Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Webinar: Öppen tillgång till vetenskapliga publikationer och forskningsdata i Horizon Europe och H2020

2021-11-18 13:00 - 14:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Det nya EU-programmet Horizon Europe innehåller ett antal instruktioner kring open science och open access som KI:s forskare behöver följa och känna till redan vid ansökning av forskningsmedel. Under detta webbinarium lär du dig om open science och open access, med särskilt fokus på Horizon Europe och H2020. Presentationen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Neuroscience seminar series för doktorander: Stefan Heinemann, Department of Biophysics, University of Jena, Tyskland

2021-11-24 10:00 Add to iCal
Online
Location
via Zoom (https://ki-se.zoom.us/meeting/register/u5Eldu6hrjgtGtBEgfNDgnfPwibTl5eO-m8Y)
Lead

Välkommen till en föreläsningen i seminarieserien för doktorander inom neurovetenskap med titeln "Studying the implications of K+ channel mutations for neurodevelopmental diseases with genetically encoded voltage sensors", onsdagen den 24 november 2021 kl. 10:00. Det går även att ansluta digitalt via Zoom.

Content

Titel

"Studying the implications of K+ channel mutations for neurodevelopmental diseases with genetically encoded voltage sensors"

Föreläsare

Stefan Heinemann, Department of Biophysics, University of Jena, Tyskland

Via Zoom

Om du vill delta vid mötet digitalt via Zoom, registrera dig via Zoomlänk

Seminarieserien stöds av forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap i samarbete med NeuroTechEU.

Anmäl dig till seminarieserien via e-post till alina.aaltonen@ki.se, johanna.mayer@ki.se eller sara.coppi@ki.se.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Neuroscience seminar series för doktorander: "Pain in the human brain"

2021-10-25 11:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
J3:11 Birger & Margareta Blombäck, BioClinicum, Solnavägen 30 och via Zoom
Lead

Välkommen till en föreläsningen i seminarieserien för doktorander inom neurovetenskap måndagen den 25 oktober 2021 i J3:11 Birger & Margareta Blombäck, BioClinicum, kl. 11:00. Det går även att ansluta digitalt via Zoom.

Content

Titel

"Pain in the human brain"

Föreläsare

Karin Jensen, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska neurovetenskap

Via Zoom

Om du vill delta vid mötet digitalt via Zoom, registrera dig via Zoomlänk

Seminarieserien stöds av forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap i samarbete med NeuroTechEU.

Anmäl dig till seminarieserien via e-post till alina.aaltonen@ki.se, johanna.mayer@ki.se eller sara.coppi@ki.se.

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Neuroscience Seminar Series - för doktorander

2021-09-22 10:00 - 11:00 Add to iCal
Location
Zoom
Lead

"Saving Private Brains: Using Molecular and biomedical engineering to treat neurological disorders"

Content

Ola Hermansson, PhD. Department of Neuroscience will be the first presenter in a serie of seminars called Neuroscience Seminar Series.

This event is supported by KI's docoral programme in Neuroscience in collaboration with  NeurotechEU.

Please register for the Zoom-.event

Welcome!

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Neuroscience seminar series för doktorander: "Saving Private Brains: Using molecular and biomedical engineering to treat neurological disorders"

2021-09-22 10:00 Add to iCal
Online
Location
Online via Zoom
Lead

Välkommen till en föreläsningen i seminarieserien för doktorander inom neurovetenskap onsdagen den 22 september 2021 kl. 10:00, via Zoom.

Content

Titel

"Saving Private Brains: Using molecular and biomedical engineering to treat neurological disorders"

Föreläsare

Ola Hermanson, Karolinska Institutet, Department of Neuroscience

Anmälan

Via Zoomlänk

Seminarieserien stöds av forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap i samarbete med NeuroTechEU.

Anmäl dig till seminarieserien via e-post till alina.aaltonen@ki.se, johanna.mayer@ki.se eller sara.coppi@ki.se.

Kontakt

Publicerad: 2021-08-27 14:57 | Uppdaterad: 2021-08-27 15:01

Utlysning av pedagogiska ambassadörer inom forskarutbildning – ny deadline 17 september 2021

Syftet med det ett-åriga pilotprojektet är att stimulera pedagogisk utveckling inom forskarutbildningskurser. Detta görs genom finansierad tid för pedagogiska ambassadörer samt uppstart av ett pedagogiskt nätverk inom forskarutbildning med stöd från enheten för Undervisning och Lärande (UoL).

Notera att den här utlysningen öppnade den 17 juni, men att utlysningstexten har uppdaterats/förtydligats den 27 augusti och deadline har förlängts till den 17 september.

–De pedagogiska ambassadörerna är ett nytt sätt att lyfta utbildningsfrågorna och stimulera till pedagogisk utveckling inom forskarutbildningen. Vi har under pandemin tagit ett stort kliv in i digitalisering av forskarutbildningskurser med nya arbetssätt och pedagogiska verktyg och där finns ett stort behov av vidare utveckling och stöd, säger Erika Franzén, ordförande i Kurs och programkommittén och vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå. 

Målsättningen med utlysningen är att bana väg för goda exempel, ”best practice” relaterad till forskarutbildningskurser, som kan komma till gagn för hela KI. Workshops och arbetssätt m.m. som utvecklas inom ramen för denna satsning ska fungera som inspiration och stöd till lärare inom forskarutbildning på KI, samt främja framtida utbildningsutveckling genom att erfarenheter sprids.  Målet är även att bilda ett pedagogiskt nätverk mellan ambassadörerna med stöd från UoL.

Notera att sökande ska vara knuten till minst ett forskarutbildningsprogram eller forskarskola.  Högst en ansökan kommer att beviljas från varje forskarutbildningsprogram/forskarskola.  Finansiering på ca 10% av motsvarande heltid på KI under ett år kommer att utbetalas via det forskarutbildningsprogram eller forskarskolan som den pedagogiska ambassadören är knuten till. 

Ansökan

Ansökan ska bestå av CV (högst 2 sidor), motivationsbrev med kort redogörelse av tilltänkt pedagogiskt projektidé/aktivitet som pedagogisk ambassadör (1 sida). Förankring med forskarutbildningsprogram/forskarskola ska framgå. 

Ansökan skickas till doctoral@ki.se senast 17 september. För mer information kontakta vice ordförande i Kommittén för utbildning på forskarnivå Erika Franzén eller central studierektor för forskarutbildning Ingeborg van der Ploeg.

Kriterier och bedömning

Inkomna ansökningar granskas av en bedömargrupp utsedd av vicerektor för forskarutbildning.  Beviljande av medel baserar sig på följande bedömningskriterier: 

 • Projektidéns kvalitet och förväntat resultat 
 • Projektidén är realistiskt avseende genomförande och resurser 
 • Sökandes pedagogiska meriter och ambitioner  
 • Förmåga till spridning av resultat och handledning av kollegor  

Du som pedagogisk ambassadör kommer att:

 • ingå i ett pedagogiskt nätverk för tanke- och kunskapsutbyte med de andra pedagogiska ambassadörer som stöder frågor relaterade till pedagogisk utveckling (inklusive systematiskt kvalitetsarbete) inom forskarutbildningskurser
 • erbjudas professionellt stöd från UoL för att planera och genomföra ett valfritt utvecklingsprojekt inom forskarutbildning
 • få möjlighet att sprida förvärvad kunskap inom KI
 • öka din egen pedagogiska kunskap och få möjlighet att meritera dig

Det förväntas av dig som pedagogisk ambassadör att:

 • kunna leda pedagogiska diskussioner till exempel i seminarieform  
 • kunna initiera och driva utbildningsfrågor som är relevanta för forskarutbildningen 
 • leda ett valfritt pedagogiskt utvecklingsprojekt under projektperioden
 • stödja kollegor/”Critical friend” och sprida goda exempel 
 • arbeta för forskarutbildningen på hela KI, inte enbart för den forskarskola/ forskarutbildningsprogram man är knuten till  
 • fördjupa dig inom relevant högskolepedagogisk litteratur
 • efter avslutad period ge en workshop/ett seminarium för kursgivare och programansvariga/forskarskola-ansvariga om dina insatser och erfarenheter. 

Tidplan 2021

Ansökan och bedömningsarbete följer nedanstående tidplan. 

 • 17 september - sista ansökningsdag för utlysningen
 • 18 september - 24 september - bedömning av ansökningar 
 • September - beslut om beviljande fattas av vicerektor för utbildning på forskarnivå. 
 • Oktober - projektstart 

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Avancerad sökstrategi för systematiska litteraturöversikter

2021-10-12 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
KIB datorsal Synapsen 1
Lead

Den här workshopen är på avancerad nivå. En central del av en systematisk översikt är att göra en uttömmande litteratursökning som identifierar alla relevanta studier inom ett ämne. Därför är det av stor vikt att sökstrategin är noggrant utvecklad och anpassad till olika databaser. Under den här workshopen diskuteras sökmetodik, databaser och dokumentation. Workshopen innehåller också demonstrationer och tid för egen sökning. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var

2021-11-18 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Forskningsdokumentation: varför, vad och var

2021-09-24 10:00 - 12:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Forskningsdokumentation är en viktig del av forskningsprocessen, hur kan du annars visa att dina resultat är korrekta. I den här workshopen kommer vi att diskutera och lära oss vad som ska dokumenteras, varför det är viktigt och var dokumentationen ska göras. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
KIB Workshop: Publicera och dela dina data

2021-11-24 13:00 - 15:00 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Lead

Behöver du publicera dina data? I den här workshopen får du en översikt över vad du bör tänka på. Vi går igenom hur du publicerar dina data med öppen tillgång, samt vad du behöver tänka på om du har data som innehåller känsliga uppgifter som inte går offentliggöras. Vi kommer visa att olika alternativ angående var du kan lagra och dela dina data. Workshoppen är på engelska men vi pratar även svenska.

Content

Kontakt

Subscribe to Forskarutbildningsprogram