Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Screening in Rayyan

2022-04-05 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det gratis onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare, möjligheter till blindning och mycket mer.

För att göra workshopen så effektiv som möjligt ser vi gärna att du har skapat ett konto i Rayyan före vi startar.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Screening in Rayyan

2022-03-23 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Att screena referenser för inkludering/exkludering är en viktig men ibland svår uppgift när man skriver en översikt. Denna workshop hjälper dig att komma igång med det gratis onlineverktyget Rayyan. Vi går igenom hur du skapar ett konto, olika sätt att samarbeta med andra granskare, möjligheter till blindning och mycket mer.

För att göra workshopen så effektiv som möjligt ser vi gärna att du har skapat ett konto i Rayyan före vi startar.

Content

Kontakt

Publicerad: 2021-12-08 11:26 | Uppdaterad: 2021-12-09 17:21

Koordinator för Data Driven Life Science vid Karolinska Institutet

Data overview
Data overview. Foto: Pharmaphorum

Data Driven Life Science (DDLS) är ett växande område som inkluderar många redan pågående och planerade projekt och initiativ på Karolinska Institutet (KI). Dessa verksamheter skulle gagnas av koordination för att öka samarbete och för att hitta synergier.
Av den anledningen behöver KI bygga upp en DDLS-gemenskap som involverar både forskare som rekryteras till SciLifeLab och Wallenbergs nationella program inom DDLS och andra DDLS-relaterade forskare på KI.

KI anställer nu en koordinator på deltid med syftet att bygga denna community med en plattform för nätverkande, aktiviteter och kommunikation med KIs ledning.

Arbetsuppgifter

Samordnaren kommer att:

 • Etablera en plattform för DDLS
 • Bygga en organisation för DDLS
 • Kartlägga verksamheten och infrastrukturen
 • Arrangera aktiviteter som seminarier och nätverkande
 • Identifiera hinder och behov av resurser och kompetens bland DDLS-forskare
 • Delta i och samordna en arbetsgrupp på KI:s ledningsnivå för DDLS-ärenden

Krav

Kandidaten ska ha en doktorsexamen inom ett relevant forskningsområde. Erfarenhet av forskning av DDLS-typ är meriterande. Samordnaren bör ha goda kunskaper om KI:s organisation. Kandidaten bör också ha kompetens inom ledning och samarbete, samt förmåga att samla och utveckla en gemenskap som DDLS.

Anställningen

 • ska kombineras med en befintlig anställning vid KI.
 • omfattar 50 procent av en heltidstjänst.
 • är begränsad till tre år med möjlighet till förlängning.

Ansökan

Du kan antingen skicka din ansökan till Karolinska Institutet, Registrator, 171 77 Stockholm eller mejla din ansökan märkt med Dnr 2-5400/2021 till registrator@ki.se senast den 16 januari 2022. Ansökan ska innehålla:

 • ett motiveringsbrev som beskriver ditt intresse för uppdraget (max en A4-sida)
 • relevant kompetens och erfarenhet (en sida)
 • CV (två sidor)
 • fullständiga kontaktuppgifter för upp till tre referenser

Ansökningarna kommer att granskas av en mindre grupp som utses och leds av professor Martin Bergö.

För mer information, vänligen kontakta Martin Bergö

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/martin-bergo">Martin Bergö</a>

 • Title: Professor
 • Phone: 073-312 22 24
 • Unit: H2 Biovetenskaper och näringslära
 • Email: martin.bergo@ki.se
catalogue Off Off Off Off
Publicerad: 2021-12-06 09:08 | Uppdaterad: 2021-12-10 14:47

Bidra till kartläggning av hälsodata av nationellt intresse

Data
Data Foto: GettyImages

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga datamängder inom hälsodataområdet som kan vara av nationellt intresse.

Genom den här behovsinventeringen och intressentkartläggningen vill Socialstyrelsen försöka fånga upp så många typer av hälsodata och användningsområden som möjligt.

 

Socialstyrelsen har skapat en enkät där det finns möjlighet för forskare att ge förslag på behov av hälsodatamängder av nationellt intresse.

Publicerad: 2021-12-02 11:29 | Uppdaterad: 2021-12-02 11:29

Enkät om European Data Landscape

data
Data Foto: Pixabay

Forskare och personer som arbetar med forskningsdatatjänster vid KI uppmuntras att delta i en enkät om det europeiska datalandskapet.

Studien "European Data Landscape" är ett initiativ från Europeiska kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation.

Den syftar till att tillhandahålla en detaljerad karakterisering av forskningsdataekosystemet i det europeiska sammanhanget, som täcker EU:s medlemsstater, Horison 2020 associerade länder och Storbritannien.

Den utförs av Visionary Analytics, European Future Innovation System Center - EFIS, Digital Curation Center - DCC och Data Archiving and Networked Services - DANS.

Studien kommer att ge värdefull information som kommer att stödja kommissionen, EOSC-partnerskapet och olika andra intressenter att utveckla mer riktade policyer och genomföra åtgärder för att integrera FAIR och öppna datapraxis i Europa.

Studien kommer förhoppningsvis att ge användbara insikter och rekommendationer för implementering av öppen vetenskapsdatapolicy och -praxis.

Resultaten av studien kommer att vara öppet tillgängliga.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Stockholm trio-workshop: Unix, Git och R

2021-10-13 10:00 till
2021-10-19 15:00 Add to iCal
Online
Lead

Detta är en gratis, fyra dagar lång webbaserad workshop om att arbeta med data. Workshoppen är öppen för doktorander och forskare på Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Du kan välja att delta under enstaka eller alla dagar. Mer detaljer och anmälningsformulär hittar du på workshoppens webbplats.

Content
Kontaktperson: Lina Andrén linaandr@kth.se custom Off Off Off Off

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Research documentation: Why, what and where!

2022-03-21 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Publicerad: 2021-06-11 11:39 | Uppdaterad: 2021-06-12 19:50

Nytt centralt stöd för registrering och rapportering av klinisk forskning

Clinical lab
Foto: Pexels

Från och med 2021 har registrering och rapportering av klinisk forskning i internationella kliniska prövningsregister centraliserats vid KI. Compliance & Data Office (CDO) ansvarar för genomförandet av detta nybildade forskningsstödinitiativ och har utvecklat tydlig information, rutiner och webbstöd för KI-forskare. Syftet med detta initiativ är att säkerställa transparens och efterlevnad av kliniska prövningsregler och krav för registrering och rapporteringsresultat.

Transparens i kliniska prövningar definieras som delning och användning av kliniska data över globala register. Större transparens i kliniska prövningar leder till förbättrad patient- och medicinsk vård, främjar vetenskaplig innovation och förbättrar hälsovårdssystemen. Det finns också nationella och internationella regler som kräver att klinisk forskning registreras och resultat rapporteras i ett internationellt kliniskt prövningsregister, t.ex. clinicaltrials.gov och EudraCT.

För närvarande misslyckas dock en majoritet av europeiska universitet att uppdatera studieregistreringar och rapportera sina resultat i kliniska prövningsregister och problemet fortsätter att växa. Inom ramen för EU:s investering i öppen vetenskap samarbetar EU:s universitet och institutioner för att öka transparens och tillgänglighet av kliniska data.

”Som universitet är vi engagerade i att förbättra transparens och tillgänglighet för den kliniska forskningen som bedrivs vid KI. Ett viktigt steg i processen är att centralisera registrerings- och rapporteringsprocessen för kliniska prövningar och kliniska studier vid KI. Vi har utvecklat specifika rutiner och förfaranden för att hjälpa forskare att registrera och rapportera resultat som överensstämmer med nödvändiga regler,” säger Tony Durkee, samordnare vid CDO.

För att göra det lättare för forskare har CDO också utvecklat en webbplats som tydligt beskriver processen och procedurerna för registrering och resultatrapportering i kliniska prövningsregister. CDO erbjuder också praktisk support genom en timmes online-session för att hjälpa till med registreringar och rapporteringsresultat.

På CDO är uppdraget att ge omfattande stöd till KI-forskare. Förutom det nybildade stödet inom klinisk forskning, erbjuder CDO också stöd inom forskningsdokumentation, datahantering, etiska krav från externa finansiärer och andra frågor som är relevanta för forskningsprocessen. Med de nya och pågående stödinitiativen på CDO kan forskare dra nytta av att främja sin forskning och förbättra transparens och tillgänglighet på nationell och internationell nivå.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Seminarium: Registrering och rapportering av läkemedelsprövningar på människor

2021-06-16 13:30 - 15:30 Add to iCal
Location
Zoom Online
LU webinar
Lead

EU skärper reglerna och förfarandena för öppenhet i läkemedelsprövningar. Lunds universitet (LU) har startat ett proaktivt initiativ tillsammans med Cochrane Sverige för att öka medvetenheten om vikten av registrering och rapportering av kliniska prövningar. LU och Cochrane Sverige håller ett seminarium om läkemedelsprövningar med nyckeltalare från KI, LU, Skånesjukhuset och Berlininstitutet. Seminariet kommer att hållas på engelska. För att registrera dig kontakta: shai.mulinari@soc.lu.se

Kontakt

Publicerad: 2021-05-12 11:33 | Uppdaterad: 2021-06-09 13:39

Projektstart Clinicum: Organiserat stöd till klinisk forskning inom KI och Region Stockholm

Bilden visar en hand som håller i en boll. Bollen består av bilder på många ansikten.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.

Clinicum är ett av projekten som ingår i programmet Informationshantering på KI, som i sin tur är en del av KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030.

Att möjliggöra för samverkan inom regionen

Clinicum har funnits som idé i flera år. Idéns centrala område är att kunna erbjuda ett strukturerat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor längs sina forskningsprojekt. Under vintern har representanter för KI och alla akutsjukhus i regionen varit delaktiga i att utforma syfte och mål för Clinicum. I februari tog styrgruppen för Informationshantering på KI beslut om dels att finansiera lejonparten av det första året, dels att starta arbetet den 1 maj 2021 som ett projekt inom Informationshanteringsprogrammet.

Målen som projektet skall uppnå är följande:

 • Detaljera Clinicums uppdrag och utforma dess organisation genom att bilda en central funktion och portal för klinisk forskning, och att regionens olika aktörer inom hälso- och sjukvård representeras i form av noder. En tydlig struktur där forskarna lätt kan hitta den information de behöver i form av studiedesign, biostatistik, bioinformatik och datahantering är målsättningen.  
 • Utveckla samverkansstrukturer inom Clinicum tillsammans med noderna. En viktig del för att utveckla samverkan är att få fram och inventera kliniska forskares behov i verksamheterna och ute på noderna. Vidare att skapa forum för nätverk och utbildning både för den enskilda forskaren och större forskargrupper.
 • Utveckla strukturer för tillgång till statistiker, bioinformatiker och övrig metodexpertis Arbetet inkluderar inledningsvis en kartläggning av befintliga resurser, samt en inventering av kliniska forskares behov av ytterligare metodstöd.  Målsättningen är att föreslå och utvärdera långsiktiga forskarstödsmodeller som täcker in såväl epidemiologisk forskning som för translationella och precisionsmedicinska forskningsprojekt.
 • Utveckla processer för tillgång till hälsodata från regionen genom att inventera tillgängliga vårddata och vilka modeller som finns för datauttag och dataöverföring från bland annat Centrum för hälsodata (CHD). Att hitta effektiva arbetssätt tillsammans med regionen och noderna för att förbättra processer och skapa tillgänglighet för forskarna.
 • Att projektet Clinicum övergår till den bestående organisationen Clinicum med långsiktig finansiering och välfungerande ledning. Clinicum sorterar tills vidare under Informationshantering på KI, men har en egen styrgrupp med vice-rektor Anders Gustafsson som ordförande och med representanter från regionens olika större aktörer inom hälso- och sjukvård.

Projektgruppen

Projektgruppen leds av Erik Melén, som till vardags är professor i pediatrik på KI SÖS och kliniskt verksam barnallergolog på Sachsska barnsjukhuset, tillsammans med Karin Ekström Smedby, lektor och docent på KEP, MedS, och specialistläkare på Medicinsk enhet hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

- Det känns fantastiskt roligt och stimulerande att nu sjösätta detta viktiga projekt. Den kliniska forskningen utgör en av hörnstenarna i KIs verksamhet och här finns enorm potential att fortsätta utveckla detta till en gemensam plattform för klinisk forskning, vilket vi faktiskt saknar idag, säger Erik Melén.

I projektgruppen ingår även tre samordnare på deltid; Adina Feldman, samordnare på Research Support Office och anknuten forskare på institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Marie Evans, forskare på CLINTEC och överläkare på Medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt Sandra Eloranta, Forskningssamordnare, KEP, MedS. Louise Betton från KI SÖS ingår i gruppen som administrativt stöd till projektet.

- Jag hoppas att detta breda projekt kommer att utgöra en stor tillgång och ett stöd för kliniska forskare i regionen och på KI och samtidigt leda till att vi utnyttjar befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, säger Karin Ekström Smedby.

Kontakt

Subscribe to Forskningsdata