Skip to main content
Publicerad: 2019-04-29 09:26 | Uppdaterad: 2019-04-29 09:45

Utdelning ur Åke Olssons stiftelse för haematologi 2019

Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.

Stiftelsen vill fungera som initiativtagare till att bygga upp ny kompetens inom området haematologi, varför yngre disputerade forskare har prioriterats liksom forskningsprojekt som befinner sig i initieringsfasen eller i ett tidigt skede. Ansökningarna har granskats av en rådgivande bedömningsgrupp, varefter Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen och vice rektor för kommittén för forskning Anders Gustafsson har beslutat om förslag till utdelning. Bedömningen har gjorts utifrån forskningsplanens kvalitet och forskarnas meriter. Slutgiltigt beslut om tilldelning fattades av stiftelsens styrelse.

I år får följande fyra forskare dela på 2 000 000 kr för sin forskning inom haematologi.

Isabelle Magalhaes vid Institutionen Onkologi och Patologi för projektet ”Hypoxi i tumörer och dess inverkan på effektivitet av CD19 CAR T-celler”.

Jeanette Lundin vid Institutionen för Onkologi och Patologi för projektet ”Akademiska studier vid KLL med a) intermittent upprepad (”On-Off”) ibrutinib (fas 1b/2) b) pre-emptive korttidsterapi med venetoclax + acalabrutinib till yngre högriskpatienter (rand. fas2)”

Nina Gustafsson Sheppard vid Institutionen för Onkologi och Patologi för projektet ”Utveckling av nya målriktade behandlingar för AML”

Mohammad Hojjat-Farsangi vid Institutionen för Onkologi och Patologi för projektet ”ROR1 – en unik måltavla för ny terapi vid blod- och lymfacancer”