Skip to main content
Publicerad: 2016-03-09 11:15 | Uppdaterad: 2016-03-17 13:10

KI:s utbildningar för specialistsjuksköterskor behåller examenstillstånd

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har nu följt upp samtliga tjugotvå specialistsjuksköterskeutbildningar som tidigare fått omdömet bristande kvalitet vid utvärdering, däribland nio specialistsjuksköterskeexamina vid Karolinska Institutet. UKÄ bedömer att bristerna är åtgärdade för de aktuella utbildningarna och de får därmed behålla sina examenstillstånd.

År 2014 fick nio inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar omdömet bristande kvalitet medan magisterexamen i omvårdnad omdömet hög kvalitet. Efter att ha inkommit med åtgärder för de brister som specialistsjuksköterske-utbildningarna bedömdes ha vid utvärderingen är de inte längre ifrågasatta.

I och med detta är alla av UKÄ utvärderade examina på KI godkända.

– Erfarenheterna från utvärderingen kommer till stor användning då vi nu utformar ett kvalitetssystem för KI:s utbildningar, säger Annika Östman Wernerson, dekan för utbildning.

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

Läs tidigare artikel på KI Nyheter från 2014-10-22: Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen.

Tags

Student Specialistsjuksköterskeprogram Utbildningsprogram
Webb Admin 2016-03-17
Publicerad: 2014-10-22 12:57 | Uppdaterad: 2016-03-09 11:20

Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen

Alla inriktningar på Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeutbildningar får omdömet bristande kvalitet. Magisterexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet.

Det står klart sedan Universitetskanslersämbetet, UKÄ, utvärderat landets specialistsjuksköterskeutbildningar utifrån de akademiska och professionella målen som finns i högskoleförordningen. Av 134 utbildningarna fick majoriteten, 79 stycken, omdömet bristande kvalitet. Av specialistsjuksköterskeutbildningarna på KI bedömdes alla nio inriktningar ha bristande kvalitet, medan magisterexamen i omvårdnad fick omdömet hög kvalitet.

– Vi ska inte ge utbildningar som får omdömet bristande kvalitet, utan vi ska jobba så att vi får mycket hög kvalitet på alla våra utbildningar. I det här specifika fallet utvärderades specialistsjuksköterskeprogrammen enligt den gamla utbildningsplanen, där studenternas självständiga arbeten var väldigt korta, 7,5 högskolepoäng (hp). Alla våra inriktningar har bedömts ha brister på just de självständiga arbetena, säger Jan-Olov Höög, dekan för utbildning vid Karolinska Institutet.

Redan när utvärderingen inleddes hade KI infört en ny utbildningsplan för de aktuella utbildningarna. Den innebär bland annat att de självständiga arbetena numera är 15 hp. De första självständiga arbetena som gjorts enligt den nya utbildningsplanen var dock inte färdiga när underlaget inför utvärderingen skulle skickas in.

Eva-Lisa Lundgren, programdirektor för specialistutbildningar för sjuksköterskor, delar uppfattningen att den bristande kvaliteten till stor del har att göra med den gamla utbildningsplanen. Hon är inte överraskad över de brister som pekats ut.

– Vi borde ha startat tidigare med att ha ett examensarbete om 15 hp. Då hade vi säkert rått bot på bristerna, säger hon.

De olika inriktningarna har utvärderats var för sig och kritiken från UKÄ är skiftande. En del inriktningar har fått kritik på bara ett av de sex utvärderade examensmålen, medan en del har fått kritik på flera mål.

– De vetenskapliga bristerna, eftersom utvärderingen följde den gamla utbildningsplanen, är inte speciellt överraskande. Vi har redan tillsatt en extern utvärderare som har börjat se över specialistsjuksköterskeutbildningarna utifrån ett externt perspektiv. Man kan se att den kritik vi har fått rör specifikt på den vetenskapliga sidan, förhållningssättet till ämnet och den analytiska förmågan. De mål som rör professionsdelen har bara någon enstaka inriktning fått påvisade brister på, säger Jan-Olov Höög.

Magisterexamen i omvårdnad, som har examensarbeten om 15 hp och som fick omdömet hög kvalitet, startades år 2012 och kan anses motsvara de självständiga arbeten som nu ingår i specialistsjuksköterskeprogrammen.

– Det höga betyget där visar att vi klarar av att ge examensarbeten som håller en hög kvalitet, säger Jan-Olov Höög.

Nu har KI ett år på sig att åtgärda bristerna i de ifrågasatta utbildningarna.

– Nu står vi inför att analysera kritiken och göra ett åtgärdsprogram, säger Eva-Lisa Lundgren. Den redan tillsatta externa utvärderingen kommer att slutföras.

– Vi tillsätter också en granskare som ser om handlingsplanerna som de programansvariga tar fram är tillräckliga. Styrelsen för utbildning kommer sedan gå genom allting för att se om alla våra inriktningar har möjlighet att uppnå mycket hög kvalitet inför nästa utvärdering, säger Jan-Olov Höög.

Text: Karin Söderlund Leifler

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

Tags

Student Specialistsjuksköterskeprogram Utbildningsprogram
Webb Admin 2016-03-09
Publicerad: 2014-10-22 08:24 | Uppdaterad: 2014-10-22 13:07

Utbildningar till specialistsjuksköterska ifrågasätts i ny utvärdering

När Universitetskanslersämbetet (UKÄ) publicerar sina utvärderingar av landets specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar visar det sig att 79 av 134 utbildningar bedöms ha bristande kvalitet – däribland Karolinska Institutets.

Utbildningarna får ett omdöme på en tregradig skala: bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet. Endast 7 av landets utbildningar inom området får det högsta omdömet ”mycket hög kvalitet”.

Karolinska Institutets specialistsjuksköterskeexamina får omdömet bristande kvalitet medan magisterexamen i omvårdnad får omdömet hög kvalitet.

Läs mer på UKÄ:s webbplats.

Läs mer i en längre artikel: Vetenskapligheten brister på specialistsjuksköterskeutbildningen.

Subscribe to Specialistsjuksköterskeprogram