Event type
Intern kurs och fortbildning
Kursdesign

2022-02-24 till
2022-05-03 Add to iCal
Lead

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Content

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, formativ och summativ bedömning, samt utvärdering.

Kontakt

Event type
Internt möte
Dialogmöte om implementering av det sexåriga läkarprogrammet

2021-11-16 14:00 - 16:00 Add to iCal
Online
Lead

Dialogmöte om nya läkarprogrammet

Content

Varmt välkomna till dialogmöte om implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet.

Mötet sker i Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/69812279976

Vid detta möte kommer följande ämnen tas upp:

- principer för resursfördelningen i det nya programmet,  

- Entrustable professional activities (EPA) och

- erfarenheter av team based learning (TBL) på programmets första termin.

 

Mer information om principer och vägval för implementeringen av det sexåriga läkarprogrammet

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-10-20 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Publicerad: 2021-10-08 16:04 | Uppdaterad: 2021-10-08 16:04

Utlysning av uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet

Fyra uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för läkarprogrammet utlyses. Välkommen med din intresseanmälan senast 14 november!

Programnämndernas ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner.

Programnämndernas sammansättning

Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande och för det operativa programansvaret utses en programdirektor. Utöver dessa består programnämnden av lärarrepresentanter, studentrepresentanter (utses av studentkårerna) samt avnämarrepresentanter (utses inom samverkansorganisationen KI/Region Stockholm).

Uppdrag som lärarrepresentant

Som lärarrepresentant i programnämnden förväntas du bidra till programnämndens verksamhet och programmens utveckling och kvalitetssäkring baserat på din erfarenhet och kompetens inom medicinsk utbildning.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med relevant ämneskompetens samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning 

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt. Omfattningen på uppdragen som lärarrepresentant varierar och fastställs av programnämnden.

Intresseanmälan senast 14 november

Intresseanmälan ska innehålla

 • vilken programnämnd du är intresserad av att vara lärarrepresentant i
 • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
 • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
 • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 14 november 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.
 

Publicerad: 2021-10-08 16:03 | Uppdaterad: 2021-10-08 16:03

Utlysning av uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för biomedicinprogrammen

Fyra uppdrag som lärarrepresentant i programnämnden för biomedicinprogrammen utlyses. Välkommen med din intresseanmälan senast 14 november!

Programnämndernas ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner.

Programnämndernas sammansättning

Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande och för det operativa programansvaret utses en programdirektor. Utöver dessa består programnämnden av lärarrepresentanter, studentrepresentanter (utses av studentkårerna) samt avnämarrepresentanter (utses inom samverkansorganisationen KI/Region Stockholm).

Uppdrag som lärarrepresentant

Som lärarrepresentant i programnämnden förväntas du bidra till programnämndens verksamhet och programmens utveckling och kvalitetssäkring baserat på din erfarenhet och kompetens inom biomedicinsk utbildning.

Utlysta uppdrag
2 lärarrepresentanter för kandidatprogrammet i biomedicin
1 lärarrepresentant för masterprogrammet i biomedicin
1 lärarrepresentant för masterprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med relevant ämneskompetens samt erfarenhet av pedagogiskt ledarskap och god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning 

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt. Omfattningen på uppdragen som lärarrepresentant varierar och fastställs av programnämnden.

Intresseanmälan senast 14 november

Intresseanmälan ska innehålla

 • vilken programnämnd du är intresserad av att vara lärarrepresentant i
 • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
 • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
 • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 14 november 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.
 

Publicerad: 2021-10-08 13:27 | Uppdaterad: 2021-10-13 11:11

Utlysning av två uppdrag som programdirektor

Utlysning av uppdrag som programdirektor för läkarprogrammet respektive programdirektor för implementering av 6-årigt läkarprogram. Välkommen med intresseanmälan senast 7 november!

Programnämndens ansvar

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU). Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, ge utbildningsuppdrag till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner. Programnämnden leds av en särskild utsedd ordförande och det operativa programarbetet leds av programdirektor (PD). 

Två uppdrag

Programdirektor för läkarprogrammet har, på delegation av KU, ansvar för det löpande arbetet på läkarprogrammet och kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/ESS och Schweiz. I det ingår att arbeta med kvalitets- och programutveckling och samordning av programmets ingående kurser inklusive kommunikation och samverkan med medverkande institutioner samt med KU.

Programdirektor för implementering har, på delegation av KU, ansvar för det löpande arbetet med att implementera det 6-åriga läkarprogrammet. Arbetet ska utgå från inlämnad ansökan om examensrätt för 6-årigt läkarprogram samt programspecifika riktlinjer för implementering av 6-årigt läkarprogram. PD implementering utgör, tillsammans med programnämndens ordförande och PD läkarprogrammet, programmets programledning och arbetet ska ske i nära samverkan med Enheten för undervisning och lärande (UoL) och Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd (UFS) . PD implementering ingår även som ordinarie lärarrepresentant i programnämnden.

PD implementering ansvarar för det förberedande arbetet med utveckling inför genomförande av kurs inom det 6-åriga programmet. När studenter registrerats på kurs inom det 6-åriga programmet ses implementeringen för den kursen som avslutad och ansvaret för kursen överlämnas från PD implementering till PD läkarprogrammet.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av utbildning inom läkarprogrammet samt pedagogiskt utvecklingsarbete och kvalitetsarbete. Dokumenterad god samverkans- och kommunikationsförmåga samt god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). Du har vetenskaplig kompetens inom programmets huvudområde, samt relevant professionskompetens. 

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod, omfattning och ersättning

Mandatperioden startar den 1 april 2022 och är på 3 år om inte annat beslutas. Institutionsersättning och uppdragstillägg utgår för uppdraget. Omfattningen på uppdragen som programdirektor varierar och fastställs av programnämnden, nuvarande omfattning är 70% av en heltid för PD läkarprogrammet och 50% för PD implementering. I takt med att större delar av det 6-åriga läkarprogrammet implementerats kommer omfattningen på uppdrag för PD implementering troligen att minska under mandatperioden. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan senast 7 november

Intresseanmälan ska innehålla

 • vilket programdirektorsuppdrag du är intresserad av 
 • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
 • akademiska meriter med särskild tonvikt på pedagogiska meriter (högskolepedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet)
 • administrativa och ledarerfarenheter
 • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
 • godkännande av prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast den 7 november 2021.

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.

Publicerad: 2021-10-07 15:47 | Uppdaterad: 2021-10-08 13:38

Utlysning av uppdrag som ordförande för programnämnd

Utlysning av uppdrag som ordförande för programnämnden för biomedicinprogrammen respektive programnämnden för läkarprogrammet. Välkommen med intresseanmälan senast 31 oktober.

Om programnämnderna

Det programansvar som inte delegerats till institution hanteras av programnämnd under Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Programnämnden har det övergripande ansvaret för genomförande och samordning av de utbildningsprogram som ingår i nämnden. I ansvaret ingår bl.a. att kvalitetssäkra programmen, fördela utbildningsuppdrag avseende kurs inom program till institutioner, utarbeta regler och riktlinjer samt att finna lämpliga former för samverkan med medverkande institutioner. Programnämnderna leds av en särskilt utsedd ordförande.

Uppdrag

Ordförande för programnämnden ska leda programnämndens verksamhet. I det ingår att ha en samordnande roll för nämndens arbete och samverkan med medverkande institutioner samt återrapportering till Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå i enlighet med instruktioner.

Kompetens och erfarenhet

Vi söker dig med goda ledaregenskaper och erfarenhet av pedagogiskt ledarskap samt god insikt i utbildningsfrågor (formalia, administration, ledning, ekonomi). Du har också erfarenhet och intresse för att organisera, leda och koordinera nämnder/kommittéer/motsvarande. Dessutom är du intresserad av och har kompetens för kvalitetssäkrings- och utvecklingsarbete.

Du har en läraranställning vid KI och är aktiv inom såväl forskning som undervisning. Utöver läraranställning ska du uppfylla kraven för docentur vid KI med pedagogisk kompetens motsvarande minst 10 veckor högskolepedagogisk utbildning enligt SUHF:s rekommendationer.

Mandatperiod och omfattning

Uppdraget omfattar 10 % av heltid och börjar den 1 april 2022. Mandatperioden är på 3 år om inte annat beslutas. Uppdragstillägg utgår för uppdraget. Intresseanmälan ska vara förankrad med prefekt.

Intresseanmälan senast 31 oktober

Intresseanmälan ska innehålla

 • vilken programnämnd du är intresserad av att vara ordförande för
 • motivering till varför du är intresserad av uppdraget 
 • akademiska meriter med särskild tonvikt på pedagogiska meriter (högskolepedagogisk utbildning och undervisningserfarenhet)
 • administrativa och ledarerfarenheter
 • relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen
 • godkännande från prefekt.

Intresseanmälan märkt med dnr 1-828/2021 skickas till registrator@ki.se, senast 
den 31 oktober 2021. 

Mer information

För mer information kontakta vicerektor Annika Östman Wernerson eller vice kommittéordförande Rune Brautaset.

Event type
Föreläsningar och seminarier
Cognition, Curriculum and Expertise: One journey in medical education research

2021-11-22 14:30 - 16:00 Add to iCal
Online
KIPRIME Fellows
Nicole Woods. Foto: Erik Cronberg.
Lead

Välkommen att delta i MedEd Studio med Nicole Woods, KIPRIME Fellows.

Content

Webbinariet hålls på engelska. 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Team inclusiveness in health professions education - Walter Eppich

2021-12-07 13:00 - 14:30 Add to iCal
Online
Walter Eppich, KIPRIME.
Walter Eppich Foto: N/A.
Lead

Välkommen att delta i MedEd Studio med Walter Eppich om hur intraprofessionella strukturer kan hindra det interprofessionella lärandet och teambaserade arbetssätt. Webbinariet hålls på engelska.

Content

Workshopen hålls på engelska.

Kontakt

Subscribe to Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå