Event type
Intern kurs och fortbildning
Digital chefshandledning - efter Medarbetarundersökning 2022

2022-05-31 13:00 - 15:30 Add to iCal
Online
Kvinna framför bildskärm
Foto: Getty Images
Lead

Syftet med denna digitala chefshandledningen är att reflektera och tillsammans med andra chefer fundera över bra sätt att jobba vidare med resultatet efter medarbetarundersökningen.

Content
Publicerad: 2022-05-16 15:16 | Uppdaterad: 2022-05-16 15:36

Hög svarsfrekvens och positiva resultat i KI:s medarbetarundersökning 2022

KI:s medarbetarundersökning 2022 som nu är stängd hade hög svarsfrekvens. 86 procent av alla anställda svarade. Det ger ett välgrundat underlag för att kunna initiera aktiviteter och utveckla KI:s verksamhet och arbetsmiljö.

Många av frågorna i årets enkät fanns med i medarbetarundersökningen som genomfördes 2017, vilket gör det möjligt att jämföra resultaten. I årets resultat syns en tydlig positiv trend inom flera områden. En noterbar ökning har skett i exempelvis viljan att rekommendera den egna institutionen som arbetsplats, där har rekommendationsgraden ökat från 9 till 29.

Inom områdena medarbetarskap (76 procent) och ledarskap (81 procent) ligger resultatet också högt med ökningar på 5 respektive 6 procentenheter. Områdena mål och strategier har ökat från 65 till 73 procent och förtroende för universitetsledningen har gått från 60 till 72 procent vilket också är markanta ökningar.

Områden där resultatet fortsatt är lågt och ökningen inte är lika tydlig är organisation som ökat från 66 till 69 procent där bland annat frågor om tydlig organisation (ökat 55 till 60 procent) och information (ökat från 60 till 63 procent) ingår.

Arbetet med att ta tillvara det som medarbetarna har framfört via enkäten startar nu genom att ansvariga chefer kommer att arbeta med de områden som behöver utvecklas. Det görs i samverkan med medarbetare, fack och skyddsombud och med stöd från institutionernas lokala HR-avdelningar.

Tags

Arbetsmiljö Ledning Strategi 2030
KI Kommunikati… 2022-05-16

Event type
Föreläsningar och seminarier
Seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen

2022-05-19 11:00 - 12:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9
Lead

Välkommen på ett seminarium om stress och utbrändhet på arbetsplatsen, med Vladimir Carli, universitetslektor och överläkare på institutionen för Lärande, informatik, management och etik (LIME). Seminariet hålls på engelska. Ingen föranmälan/registrering krävs.

Content

Pandemi, krig, och förändringar i samhället har under de senaste åren inneburit betydande förändringar för våra verksamheter och också medfört ökade risker när det kommer till vår psykiska hälsa.

Många medarbetare har haft en hög arbetsbelastning under lång tid och en del har ställts inför extraordinärt svåra situationer. Psykisk hälsa, stress och utbrändhet är nu ämnen som är högrelevanta.

Under seminariet kommer du att få se epidemiologiska data om problemets omfattning, en beskrivning av symtom och orsaker, få lära dig mer om skydds- och riskfaktorer samt få se de huvudsakliga teoretiska modellerna som förklarar mekanismerna bakom arbetsrelaterad stress. Påverkan av yttre stressfaktorer så som samhällskriser, mobbning och missbruk kommer att diskuteras. Dessutom presenteras tips och råd om hur man själv hanterar stress på arbetsplatsen, samt information om varningssignaler och psykiska problem som kräver professionell hjälp.

Kontakt

Publicerad: 2022-04-19 18:22 | Uppdaterad: 2022-04-27 20:52

Hej Maria Deckeman, specialist inom organisationsutveckling och ledarskap

Du har initierat en ambitiös satsning för att Karolinska Institutet ska bidra till att utforska behovet av inre utveckling som ett sätt att bli bättre förberedd och rustad att möta de komplexa utmaningar som organisationer, samhällen och världen står inför. En utgångspunkt är vårt engagemang i Inner Development Goals Summit den 29 april.

Maria Deckeman
Maria Deckeman

Varför ska jag delta i konferensen den 29 april och vad kan jag förvänta mig?

Alla studenter och medarbetare är välkomna att följa med på resan för att ytterligare utforska vilken roll inre utveckling, individuellt och kollektivt, kan spela för att ta sig an externa utmaningar och skapa mer hållbara organisationer och samhällen. Genom att delta i Inner Development Goals Summit den 29 april får du möjlighet att lyssna till och delta i diskussioner med världsledande forskare och praktiker. Jag hoppas verkligen att du genom att delta i mötet kommer att bli inspirerad att reflektera och fortsätta diskussionen dagarna, veckorna och månaderna som kommer efter konferensen.

Varför är Karolinska Institutet medarrangör till Inner Development Goals Summit?

Karolinska Institutet är en av flera akademiska institutioner som engagerar sig i initiativet Inner Development Goals, i Sverige och globalt. Som medicinskt universitet är inre utveckling och livslångt lärande centralt för att vi ska lyckas i vår strävan att driva kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Men inre utveckling har bara värde om den hjälper oss att påskynda arbetet för att möta de komplexa utmaningarna i omvärlden.

Modern forskning visar att de förmågor och färdigheter vi alla behöver kan stimuleras och vidareutvecklas. Och det finns många metoder tillgängliga. Men vilka förmågor och inre kvaliteter som är viktigast för att göra oss bättre förberedda för att möta komplexa utmaningar, och hur dessa kan stimuleras ytterligare, är stora frågor som vi bara har börjat utforska. Det kommer att ta decennier innan vi har fått mer klarhet i detta. Som akademisk institution har vi både möjlighet och ansvar att kommunicera tillgänglig forskning till samhället. Som universitet har vi också ansvaret att ytterligare utforska och skapa ny kunskap.

Walter Osika
Walter Osika

Vad händer efter konferensen?

Vi förbereder ett utvecklingsprogram och ett forskningsprojekt för att ytterligare utforska de stora frågorna ovan. Satsningen finansieras med partsgemensamma medel och stödjs av de fackliga organisationerna vid KI. Mer information om forskningsprojektet och hur man söker till utvecklingsprogrammet kommer att finnas tillgängligt här på Medarbetarportalen i september 2022. Forskare från Karolinska Institutet och Stockholms universitet ska ta reda på vad KI-medarbetare upplever som stora utvecklingsutmaningar. En av forskarna, Walter Osika, kommer att samordna forskningsdelen och bidra i utformning av program och bedömning av potentiella effekter.

Vårt övergripande mål är att Karolinska Institutets engagemang i initiativet Inner Development Goals ska bidra till ett mer hållbart arbetsliv för alla medarbetare, studenter och chefer på Karolinska Institutet och göra oss bättre rustade att ta oss an komplexa utmaningar genom ökad kunskap och utveckling av de inre förmågor som behövs.

Publicerad: 2022-04-13 15:04 | Uppdaterad: 2022-04-13 15:37

Skyddsombud vid KI

Vi efterlyser skyddsombud från institutionen till samverkansrådet samt skyddsombud ANA Futura.

Skyddsombudet företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor och ska verka för en tillfredsställande arbetsmiljö.

Arbetsmiljörådet

 • Samlas ca 6 ggr/ år
 • Består av de lokala skyddsombuden samt HR
 • Lyfter arbetsmiljöfrågor inför samverkansråden

Övergripande information om skyddsombudens roll, rättigheter och skyldigheter 

Kontakt

Kontakta huvudskyddsombud Matteo Pedrelli eller skyddsombud Simon Sundell vid frågor:

Matteo.pedrelli@ki.se
Simon.sundell@ki.se

Publicerad: 2022-04-13 14:18 | Uppdaterad: 2022-04-13 16:47

Din åsikt är viktig – svara på Medarbetarundersökningen från 19 april till 2 maj

Medarbetarundersökningen (MU) kommer att vara öppen från 19 april till 2 maj och vi uppmanar dig att ta tillfället i akt att ge feedback om din arbetsmiljö. Mejlet kan komma att fastna i Skräpposten eller i mappen Övrigt, så titta gärna där om du inte fått ditt mejl den 19 april. Fyra påminnelser kommer att skickas ut.

Enkäten skickas ut 19 april.

 • Du kommer kunna svara på Medarbetarundersökningen via arbetsmailen på datorn samt via arbetsmailen i telefonen. I båda fallen kommer det att tydligt framgå vilken enhet/klinik samt chef du svarar mot.
 • MU är öppen två veckor med fyra påminnelser till den som inte svarat. 
 • Enkäten 2022 är mycket kortare än den varit tidigare. 
 • Alla som är en del av arbetsmiljön kommer att få enkäten. 
 • Enkäten är helt anonym.

Återkoppling sker efter 16 maj från närmaste chef. 

Syfte

 • att få en uppfattning om vad medarbetarna tycker om sitt arbete och om Karolinska Institutet som arbetsgivare.​
 • att ge ledare och medarbetare ett material att använda i förbättringsarbetet så att vi fokuserar på rätt saker, hittar styrkor och utvecklingspotential samt vara en hjälp i att fatta rätt beslut.​
 • att kunna göra jämförelse av resultat över tid, och mot sin egen och andra branscher.​
 • att få en uppfattning om hur medarbetare talar om sin institution med vänner och bekanta samt organisationens arbetsgivarvarumärke.​

Om innehållet

Fyra fokusområden: Medarbetarskap, organisation, ledarskap, mål och strategier.

Bakgrund

Tidigare MU vid KI gjordes 2014 och 2017. Nästa MU skulle gjorts 2020 men pga. pandemin ställdes undersökningen in. I frånvaro av medarbetarundersökning infördes HR-Puls, ett verktyg som möjliggör för alla institutioner att följa upp de områden som är aktuella vid en tidpunkt som passar institutionen. Medarbetarundersökningen 2022 och HR-Puls är tänkta att komplettera varandra.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Utbildning - Modul 3: Laboratoriesäkerhet

2022-06-21 8:30 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Ingår i utbildningsserien "Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar"
Denna utbildning vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI.

Content

Beskrivning

Utbildning i Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar består av en serie om tre moduler som alla ingår i Karolinska Institutets basutbud av ledarskapsprogram.

•    Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete (ska genomföras innan modul 2 och 3).
•    Modul 2: Organisatorisk och social arbetsmiljö.
•    Modul 3: Laboratoriesäkerhet. Denna vänder sig till dig som ansvarar för laborativ verksamhet på KI. 

För att tillgodogöra sig utbildningsserien krävs att deltagaren först deltar i Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Målgrupp

Alla forskargruppsledare/motsvarande som har/får en delegation av arbetsmiljöuppgifter inom laborativa verksamheter (motsvarande) och som någon gång under de senaste fem åren genomgått den av Karolinska Institutet anordnade ledarutbildning ”Arbetsmiljöfrågor kopplat till chefens ansvar, Modul 1: Systematiskt arbetsmiljöarbete” eller ”Grundläggande arbetsmiljöutbildning ”.

Syfte

Syftet är att ge förutsättningar för att kunna ta emot och fördela arbetsmiljöuppgifter inom laboratoriearbete samt säkerställa god säkerhet inom laborativa verksamheter.
Innehåll
Grundläggande genomgång av ansvar, lagstiftning, rutiner och riktlinjer relaterade till laboratoriesäkerhet, samt att skapa en grundläggande förståelse för riskidentifiering och riskhantering, och hur en chef säkerställer god laboratoriesäkerhet.

Språk: engelska

Anmäl dig här!

Vid frågor eller funderingar kontakta oss på stafftraininghr@uf.ki.se

Kontakt

Publicerad: 2022-03-23 10:44 | Uppdaterad: 2022-03-23 11:46

Nu pågår medarbetarundersökningen - din åsikt är viktig!

Siluetter

Under mars och april skickas undersökningen ut. Missa inte möjligheten att förmedla din upplevelse kring arbetsmiljö, engagemang och organisation på din institution och på KI som helhet.

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
Inner Development Goals Summit 2022

2022-04-29 9:00 - 17:00 Add to iCal
Online
Lead

Hur kan vi bidra till hållbar utveckling? Vilka inre förmågor behövs? Den 29 april har du som medarbetare eller student på Karolinska Institutet möjlighet att kostnadsfritt delta digitalt på konferensen. Lyssna till världsledande forskare om hur vi kan komma förbi hindren för mänsklig utveckling både på individuell och på kollektiv nivå.

Content

President Ole Petter Ottersen IDG speech

Var hålls konferensen?

Konferensen är ett hybridevenemang och hålls fysiskt på plats i Stockholms konserthus med flera parallella digitala sändningar Som digital deltagare kan du växla mellan olika spår och välja att följa både det som sker på scenen i konserthuset och/eller delta i de olika digitala sändningarna.

KI-spåret

Karolinska Institutet bidrar med egna föreläsare och externa gäster. Vi sänder från vår egen studio på Campus Solna. Prorektor Anders Gustafsson inleder sändningen från Karolinska Institutets studio och Carl Johan Sundberg, prefekt vid Institutionen för lärande informatik, management och etik, LIME, modererar förmiddagens samtal.

Spåret som arrangeras av Karolinska Institutet bjuder in dig att utforska både teoretiska och praktiska aspekter på varför vi alla bör lägga större vikt vid inre utveckling i vår ambition att skapa hållbarhet och göra skillnad när vi möter de komplexa utmaningarna i den yttre världen. KI:s forskare, utbildare och praktiker kommer att dela med sig av sina egna erfarenheter, planerade aktiviteter och hinder som de stöter på. Tillsammans med våra framstående gäster kommer vi att ge er tankeställare från aktuella forskningsresultat och personliga reflektioner som kan bidra till att stärka "varför" och "hur". Vi hoppas att detta spår kommer att ge inspiration till ytterligare reflektion och upprätthålla en livlig diskussion under den kommande tiden.

Länk till Zoom webbinarium

Vem kan delta?  

Konferensen är öppen för allmänheten. Karolinska Institutets medarbetare, doktorander och studenter har tillgång till koder som möjliggör kostnadsfritt digitalt deltagande. Deltagande som sker på ordinarie arbetstid eller studietid stäms av med närmaste chef/handledare. 

Språk 

Konferensens språk är engelska.

 

Så anmäler du dig 

Studenter och medarbetare på KI får en anmälningskod via nyhetsbreven "Studentnytt" och "KI-nytt" (utskick nr 3). Denna kod kan du sedan använda dig av för att anmäla dig till konferensen. OBS! Använd webbläsaren Chrome.

 • Gå in på eventsidan (länken nedan) och scrolla ner till "Tickets
 • Fyll i koden längst ner rutan som kommer upp - i fältet "Promo code
 • Klicka på "Activate promo code
 • Nu kommer nya biljettalternativ synas som heter "Digital Ticket - KI student" respektive "Digital Ticket - KI staff"

Om du inte fått tillgång till koderna, mejla anna.christiansen@ki.se eller maria.deckeman@ki.se

 

KI track: "KI and external guests"

Om Inner Development Goals

Startpunkten för initiativet Inner Development Goals var övertygelsen om att det finns en blind fläck i vår strävan att skapa ett hållbart globalt samhälle. Inner Development Goals (IDG) är ett icke vinstdrivande ”open source” och samskapat initiativ mellan 25+ organisationer. IDG-initiativet är i grunden ett kommunikationsprojekt med ett första utkast till ramverk, som avser göra forskningen kring livslångt lärande och betydelsen av personlig utveckling mer tillgängligt och greppbart för beslutsfattare och en bredare allmänhet. Karolinska Institutet är ett av flera lärosäten som är engagerade i initiativet. Förutom engagemanget i konferensen 29 april förbereder KI ett tvåårigt utvecklingsprojekt för att följa upp och ytterligare beforska de inre kvaliteter och förmågor som beskrivs i IDG-ramverket. Utvecklingsprojektet har fokus på hållbart arbetsliv och är finansierat med partsgemensamma medel.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Hantera mikroaggressioner i utbildning

2022-04-20 15:00 - 16:30 Add to iCal
Online
Tecknad bild av personer med olika könstillhörighet.
Foto: iStock.
Lead

Subtila kommentarer eller handlingar som bygger på någons uppfattning av en persons identitet, utifrån en stereotyp som inte anses gynnsam, får oss att känna oss obekväma eller förolämpade. De kan ibland vara svåra att upptäcka först men är förolämpningar som bygger på falska övertygelser och fördomar. I den här workshopen får du metoder för att hantera microagressioner.

Content

En microaggression kan vara:

 • En icke-vit student, född och utbildad i Stockholm, får en komplimang av en lärare/handledare för att han talar perfekt engelska/svenska.
 • En kvinna vill ha ordet på ett viktigt möte, men hon kan knappt komma till saken utan att bli avbruten av sina manliga kollegor.
 • En sjuksköterska hör en grupp läkare beskriva en introvert läkarkandidat i sitt team som "gay".

Kommentarerna kan ske obetänksamt, slentrianmässigt och ibland utan att egentligen mena illa. Oavsett det så representerar detta mikroaggressioner. De definieras som kränkningar som inte respekterar personer utifrån deras ras/etnicitet, kön, sexuell läggning, religion och/eller funktionsvariation.

Om workshopen

Denna workshop syftar till att förbättra utbildning på Karolinska Institutet genom att lära ut metoder för att identifiera och förebygga mikroaggressioner, samt metoder för att stödja studenter som upplever sådana förolämpningar och kränkningar.

Lärarna i workshopen kommer från sju olika akademiska institutioner i USA och representerar en mångfald av erfarenheter och tankar i ämnet.

Mer om microaggressioner

Medan fysiska aggressioner (fysisk misshandel) minskat inom hälso- och sjukvårdsutbildningar har subtilt förnedrande kommentarer och beteenden relaterade till studenters kön, ras/etnicitet, sexuell läggning, religion och/eller funktionsvariationer kvarstått genom generationer av medicinsk utbildning. En ny studie bland amerikanska läkarstudenter bekräftar att mikroaggressioner mot studenter är förknippade med utbrändhet, nedsatt lärande och ökad förekomst för depression, särskilt för personer som är underrepresenterade inom det medicinska området.

I slutändan kan mikroaggressioner försämra studenters relationer med patienter och deras närstående, kliniska handledare och kollegor och minska studenternas engagemang i sin framtida profession. Många praktiserande läkare har upplevt och/eller bevittnat sådana kränkningar men kan vara ovana eller obekväma med att identifiera de olika typerna av dessa beteenden, att konfrontera angriparna och att ge råd till studenter i dessa situationer.

Lärandemål

Efter workshopen kommer du att kunna:

 1. Identifiera alla former av mikroaggressioner.
 2. Identifiera mikroaggressioner mot studenter (av patienter, andra studenter, doktorander, kandidater, läkare och personal) i kliniska miljöer.
 3. Tillämpa verktyg för att mildra fall av mikroaggressioner, förbättra allierarskap och opinionsbildning samtidigt som inkludering främjas.

Workshopen hålls på engelska.

Registrering

Mer information och anmälan på engelska sidan för eventet.

Kontakt

Subscribe to Arbetsmiljö