Publicerad: 2021-10-08 13:27 | Uppdaterad: 2021-10-13 11:11

Utlysning av två uppdrag som programdirektor

Utlysning av uppdrag som programdirektor för läkarprogrammet respektive programdirektor för implementering av 6-årigt läkarprogram. Välkommen med intresseanmälan senast 7 november!

Programnämndens ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner. Programnämnden leds av en särskild utsedd ordförande och det operativa programarbetet leds av programdirektor (PD). 

Två uppdrag

Programdirektor för läkarprogrammet har, på delegation av KU, ansvar för det löpande arbetet på läkarprogrammet och kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ESS och Schweiz. I det ingår att arbeta med kvalitets- och programutveckling och samordning av programmets ingående kurser inklusive kommunikation och samverkan med medverkande institutioner samt med KU.

Programdirektor för implementering har, på delegation av KU, ansvar för det löpande arbetet med att implementera det 6-åriga läkarprogrammet. Arbetet ska utgå från inlämnad ansökan om examensrätt för 6-årigt läkarprogram samt programspecifika riktlinjer för implementering av 6-årigt läkarprogram. PD implementering utgör, tillsammans med programnämndens ordförande och PD läkarprogrammet, programmets programledning och arbetet ska ske i nära samverkan med Enheten för undervisning och lärande (UoL) och Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) . PD implementering ingår även som ordinarie lärarrepresentant i programnämnden.

PD implementering ansvarar för det förberedande arbetet med utveckling inför genomförande av kurs inom det 6-åriga programmet. När studenter registrerats på kurs inom det 6-åriga programmet ses implementeringen för den kursen som avslutad och ansvaret för kursen överlämnas från PD implementering till PD läkarprogrammet.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av utbildning inom läkarprogrammet samt pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. Dokumenterad god samverkans- och kommunikationsförmåga samt god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). Du har vetenskaplig kompetens inom programmets huvudområde, samt relevant professionskompetens. 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod, omfattning och ersättning

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Institutionsersättning och uppdragstillägg utgår för uppdraget. Omfattningen på uppdragen som programdirektor varierar och fastställs av programnämnden, nuvarande omfattning är 70% av en heltid för PD läkarprogrammet och 50% för PD implementering. I takt med att större delar av det 6-åriga läkarprogrammet implementerats kommer omfattningen på uppdrag för PD implementering troligen att minska under mandatperioden. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan senast 7 november

Intresseanmälan ska innehålla

  • vilket programdirektorsuppdrag du är intresserad av 
  • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
  • akademiska meriter med särskild tonvikt på pedagogiska meriter (högskolepedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet)
  • administrativa och ledarerfarenheter
  • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
  • godkännande av prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 7 november 2021.

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.