörande betydelse för att ytterligare flytta fram Sveriges position inom området

- Att få chansen att forska vid Karolinska Institutet är en oerhört attraktiv möjlighet. Det nystartade forskningscentrat WIRM kommer att ha alla möjligheter att ytterligare förstärka Karolinska Institutets internationellt ledande position inom stamcellsforskning och regenerativ medicin, säger professor Sten Eirik W. Jacobsen, världsledande forskare vid Oxford University inom blodsystemets biologi och sjukdomar, som nu kommer att förlägga en viktig del av sin forskning till WIRM.

Fakta regenarativ forskning

Regenerativ medicin och stamcellsforskning är två mycket snabbt framväxande forskningsområden, där revolutionerande vetenskapliga framsteg gjorts under de senaste åren, och där stora medicinska förhoppningar ställs för hur denna kunskap ska kunna bota sjukdomar. Stamcellsforskning syftar till att förstå hur kroppens omogna celler fungerar och kan mogna ut och styras till att bli specialiserade celler, exempelvis nervceller och muskelceller. Regenerativ medicin syftar till att ersätta skadad eller förlorad vävnad med nya celler som produceras från stamceller som först odlats i laboratoriet eller där stamceller från patienten direkt kan aktiveras till att utvecklas till önskad celltyp. Idag används dessa teknologier inom benmärgstransplantation vid till exempel leukemier och blodbristsjukdomar och för att ersätta hud efter brännskador. Men det finns goda skäl att anta att regenerativ medicin kommer att spela en viktig roll i framtiden inom en rad andra medicinska områden där det idag saknas välfungerande terapi. Exempel på sådana sjukdomar är neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, diabetes, ryggmärgsskador samt hjärtinfarkt.

Om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Stiftelsen är en av Sveriges största forskningsfinansiärer. Stiftelsen grundades den 19 december 1917 då bankdirektör K A Wallenberg och hans hustru Alice Wallenberg överlämnade en donation om 20 mkr till förvaring i Stockholms Enskilda Bank för Stiftelsens räkning. Knut och Alice Wallenberg fortsatte att bygga upp Stiftelsen genom en serie donationer under tre decennier. Under denna period överförde de successivt huvuddelen av sina samlade tillgångar på Stiftelsen. Stiftelsen har enligt sina stadgar till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd. Detta skall enligt stadgarna ske genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan verksamhet.

För mer information, kontakta: