Publicerad: 2022-05-16 16:46 | Uppdaterad: 2022-05-16 16:59

Ny avhandling om KOL och eHälsa

Hallå där Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Den 17 juni försvarar du din avhandling ”eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD”, vad handlar den om?

Porträtt av Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS.
Pernilla Sönnerfors, doktorand vid sektionen för fysioterapi, NVS. Foto: Annika Clemes

Avhandlingen handlar om kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och eHälsa. KOL är en vanlig sjukdom som ofta innefattar symtom som hosta, andfåddhet och fysiska begränsningar. Det är välkänt att lungrehabilitering är en effektiv behandling vid KOL gällande både hälsorelaterad livskvalitet, symtom och fysisk funktion. Det övergripande syftet med denna avhandling var att tillsammans med framtida användare få ökad kunskap om hur ett e-hälsoverktyg, innehållande stöd för fysisk aktivitet och träning anpassat för personer med KOL bör utformas för att vara användbart.

Vad är de viktigaste resultaten?

Resultaten i denna avhandling visade att även de svårast sjuka personerna med KOL, klarade av att använda ett e-hälsoredskap som innehöll stöd för fysisk träning och fysisk aktivitet på distans. Det fungerade också för vårdpersonalen att genomföra medicinska ronder via e-hälsoredskapet. Det visade sig också att personer med KOL i Sverige har god tillgång till teknisk utrustning och att de använder Internet i stor utsträckning. Både vårdpersonal och personer med KOL såg positivt på möjligheterna att använda e-hälsoredskap i KOL-rehabilitering. De underströk dock att e-hälsoredskap bör ses som ett komplement till den befintliga vården och rehabiliteringen och att det är viktigt att inte tappa den personliga kontakten.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultatet från avhandlingen belyser och understryker vikten av användarnas (patienter och personal) önskemål om att ha tillgång till vetenskapligt förankrade behandlingsalternativ för KOL-rehabilitering. Flexibla lösningar både gällande tillgänglighet och individuellt anpassat stöd, skulle kunna tillföras genom användandet av ett e-hälsoverktyg, vilket kan gynna fler personer med KOL.

Vad ska du göra nu? Kommer du att fortsätta att forska?

Jag kommer att fortsätta mitt arbete som specialistsjukgymnast inom respiration, på Karolinska Universitetssjukhuset, jag kommer också att fortsätta med forskning till viss del, kring det e-hälsoverktyg vi har tagit fram.

Kontakt

Event type
Halvtidsseminarier
Halvtidskontroll Danilo Romero

2022-06-03 8:30 - 11:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Konferensrum 507, Aula Medica, Nobels väg 6
Lead

Titel: Leveraging mHealth to optimize pathways of care from addiction emergency/inpatient care to outpatient alcohol treatment: preparatory studies and a pragmatic randomized controlled trial

Content

Huvudhandledare

Docent Philip Lindner, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Anne H Berman, Institutionen för psykologi, Uppsala Universitet

Professor Per Carlbring, Psykologiska institutionen, Stockholms Universitet 

Professor Johan Franck, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

PhD Sara Wallhed Finn, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Docent Anna-Karin Danielsson, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Professor Viktor Kaldo, Institutionen för psykologi, Linnéuniversitet

Kort beskrivning 

Det övergripande syftet med mitt avhandlingsprojekt är att utveckla och vetenskapligt utvärdera effekten av mHälsoinsatser för att öka andel patienter som påbörjar öppenvårdsbehandling och/eller bibehåller minskad alkoholkonsumtion, efter utskrivning från akut- och heldygnsvårdsbaserad beroendevård. Nätbaserad självhjälp och telefonförmedlad motiverande samtal -- båda som tillägg till sedvanlig vårdkedja -- planeras att utvärderas i en pragmatisk randomiserad kontrollerad studie. Effektstudiens procedur, design och deltagarantal, kommer att basera sig på resultat från projektets förberedande studier: (1) en kvalitativ intervjustudie som undersöker barriärer och facilitatorer till framgångsrik övergång till öppenvårdsbehandling, hos personer med levd erfarenhet av att besöka Beroendecentrums akut- och heldygnsvård; (2) en explorativ analys av kopplingen mellan behandlingsattityder och utfall, utifrån två kliniska prövningar som undersökt effekten av anonyma internetbaserade interventioner mot alkohol- respektive cannabisproblem; (3) en registerbaserad kartläggning av vårdflöden mellan akut-/heldygnsvård och öppenvård.

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Veronika Krmeská

2022-06-08 13:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Inghesalen, Karolinska Institutet, Widerströmska, Tomtebodavägen 23A, Solna
Lead

Välkommen till Veronika Krmeskás disputation onsdagen den 8 juni 2022, kl. 13:00, i Inghesalen i Widerströmska, Solna.

Content

Titel

"Defining the role of migratory dendritic cells in priming T cells to mycobacteria"

Författare

Veronika Krmeská, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Katharina Lahl, Lunds universitet, Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, sektionen för virusrekognition

Huvudhandledare

Antonio Gigliotti Rothfuchs, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Bihandledare

Susanne Nylén, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Martin Rottenberg, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Brian Ferguson, University of Cambridge, Department of Pathology, Storbritannien

Betygsnämnd

Anna-Lena Spetz, Stockholms universitet, Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut

Anna Smed Sörensen, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för onkology-patologi

Kontakt

Event type
Halvtidsseminarier
Halvtidskontroll Dorian Haggren Kern

2022-06-01 10:00 Add to iCal
Annan
Location
Norra stationsgatan 69, plan 6, sal 18 och online
Lead

Titel: Psychological self-care in chronic conditions

Content

Huvudhandledare 

Docent Brjánn Ljótsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Dr Martin Kraepelien, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Nils Lindefors, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Docent Sergiu-Bogdan Catrina, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet 

Halvtidsnämnd 

Docent Jonas Ramnerö, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Dr Sven Alfonsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Klas Nordlind, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Pernilla Sönnerfors

2022-06-17 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg
Location
Alfred Nobels allé 23, sal H2, samt online via Zoom
Lead

Titel: eHealth support for physical activity and exercise training in people with COPD

Content

Huvudhandledare

Alexandra Halvarsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Michael Runold, med. dr, Karolinska Institutet, institutionen för medicin

Kirsti Skavberg Roaldsen, professor, Oslo Metropolitan Universitet, fakulteten för hälsovetenskap

Agneta Ståhle, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Karin Wadell, Umeå universitet, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Opponent

Elisabeth Westerdahl, docent, Örebro universitet, institutionen för medicinska vetenskaper

Betygsnämnd

Annelie Behndig, docent, Umeå universitet, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Petra von Heideken Wågert, professor, Mälardalens universitet, akademin för hälsa, vård och välfärd

Gunnars Nilsson, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zoom

Välkommen att delta via Zoom:  https://ki-se.zoom.us/j/66718298707

Kontakt

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/pernilla-sonnerfors">Pernilla Sönnerfors</a>

  • Title: Doktorand
  • Phone:
  • Unit: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
  • Email: pernilla.sonnerfors@ki.se
catalogue Off Off Off Off
Publicerad: 2022-05-13 10:15 | Uppdaterad: 2022-05-16 11:47

Ny avhandling om ojämlik hälsa i vården för personer med demens

Hallå där Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, NVS. Den 25 maj försvarar du din avhandling ”Health Inequalities in care for persons with dementia”, vad handlar den om?

Porträtt av Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik, med sin avhandling i handen.
Minh Tuan Hoang, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik. Foto: Privat.

Det övergripande målet med min avhandling var att undersöka ojämlikheter i vården för personer med demens när det gäller tillgång till olika typer av vård i Sverige. Genom separata studier fokuserade vi på skillnader inom strokevård och rehabilitering för personer med eller utan demens efter att ha drabbats av stroke. Vi bedömde också ojämlikheter i demensdiagnoser, läkemedelsförskrivning och långsiktig vård för personer med demens från olika socioekonomisk bakgrund eller immigrationsstatus.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi såg att det fanns ojämlikheter inom strokevård och rehabilitering, vilket framgick av lägre kostnad för rehabilitering av inneliggande strokepatienter och hur nöjda de var, i jämförelse med övriga strokepatienter som inte hade demens. När det gäller socioekonomisk bakgrund, hade personer med demens med lägre utbildning och inkomstnivå väsentligt lägre chans att få en demensdiagnos eller långsiktig vård. Immigrationsstatus visade sig inte vara av avgörande betydelse vid processen för att diagnosticera demens eller för användandet av läkemedel mot demens.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa?

Vi beaktar resultaten i avhandlingen från två olika perspektiv. Sett utifrån det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, så anser vi att ojämlikheter skulle kunna visa på ett kvalitetsglapp när det gäller vård av personer vid demens, både när det gäller demensvård och andra typer av vård som strokevård och rehabilitering. Det är därför nödvändigt för beslutsfattare och vårdpersonal att utvärdera och skräddarsy tillhandahållandet av vård för personer med demens, för att optimera utfallet av deras vård och deras nöjdhet. Utifrån ett globalt hälsoperspektiv är våra resultat en varning för ojämlikheter inom vård för personer med demens i andra länder, särskilt i låg- och medelinkomstländer. Sverige är välkänt för allmän hälso- och sjukvård och har en lång tradition av långsiktig vård för personer med demens. Hur ser situationen ut i andra länder som saknar allmän sjukvård och har mindre utvecklade vårdsystem? Det är en fråga som vi skulle vilja utforska i kommande studier.

Vad ska du göra nu, kommer du fortsätta att forska?

Mitt karriärmål är att förbättra kvaliteten i vård av äldre, särskilt för personer med demens. Därför skulle jag vilja fortsätta forska inom demensvård, förhoppningsvis både inom höginkomstländer och länder med låg- och medelinkomst.

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation Jesse Huang

2022-06-02 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Föreläsningssal, Center for Molecular Medicine, Visionsgatan 18, L8, 171 76, Solna
Lead

Titel: Biomarkers and viral risk factors in multiple sclerosis

Content

Huvudhandledare 

Professor Ingrid Kockum, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

PhD Pernilla Stridh, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Ingemar Ernberg, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, Karolinska Institutet 

Opponent 

Professor Jonas Halfvarson,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet  

Betygsnämnd

Professor Sven Britton, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet 

Professor Per Svenningsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

MD PhD Charlotte Dahle, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

Kontakt

Event type
Halvtidsseminarier
Halvtidskontroll Olivia Kiwanuka

2022-06-03 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Cerium konferensrum, J7:10, BioClinicum, NKS och online
Lead

Titel: Long-term Outcome after Traumatic Brain Injury

Content

Huvudhandledare

MD, Docent Eric Thelin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

PhD Anders Hånell, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet 

MD, Docent Lennart Boström, Södersjukhuset

Halvtidsnämnd 

Adjungerad professor Carl Magnus Wahlgren, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet 

MD, Docent Elham Rostami, Institutionen för neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet

MD, PhD Jesper Eriksson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet 

Sammanfattning 

Traumatic brain injuries (TBI) are often referred to as a silent epidemic due to its high incidence worldwide. The long-term consequences of TBI are becoming increasingly relevant as the prevalence increases, but a huge knowledge gap still exists regarding symptoms, pathophysiology, and possible interventions. This thesis aims to narrow that gap.  

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Richeng Jiang

2022-05-30 13:00 Add to iCal
Campus Solna
Location
Atrium, bottenvåningen i Wargentinhuset, Nobels väg 12A, KI, och online via Zoomz
Lead

Titel: Interplay between autophagy and amyloid beta metabolism in Alzheimer’s disease

Content

Huvudhandledare

Per Nilsson, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Bihandledare

Simone Tambaro, dr, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Bengt Winblad, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för neurogeriatrik.

Opponent

Joakim Bergström, docent, Uppsala universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap.

Betygsnämnd

Per Svenningsson, professor, Karolinska Institutet, institutionen för neurovetenskap.

Henrietta Nielsen, docent, Stockholms universitet, institutionen för biokemi och biofysik.

Claes Andreasson, docent, Stockholms universitet, institutionen för molekylär biovetenskap.

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61705378966

Kontakt

Publicerad: 2022-05-12 14:31 | Uppdaterad: 2022-05-12 16:10

Ny avhandling om samspelet mellan amyloidbeta och autofagi vid Alzheimers sjukdom

Hallå där Richeng Jiang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 30 maj försvarar du din avhandling ”Interplay between autophagy and amyloid beta metabolism in Alzheimer’s disease”, vad handlar den om?

Richeng Jiang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS, fotograferad i neurogeriatriks lokaler.
Richeng Jiang, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Foto: Makoto Shimozawa

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och orsakas av extracellulära ansamlingar av amyloidbeta i hjärnan. Autofagi är en oumbärlig cellulär städfunktion som är satt ur funktion in Alzheimers. Huvudfokus för min avhandling har varit att undersöka samspelet mellan amyloidbeta och autofagi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi upptäckte att musmodeller för Alzheimers uppvisar liknande förändringar i autofagin som ses i hjärnan hos Alzheimerpatienter. Vi kunde vidare visa genom att analysera ryggmärgsvätskan från dessa Alzheimer-musmodeller och jämföra resultaten med data från prekliniska Alzheimerpatienter att ett protein decorin ökar tidigt i sjukdomen, speciellt hos patienter med förändringar i choroideus plexus. Decorin skulle därför kunna vara en tidig biomarkör för Alzheimers. Dessutom visade det sig att decorin också aktiverade autofagin. I ett nästa steg tog vi bort autofagi-funktionen från nervcellerna i Alzheimer-musmodellerna, vilket ledde till att de extracellulära amyloidbeta-placken minskade och istället ansamlades amyloidbeta inuti nervcellerna. Dessa data visar att autofagin spelar en avgörande roll för metabolismen av amyloidbeta.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

Den här nya kunskapen visar att autofagin spelar en viktig roll vid utvecklandet av Alzheimers och att autofagin skulle potentiellt kunna vara ett mål för en framtida behandling. Fyndet av den förändrade decorin-nivån i ryggmärgsvätskan tidigt i sjukdomsförloppet indikerar en potential som tidig biomarkör för en viss kategori av Alzheimers.

Vad kommer du att göra nu? Kommer du att fortsätta forska?

Mitt långsiktiga mål är att kunna kombinera forskning och klinik, för att överbrygga avståndet mellan dem när det gäller både diagnos och behandling. Jag planerar att fortsätta forskning på autofagi och möjligen dess roll inom cancer.

Kontakt

Subscribe to Forskarutbildning