Event type
Disputationer
Disputation: Margherita Zamboni

2022-01-14 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Nils Ringertz, Biomedicum
Lead

On astrocytes and neural stem cells: a study of reactive and canonical neurogenesis.
Plats: Nils Ringertz

Content

Välkommen till Margherita Zambonis disputation!

Datum: 14 Januari
Tid: 13:00
Plats: Nils Ringertz eller via Zoom

Titel:
On astrocytes and neural stem cells: a study of reactive and canonical neurogenesis.
Länk till abstract
 

Opponent:
Docent Shane Liddelow
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, NYU Grossman School of Medicine, USA

Betygsnämnden:
PhD Qiaolin Deng
Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet

Professor Sten Linnarsson
Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

PhD Henrik Ahlenius
Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet

Handledare:
Professor Jonas Frisén
Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Karolinska Institutet

Kontakt

Publicerad: 2021-12-14 16:22 | Uppdaterad: 2021-12-16 15:33

Ny avhandling om kronisk smärta och sjukfrånvaro

Hallå där, Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 14 januari försvarar du din avhandling ”Sickness absence among patients with chronic pain in Swedish specialist healthcare”. Vad handlar den om?

Porträtt av Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Riccardo Lo Martire, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Lea Constan.

Långvarig smärta är en folksjukdom som förutom stort lidande utgör en enorm socioekonomisk börda till följd av sjukskrivning. Min avhandling ger en sjukskrivningsöversikt bland de mest påverkade av långvarig smärta, undersöker möjligheten till prevention och utvärderar huruvida sjukskrivning minskar med multimodal rehabilitering, vilket är den mest komplexa behandlingen som ges mot långvarig smärta i Sverige idag.

Vilka är de viktigaste resultaten? 

Resultaten bekräftar att sjukskrivning i denna patientgrupp är hög. Nära hälften av patienterna var sjukskrivna vid första besöket i specialistsjukvården och andelen minskade endast något efter två år. Det var i viss mån möjligt att urskilja patienter med hög framtida sjukskrivning vid ingång i specialistvården. Slutligen visade resultaten att multimodal rehabilitering inte reducerade sjukskrivning mer än alternativa behandlingar över fem år; men vi kan inte utesluta att detta berodde på vår studiedesign.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Långsiktigt till förbättrade behandlingsmöjligheter genom utökad anpassning i ett tidigare skede. Samtidigt understryker den att vi behöver tänka om i utvärderingen av interventioner mot långvarig smärta. Det är fortfarande vanligt att studiedesigner används som endast bidrar minimalt till ökad kunskap. Ett utökat samarbete mellan forskning och hälso-/sjukvård, tillsammans med bättre nyttjande av Sveriges nationella register, möjliggör kostnadseffektiv långtidsutvärdering med potential för tydliga slutsatser.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Som statistiker vid Centrum för Klinisk Forskning i Falun kretsar min vardag kring forskning och jag kommer även fortsätta med registerbaserade studier inom långvarig smärta. I framtiden är min plan att studera tillståndet från ett livsloppsperspektiv för att få en bättre uppfattning av dess övergripande socioekonomiska konsekvenser.

 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Stefan Milton

2021-12-15 13:00 - 16:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
DNA, Neo våning 5 och Zoom
Lead

Välkommen på Stefan Miltons disputation med den engelska titeln: "Synthesis and studies of 2'-o-alkylated oligonucleotides with enhanced stability and cellpenetrating properties".

Content

Opponent:

Eugen Stulz, University of Southampton, UK

Betygsnämnd:

Professor Emeritus Thomas Norberg, Uppsala universitet
Professor Morten Grøtli, Göteborgs universitet
Professor Göran Widmalm, Stockholms universitet

Huvudhandledare:

Professor Roger Strömberg, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Thuy Tran, Karolinska Institutet
Malgorzata Honcharenko, Karolinska Institutet

Kontakt

Event type
Disputationer
Licentiatseminarium: Emma Söreskog

2021-12-21 9:00 Add to iCal
Campus Solna
Lead

Välkommen till Emma Söreskogs licentiatseminarium tisdagen den 21 december 2021.

Content

Anslut via Zoom

Anslut via Zoom-länk

Seminariet följs av mingel och förfriskningar i Utsikten, plan 4. Meddela Emma Söreskog om du vill vara närvara genom att mejla senast den 13 december, så att det kan ordnas på ett (covid-)säkert sätt.

Titel

"Spinal cord stimulation in chronic pain: a study of health outcomes and costs"

Författare

 Emma Söreskog, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Huvudhandledare

Niklas Zethraeus, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Bihandledare

Fredrik Borgström, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Betygsnämnd

Thomas Davidson, Linköpings universitet

Johan Jarl, Lunds universitet

Emmanuel Bäckryd, Linköpings universitet

Ordförande

Peter Lindgren, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME)

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Xiaolei Zhou

2021-12-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Rum Charles, Widerströmska Huset, entréplan, Tomtebodavägen 18, Solna samt via Zoom
Lead

Välkommen till Xiaolei Zhous disputation med titeln "Elucidation of the molecular mechanisms of action of anti-cancer compounds reveals possible combination strategies for anti-cancer therapy", fredagen den 17 december 2021, i Rum Charles, på entréplan i Widerströmska Huset, kl. 09:00. Det går även att delta via Zoom.

Content

Titel

"Elucidation of the molecular mechanisms of action of anti-cancer compounds reveals possible combination 
strategies for anti-cancer therapy"

Författare

Xiaolei Zhou, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Professor Anna Sablina, VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology, Oncology Department, Belgium

Huvudhandledare

Galina Selivanova, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Lars-Gunnar Larsson, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Madhurendra Singh, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Examination Board

Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Charlotte Rolny, Karolinska Institutet, Institutionen för onkologi-patologi

Marika Nestor, Uppsala universitet, Immunologi, genetik och patologi, IGP

Via Zoom

Delta vid disputationen via Zoom (länk)

Mötes-ID: 612 9076 7871
Lösenkod: 699781

Kontakt

Publicerad: 2021-12-07 09:55 | Uppdaterad: 2021-12-07 10:13

Ny avhandling belyser hur kvinnor med utmattning och långvarig smärta upplever sin hälsa

Hallå där, Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad. Den 15 december försvarar du din avhandling ”Beyond exhaustion and pain: the intertwinement of health and suffering among women and mothers”. Vad handlar den om?

Porträtt av Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS.
Anja Gebhardt, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS.

Min avhandling belyser ur ett vårdvetenskapligt perspektiv hur kvinnor med utmattning och långvarig smärta upplever sin hälsa och sitt lidande. Att betrakta kvinnornas hälsa i relation till lidande kan vara värdefullt för att fånga in de existentiella aspekterna av utmattning och smärta istället för att enbart se till de upplevda symtomen. Avhandlingens fokus var därmed att förstå kvinnors utmattning och smärta utifrån kvinnors livssituation, vilken också inkluderar erfarenheter av att vara mamma.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Resultaten visade att kvinnor med utmattning och långvarig smärta kan befinna sig i relationer, allt från familj, vänner och partner, där de upplever mindre emotionellt och praktiskt stöd än friska kvinnor. I vissa fall har kvinnorna också varit med om relationer som var skadliga för deras hälsa. Kvinnorna kunde därför uppleva en ensamhet i svåra livshändelser de har varit med om men också en ensamhet i ansvaret för familjelivet. Utifrån resultaten kan man säga att kvinnor med utmattning och smärta bär på en livsbörda och relationell sårbarhet som är sammanvävd med den egna hälsan och lidandet.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa? 

Vården som vi erbjuder patienter med utmattning och långvarig smärta bygger på den förståelsen av hälsa vi har. Avhandlingen belyser vikten av att förstå hälsa som en pågående process som är under ständig förändring och som inkluderar lidande och sårbarhet som oundvikliga aspekter i en människas liv. Våra resultat kan förhoppningsvis vägleda vården i att ta hänsyn till den utmanande livssituationen kvinnor med utmattning och smärta befinner sig i samt stödja kvinnorna i att skapa och stärka meningsfulla relationer.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska? 

Jag har alltid haft ett stort intresse för kvinnors och mödrars hälsa och hoppas att även framöver kunna bidra till en vård som gör skillnad för kvinnor antingen genom forskning, utbildning av vårdpersonal eller genom kliniskt arbete. Det får framtiden visa.

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll Agneta Laurent

2021-12-17 14:00 - 15:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
021, PAMP, CMM L8:01, Visionsgatan 18, Solna och via Zoom
Lead

Titel: Dementia preventing ingredients in alcoholic beverages

Content

Huvudhandledare 

Docent Vladana Vukojević, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Lars Terenius, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

MD, docent Niels Bindslev, Institutionen för biomedicinska vetenskaper, Köpenhamns Universitet 

MD, docent Mats AA Persson, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet

Halvtidsnämnd

Docent Erika Comasco, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Professor Sven Andréasson, Institutionen för Global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Olof Beck, Institutionen för klinisk Neurovetenskap, Karolinska Institutet  

Mentor

Professor Henrik Dohlman, University of North Carolina, Chapel Hill, USA

Kontakt

Publicerad: 2021-12-06 16:04 | Uppdaterad: 2021-12-06 16:04

Säkerhet och effektivitet vid medicinbruk samt inverkan på njurfunktion

Njurfunktionen spelar en viktig roll för läkemedelssäkerhet och effektivitet. Eftersom många mediciner utsöndras via njurarna löper patienter med nedsatt njurfunktion en högre risk för toxiska läkemedelsnivåer. Kronisk njursjukdom (CKD) ses som ett ledande folkhälsoproblem över hela världen med en global uppskattad prevalens på över 9 %.

Porträtt av doktorand Marco Trevisan
Marco Trevisan, doktorand vid MEB Foto: Gunilla Sonnebring

I sin avhandling söker Marco Trevisan, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, att  utöka vår kunskap om läkemedelssäkerhet och effektiviteten av vanliga läkemedel som rutinmässigt används vid kardiovaskulär sjukdom samt diabetes och undersöka skillnader i risk-nytta vid användning av läkemedel vid olika njurfunktion.

I allmänhet utesluts patienter med CKD vid randomiserade kontrollerade studier (RCT) eller inkluderar bara en liten andel. Detta innebär att det inte finns några säkra slutsatser om säkerheten och effektiviteten för dessa patienter, som har en högre risk för biverkningar och överdosering av läkemedel.

Farmakoepidemiologi definieras vanligen som studiet av terapeutiska effekter, risk(er) och användning av läkemedel i stora populationer med hjälp av epidemiologiska metoder. Marco Trevisans arbete betonar vikten av farmakoepidemiologi för att öka kunskapsläget om säkerhet och effektivitet av mediciner i verkligheten. Ett annat syfte med hans studier är att belysa njurfunktionens viktiga roll för att bedöma risk-nytta med läkemedel.

Kan du berätta något om resultaten i din avhandling?

–Jag har särskilt fokuserat på njurfunktionens nyckelroll för säkerheten och effektiviteten för den här sortens läkemedel. Det är vanligt att patienter med CKD använder dessa läkemedel och de löper då högre risk för biverkningar och att de måste avbryta sin behandling. Samtidigt observerade vi att patienter med CKD kan ha nytta av dessa behandlingar på samma sätt som de med normal njurfunktion. Därför är det viktigt att inkludera denna högriskpopulation när man undersöker nytta och risk med mediciner, särskilt när tidigare uteslutit dem från den undersökta gruppen.

Varför valde du att forska om just detta?

–Under det senaste decenniet har mängden tillgänglig data ökat avsevärt för forskare. Men att få ut meningsfull information från datan kan vara utmanande. Jag har alltid varit fascinerad av metoder som kan användas vid komplexa frågor. Jag är också intresserad av hjärt- och kärlsjukdomar och njursjukdomar eftersom det är så vanligt och påverkar så många människor.  

Hur tycker du att forskningen ska fortsätta framöver på det här området?

– Jag har noterat att det finns en ökad uppmärksamhet på njurfunktion och specifikt på patienter med kronisk njursjukdom under de senaste åren. Mer och mer data finns tillgänglig om dessa patienter och det kommer att vara viktigt att använda dessa fantastiska datakällor på rätt sätt i genomtänkta observationsstudier. Vi har verkligen chansen att förbättra behandlingen för dessa högriskpatienter.

Doktorsavhandling

“Drug safety and effectiveness in relation to kidney function: a pharmacoepidemiological approach.”

Marco Trevisan. Karolinska Institutet (2021), ISBN: 978-91-8016-398-9

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Muyi Yang

2021-12-21 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
J3:06 Ulf von Euler, Bioclinicum, Solnavägen 30
Lead

Molecular biomarkers in melanoma susceptibility and therapy response

Content

Opponent

Professor Jonas Nilsson, Harry Perkins Institute of Medical Research, University of Western Australia

Betygsnämnd

MD, Professor Annika Lindblom, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi 
Docent Åsa Johansson, Uppsala universitet, institutionen för immunologi, genetik och patologi
Docent Weng-Onn Lui, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

PhD Veronica Höiom, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Suzanne Egyházi Brage, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
MD, Professor Emeritus Johan Hansson, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
PhD Jian Zhao, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Delta i disputationen via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/2165058638

Meeting ID: 216 505 8638

Välkommen!

Event type
Disputationer
Disputation: Mimmi Åström

2021-12-17 9:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Inghesalen, Widerströmska Huset, Tomtebodavägen 18 A, Solna & Zoom
Lead

Välkommen till Mimmi Åströms disputation fredagen den 17 december 2021.

Content

Anslut via Zoom

Använd Zoom-länken för att ansluta till disputationen.

Titel

"Measurement and valuation of health among children and adolescents using the EQ-5D-Y - Methodological considerations and implications"

Författare

Mimmi Åström, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Matthijs Versteegh, Erasmus University Rotterdam

Huvudhandledare

Kristina Burström, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

 Ola Rolfson, Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Betygsnämnd

Katarina Steen Carlsson, Lunds uviversitet

Viveca Östberg, Stockholms universitet

Jahangir Khan, Göteborgs universitet

Ordförande

Niklas Juth, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Kontakt

Subscribe to Forskarutbildning