Skip to main content
Publicerad: 2020-07-10 12:10 | Uppdaterad: 2020-07-10 17:52

Karolinska Institutet ett av ytterligare fem svenska lärosäten som blir Europauniversitet

Karolinska Institutet är ett av ytterligare fem universitet som beviljats medel från EU-kommissionen inom EU:s satsning på Europauniversitet.

Studenter som sitter på en bänk i Sheele byggnaden på campus Solna.
Studenter i Sheele-byggnaden, campus Solna. Foto: Erik Flyg

Satsningen ingår i EU:s program Erasmus+ och ska dels stärka den europeiska högre utbildningens konkurrenskraft, dels ge studenter, forskare, lärare och andra anställda vid högskolor nya möjligheter till utbyten, skriver Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande.

Övriga universitet är Chalmers tekniska högskola, Linnéuniversitetet, Luleå tekniska universitet och Uppsala universitet. 

– Denna prestigesatsning innebär att både studenter och anställda får nya möjligheter att arbeta med internationalisering och utbyten samtidigt som kvaliteten i den högre utbildningen stärks, säger Karin Röding, general-direktör för UHR, den myndighet som samordnar nätverket för de svenska lärosäten som ingår i Europauniversiteten.

Sedan tidigare ingår Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm, Kungl. Tekniska högskolan, Linköpings universitet, Lunds universitet och Stockholms universitet.

 

Tags

Internationellt Samverkan Student Utbyte
KI Kommunikati… 2020-07-10
Publicerad: 2020-07-04 17:46 | Uppdaterad: 2020-07-08 09:06

Flera utbildningsplatser på läkarprogrammet till hösten

Antalet platser på läkarprogrammets har utökats till hösten, vilket innebär att antalet studenter på reservplats kan minskas till omkring 30. Arbetet med att få fram ytterligare platser fortsätter.

Uppdaterad text 8 juli 2020.

I slutet av förra veckan meddelade KI att det finns risk för att inte alla behöriga studenter vid Karolinska Institutets läkarprogram kan beredas plats på utbildningen under höstterminen 2020. De som riskerar att drabbas är främst studenter som varit spärrade, men som under våren klarat examinationer eller kompletterat obligatoriska delar av sin utbildning och därmed uppnått behörighet. Totalt handlade det om drygt 50 studenter på läkarprogrammets termin 3, 4 och 5.

Sedan dess har KI kunnat utöka antalet utbildningsplatser, vilket innebär att omkring 30 studenter just nu står kvar som reserver. Arbetet med att få fram fler utbildningsplatser fortsätter, bland annat genom dialog med företrädare för vården i Region Stockholm och med andra berörda. Överläggningarna sker i en positiv anda och alla har uttryckt att de vill bidra så gott de kan för att lösa den situation som uppstått.

Orsaken till situationen är pandemin, tidigare överintag av studenter och en ökad genomströmning. Det som främst begränsar volymen är VFU-platserna, det vill säga den obligatoriska verksamhetsförlagda utbildning som sker inom primärvård och sjukhusvård.

"Det är mycket bekymmersamt för berörda studenter och för KI att de just nu inte kan beredas plats på utbildningen till hösten", säger programdirektor Marie Dahlin.

"Vi arbetar nu intensivt tillsammans med KI:s ledning, kursansvariga, regionen och studentrepresentanter för att kunna lösa situationen för så många som möjligt. KI har under några år ökat antalet platser på programmet från det avtalade 160 till 170–180, men det räcker alltså inte för det ökade antalet behöriga studenter till hösten och vi kommer nu att titta på alla möjliga lösningar och vända på alla stenar", fortsätter Marie Dahlin.

Utbildningsansvariga håller kontakt med den studentgrupp som berörs och ser till att uppdatera informationen så snart ny sådan kommer.

Publicerad: 2020-06-23 08:00 | Uppdaterad: 2020-06-24 17:15

KI leder stor studie om psykisk hälsa i pandemins kölvatten

Foto: Getty Images

Karolinska Institutet leder en omfattande studie för att kartlägga pandemins påverkan på människors psykiska hälsa. Deltagarna följs under tiden pandemin varar och ytterligare fem år genom regelbundna enkäter och registerutdrag. Studien kan bli en av världens största i ämnet med parallella samarbetsprojekt i totalt sju länder.

Porträtt av Anna Kähler framifrån
Anna Kähler, projektledare och kontaktperson för Omtanke2020. Foto: Pär Lindhe

– Internationellt har det efterlysts mer kunskap om hur pandemin påverkar människors psykiska mående och hur allvarlig den påverkan är. Vi vill mäta både hur det ser ut i dag och hur måendet förändras på sikt, säger Anna Kähler, forskare och projektledare för studien Omtanke2020.

Forskarna vill få en samlad bild av både synliga effekter och de mer dolda som en ökad stress, nedstämdhet, oro, rädsla och sömnsvårigheter. Studien kan göra det möjligt att identifiera och fånga upp de grupper som drabbas genom aktiva insatser från hälso- och sjukvården.

Patrick Sullivan, ansvarig forskare för Omtanke2020. Foto: Ulf Sirborn

– Vår förhoppning är att studien ger ny kunskap som leder till ett förbättrat stöd till de människor som är särskilt drabbade. Och att vi kan bidra till planeringen av kommande insatser och stöd där vi ser ett ökat behov framöver, säger Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik och ansvarig för studien.

Målet är även att studien ska bidra till en bättre beredskap inför kommande pandemier eller andra samhällskriser.

Internationell studie

Studien är del av ett internationellt samarbete och liknande datainsamlingar genomförs parallellt i Sverige, Island, Norge, Danmark, Estland, England och USA. Även om insamlingen av informationen till viss del skiljer sig åt mellan länderna så samverkar forskarna. 

I Sverige sker studien genom regelbundna enkäter och utdrag ur nationella register, bland andra Läkemedelsregistret och Patientregistret. Alla data som samlas in kodas så att det inte går att se vem uppgifterna kommer ifrån när de analyseras, betonar Anna Kähler.

– Något som gör oss unika i Norden är tillgången till bra nationella register, vilket bland annat gör det möjligt att se hur sjukdomshistorik och olika riskfaktorer påverkar måendet i samband med pandemin, säger hon. 

Öppen för alla

Alla över 18 år som bor i Sverige kan delta i studien. 

– Det finns flera fördelar med att bjuda in alla som vill, inte minst att vi snabbt når ut brett för att samla in jämförbara data som kan visa ett nuläge. Senare kommer vi att kunna använda registerutdragen för att vikta resultaten så att de ger en representativ bild av befolkningen, säger Anna Kähler. 

Då studien genomförs i länder som bemött pandemin mycket olika så kan den även visa hur olika former av restriktioner påverkar befolkningens psykiska hälsa. 

Forskarna hoppas att kunna redovisa den första lägesrapporten från studien redan inom en månad. 

Omtanke2020 initierades av Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik vid Institutionen för Medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) vid KI, Unnur Valdimarsdottir, professor i epidemiologi, Islands Universitet i Reykjavik, Fang Fang, professor i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin vid KI, samt Anna Kähler, projektledare och medicine doktor i psykiatrisk genetik vid MEB, KI.

Studien finansieras av Vetenskapsrådet och projektet CoMorMent inom EU:s ramprogram Horizon2020.

Studie om psykisk hälsa under covid-19-pandemin

 • Studien är öppen för alla som är minst 18 år och har ett BankID.
 • Studien består av webbaserade enkäter och registerutdrag från bland annat Läkemedelsregistret och Patientregistret. Alla data är kodade när de analyseras, så att det inte går att se vem uppgifterna kommer ifrån.
 • Under studiens gång ges lägesrapporter via webben och resultatet publiceras i vetenskapliga tidskrifter.
   
 • Anmälan till studien och webbplatsen Omtanke2020.

Ditt deltagande är värdefullt oavsett hur påverkad du känner dig av pandemin.

Publicerad: 2020-06-04 14:14 | Uppdaterad: 2020-06-23 09:01

Successiv återgång till campusförlagd undervisning under hösten 2020 i syfte att hindra smittspridning

KI växlar till utbildning på campus och digitalt i kombination i höst. Foto: Samuel Lundberg

Den 29 maj meddelade regeringen att högskolor och universitet från och med den 15 juni kan gå tillbaka till campusförlagd undervisning. De rekommendationer som Folkhälsomyndigheten utfärdar för att begränsa smittspridningen gäller för verksamheten på lärosätena som för samhället i övrigt och ställer krav på att planeringen av återgången till campusförlagd undervisning sker på ett ansvarsfullt sätt.

Ett arbete för att planera återgång till campusförlagd undervisning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer startar nu. I praktiken innebär detta att teoretisk undervisning delvis fortsatt behöver vara på distans för att möjliggöra campusförlagd undervisning för prioriterade grupper och aktiviteter.

Alla aktiviteter som utförs på campus ska följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridning. Karolinska Institutet har med hänsyn till regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer beslutat att:

Följande grupper och aktiviteter i punktlistan nedan ska prioriteras i KI:s lokaler.

 • Praktiska moment/färdighetsträning eller praktisk examination
 • Nyantagna studenter på grundnivå och avancerad nivå
 • Examinationer som inte bedöms möjliga på distans. Examinationer på kurser som ligger på programmens avslutande läsår ska prioriteras.
 • Utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå som ges på engelska
 • Disputationer. Lokal ska finnas där både det som utförs på plats och på distans ska kunna följas.
Portrait of Annika Östman Wernerson.
– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.

– Både KI:s lärare och studenter har under den här våren gjort sitt yttersta för att anpassa sig till undervisning på distans. Nu tar vi nya tag för att växla om våra utbildningar till att vara både på campus och digitalt i kombination. Vi ser fram emot att kunna välkomna de nya studenterna på plats på våra campus och ge dem en bra start på sina studier på KI. Examinationer för studenter som är i slutet av sina utbildningar behöver vi också prioritera för att de ska kunna ta examen och snabbt kunna börja jobba i vården, säger vicerektor för utbildning Annika Östman Wernerson.

Sedan den 18 mars har undervisningen bedrivits på distans och KI:s gemensamma mål för alla utbildningar har varit att följa de rekommendationer som lärosätena fått av regeringen och på så sätt bidra till samhällsuppdraget att inte sprida smitta. Medarbetares och studenters hälsa, välmående och säkerhet är högsta prioritet.

– Vi behöver fortsätta vara uthålliga för att minska smittspridningen även under hösten, fortsätter Annika Östman Wernerson. Vi tar med oss viktiga lärdomar från vårens arbete i planeringen av höstens utbildningar. Jag vill passa på att rikta ett tack till studenter, lärare, administratörer och handledare i vården, som gjort och gör ett otroligt arbete i den här omställningen.

Förutsättningar och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt vilket innebär att Karolinska Institutet kan behöva göra nya ställningstaganden och riktlinjer. 

Mer information kommer fortlöpande.

Tags

Kommittén för utbildning på forskarnivå Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Lärare Ledning Medicinska föreningen Student Studieadministration
Madeleine Svärd Huss 2020-06-23
Publicerad: 2020-05-29 16:14 | Uppdaterad: 2020-05-29 18:31

Kravet på distansundervisning lättas upp

Regeringen meddelar i dag att universitet och högskolor från den 15 juni kan förbereda sig på att återgå till mer av undervisning på campus.

Regeringen var samtidigt tydlig med att vi fortfarande befinner oss mitt i en pandemi och som myndighet har KI ett stort ansvar att hindra smittspridningen. Det innebär att KI fortsatt kommer att följa Folkhälsomyndighetens allmänna rekommendationer. Mer information kring hur undervisningen återupptas på KI kommer.

Tags

Kommittén för utbildning på forskarnivå Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå Student Studieadministration Utbildningsprogram
Madeleine Svärd Huss 2020-05-29
Publicerad: 2020-05-29 12:48 | Uppdaterad: 2020-06-03 14:39

Läkarstudenter övar katastrofmedicin med hjälp av VR

GoSaveThem VR. Foto: Lukas Berg

Läkarstudenter på Danderyds sjukhus får i år prova på det senaste inom virtual reality (VR). I coronans spår är ingenting som det brukar, detta gäller även undervisning för läkarstudenterna som går kursen ’Akuten som arbetsplats’ på termin 10 på läkarprogrammet. De har nu fått prova på det senaste inom VR när de övar triagering (prioritering bland patienter) i momentet katastrofmedicin.

En man visar upp VR utrustning bredvid en affisch som visar programmet 'Go save them VR'

Inför kursstart var mycket osäkert. Kunde man hålla en akutkurs, där det innehåller många praktiska övningar, och samtidigt hålla social distans? Kursledningen på Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus var tvungna att vara kreativa. En kontakt ledde till att Lukas Berg, som äger CrashCourse, kontaktades och möjliggjorde att de 40 studenter på akutkursen på Danderyds sjukhus, i år fick prova på det senaste inom VR när de övade triagering inom momentet katastrofmedicin.

’Det har skett en skolskjutning, du är först på plats, polisen har sagt att det är tillräckligt säkert att gå in -go! säger Lukas Berg.

Man sitter på huk och använde VR utrustning

Öppenhet för ny teknik

– Att undervisa läkarstudenter har gått jättebra, studenterna är öppna för ny teknik och var överlag positiva. Till och med dom som har varit något negativa har gett positiva kommentarer på utvärderingen. Det hela bygger på att det ska vara en upplevelse, övningen börjar med en kort introduktion till utrustningen, för en del är det första gången de provar VR. De får på sig utrustningen och går in i en testmiljö för att få en första känsla. När de förstår hur det fungerar startar jag övningsrummet och då säger jag något som ’Det har skett en skolskjutning, du är först på plats, polisen har sagt att det är tillräckligt säkert att gå in -go! säger Lukas Berg.

En virutell bild, en pojke springer i korridor, en skadad kvinna ligger ner och blöder
En scen från programmet GoSaveThem VR där det skett en skolskjutning, du är först på plats och ska prioritera bland de skadade. Foto: Lukas Berg

Roligt och nytt lärotillfälle

Kul och lärorikt! Jag har inte provat VR tidigare, det var ett roligt lärotillfälle, även om jag mådde illa i början, säger en student som precis har gjort övningen, kurskompisen bredvid lägger till
– Ja det var väldigt lärorikt, jag har inte heller testat VR tidigare, det var en bra miljö att inse hur svårt det är att räkna tex andningsfrekvens och puls i en stressig situation där man inte har mycket tid på sig. Det var ett bra lärotillfälle med bra instruktion och att Lukas var där och stöttade hela vägen. Båda hoppas att detta kan vara ett nytt inslag i undervisningen.

Virtuell bild av en bombning i tunnelbanan, skadade människor ligger på golvet
En scen från en bombning i tunnelbanan i programmet GoSaveThem VR, du är först på plats och ska prioritera bland de skadade. Foto: Lukas Berg

Lukas Berg, från CrashCourse, har varit hos oss ett par dagar och med hjälp av sitt program GoSaveThem VR så får studenterna prova på att komma till en virtuell skadeplats för att öva på att triagera, göra prioriteringar bland patienter. – Vi har skapat bland annat en scen där det har varit en bombning i tunnelbanan och en där det har varit en skolskjutning.

Triagering via VR

Go Save Them VR är framtagen då jag såg ett behov av att öva triagering och tänkte att det kunde passa sig bra att skapa olika miljöer i VR där vi kunde träna det.

Jag är specialistsjuksköterska med inriktning prehospital sjukvård. Jag arbetar både kliniskt i ambulansen och som lärare på ambulansprogrammet på Sophiahemmets högskola. Programvaran utvecklar jag i mitt företag CrashCourse. Programvaran kan stoppa in dig i olika realistiska miljöer, vi kan skapa skräddarsydda scenarier eller använda de redan skapade för att träna personal i masskadesituationer.

Denna VR miljö används idag vid ett forskningsprojekt som drivs på Sophiahemmet där man tittar på om man användning av VR går att använda i utbildning. Doktorandprojektet heter ’Virtuell verklighet och artificiell intelligens som pedagogiskt verktyg för lärande om allvarliga händelser’ Doktorand & specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård Sara Heldring, handledare för doktorandprojektet är Veronica Lindström från KI.

 

För mer information: lukas@crash.nu eller veronica.lindstrom@ki.se

Event type
Annan
Online granskning av CV, personligt brev eller LinkedIn

2020-06-01 15:00 Add to iCal
Annan
Location
Online
Lead

Student, doktorand eller forskare på KI - ta chansen och få ditt CV, personligt brev eller LinkedIn profil granskat av experter!

Content

Karriärservice, i samarbete med Go Monday, erbjuder ett begränsat antal personer en valfri granskning av CV, personligt brev eller LinkedIn profil. 

Först till kvarn att registrera sig gäller!

Målgrupp

Studenter, doktorander och postdocs på KI.

Organisatör

KI Karriärservice

Registrering

Registrering är stängt. Håll utkik efter framtida kampanjer eller kontakta oss för mer info.

Contact

Event type
Annan
Covid-19 Hur påverkar det mig som student - förhållningssätt och stresshantering

2020-05-28 17:00 - 18:30 Add to iCal
Location
Online
Lead

Vi påverkas alla av Covid 19. Som student i vårdprofessioner påverkas vi även av den omställning som sjukvården gör. Studenter ställer om och ställer upp. Hur skapar vi ett hållbart förhållningssätt för studenter och blivande medarbetare? Tillsammans med MF, studenthälsan och lärare på KI bjuder vi in till ett interaktivt webinarium med professor Johan von Schreeb och professor Stefan Einhorn som föredragande.

Content

Observera att eventet kommer att hållas på svenska.

Målgrupp

Studenter

Presentatörer

Bland andra professor Johan von Schreeb och professor Stefan Einhorn

Registrering

Registrera dig till webbinariet

Organisatör

Lärare på KI, studenthälsan samt Medicinska Föreningen

Contact

Publicerad: 2020-05-19 09:02 | Uppdaterad: 2020-05-19 12:04

Få överblick av campusinformation i ny app - Mitt Campus

För att förenkla information och göra den relevant för dig som student eller medarbetare, har Akademiska hus tagit fram en app där du väljer flödet på information som kan påverka din vardag och som du önskar få information om snabbt.

Det kan handla om exempelvis:

 • att göra en felanmälan och följa handläggningen av den 
 • att välja vilken byggnad/byggnader du önskar få störningsinformation om
 • service och kontaktuppgifter
 • nyheter
 • kartor

Mer information finns att läsa på Akademiska hus hemsida

Contact

Subscribe to Student