Event type
Intern kurs och fortbildning
Kursdesign

2022-02-24 till
2022-05-03 Add to iCal
Lead

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa förmågan att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Content

Kursen syftar också till att stimulera till ett reflekterande förhållningssätt till undervisning och lärande, från lärandemål och lärandeaktiviteter till en väl fungerande examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som ansvarar för eller är involverad i att designa kurser. Under kursen får du fördjupa din förmåga att utifrån ett målbaserat ramverk designa kurser med avsikt att stötta studenters lärande.

Alla deltagare ges möjlighet att arbeta med och vidareutveckla en egen/autentisk kurs.

Kursens upplägg

Kursen motsvarar två veckors högskolestudier (80 timmar) och baseras på gemensamma kursträffar, eget arbete och grupparbete/peer-review.

Kursen kommer att beröra samtliga delar som ingår vid kursdesign: formulering av lärandemål, val av undervisnings- och lärandeaktiviteter, formativ och summativ bedömning, samt utvärdering.

Kontakt

Publicerad: 2021-11-22 09:06 | Uppdaterad: 2021-11-22 17:36

Bidra till studentantagningen på tandläkarprogrammet – bli ledamot i Tapil-kommittén

Två tandläkarstudenter utför undersökning på patient.
Tandläkarprogrammet i Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

Utbildningsnämnden Dentmed efterlyser två nya "externa" ledamöter i kommittén för alternativt urval på tandläkarprogrammet (TAPIL). Är du lärare och vill bidra till att de bäst lämpade antas till tandläkarprogrammet? Då är det här ett uppdrag för dig.

Nu söker utbildningsnämnden Dentmed två nya ledamöter till kommittén för alternativt urval på tandläkarprogrammet. De två ledamöterna ska vara lärarrepresentanter från andra institutioner än institutionen för odontologi och universitetstandvården. Vi söker dig med relevant medicinsk, basvetenskaplig eller vårdrelaterad kompetens samt erfarenhet av undervisning. Du har en anställning vid KI och är, eller har varit, aktiv inom undervisning. Erfarenhet av att intervjua är meriterande. Uppdraget passar dig som är intresserad av alternativa urvalsmetoder eller vill fördjupa dig i intervjuteknik. 

Uppdraget

Uppdraget passar dig som är intresserad av alternativa urvalsmetoder eller vill fördjupa dig i intervjuteknik. Som lärarrepresentant i urvalskommittén förväntas du bidra till kommitténs verksamhet baserat på din erfarenhet och kompetens inom vårdrelaterad utbildning. Uppdraget innebär läsning av sökandes uppsatser i steg 1, intervjuer av sökande i steg 2. samt deltagande i möten under urvalsprocessens gång.

Uppdraget börjar januari 2022 och mandatperioden är på 1 år. Din chef ska godkänna uppdraget. Omfattningen på uppdraget som lärarrepresentant är totalt ca 63 arbetstimmar, koncentrerat till mitten av mars till mitten av juni 2022.

Läs mer om uppdraget som ledamot i Tapil-kommittén

Anmäl ditt intresse snarast!

Din intresseanmälan ska innehålla:
• motivering till varför du är intresserad av uppdraget
• relevanta meriter utifrån kompetensbeskrivningen

Intresseanmälan skickas till GUA vid din egen institution. Beslut om lärarrepresentanter kommer att fattas av prefekt vid Institutionen för odontologi.

Kontakt

För mer information om uppdraget. Kontakta Karin Garming-Legert.

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/karin-garming-legert">Karin Garming-Legert</a>

  • Title: Adjunkt/övertandläkare
  • Phone: +46-(0)8-524 880 71
  • Unit: OF Odontologi
  • Email: karin.garming.legert@ki.se
Programdirektor och vice ordförande i nya urvalskommittén för TAPIL catalogue Off Off Off On
Publicerad: 2021-11-10 16:06 | Uppdaterad: 2021-11-15 10:04

Digitala verktyg i undervisningen på KI utvecklas även efter pandemin

Förelsäningssal med studenter och professor som föreläser.
Utbildning i föreläsningssal på campus Flemingsberg. Foto: Erik Flyg

Upplevelsen av den snabba omställningen till distansstudier under pandemin har utvärderats i en ny rapport. Här finns röster från både lärare och studenter som nu ska användas för att utveckla undervisningen vidare.

– En av de största lärdomarna är de många fördelarna med att arbeta mer digitalt. Här finns flera verktyg och metod som lärarna nu kan fortsätta använda i sin undervisning, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet. 

Rapporten ”Undervisning och examination i digitala miljöer: uppföljning av lärares och studenters upplevelser” spänner över läsåret 2020–2021. Syftet har varit att följa upp hur den digitala distansundervisningen upplevts av både lärare och studenter. 

– Vi har gjort flera löpande utvärderingar som visat att merparten av studenterna upplevt att den digitala omställningen fungerade väl. Många är glada över möjligheterna till distansstudier och att kunna repetera med hjälp av inspelade föreläsningar, medan andra har saknat interaktionen med lärare och andra studenter, säger Annika Östman Wernerson. 

Stora insatser och vilja att bidra

Att det fungerade så väl kan förklaras av lärarnas stora insatser och studenternas vilja att bidra, men det faktum att det fanns digitala lösningar att tillgå, som KI:s digitala lärplattform, har varit av stor betydelse. 

– Redan innan pandemin låg KI väl till när det gäller användningen av digitala verktyg i undervisningen, vilket också var en av anledningarna till att vi kunde hantera omställningen så väl, säger Alexander Klaréus, ordförande för Medicinska Föreningen.

Han betonar dock att pandemin i första hand innebar en krishantering. 

– Där lyckades vi tillsammans hantera en svår situation genom att använda fler digitala hjälpmedel. Men den pedagogiska utvecklingen måste ske under strukturerade former och inte utifrån upplevelserna under en kris.

Medicinska Föreningens ordförande Alexander och Odontologiska Föreningens ordförande Dana
Medicinska Föreningens ordförande Alexander Klaréus och Odontologiska Föreningens ordförande Dana Samiean. Foto: N/A

En av de vidareutvecklingar som undervisningen behöver är ett större inslag av hybridlösningar, menar han. 

– Vi behöver därför utveckla fler former av hybridundervisning där du kan välja att vara på plats eller delta på distans utifrån din individuella livssituation. Här har till exempel Yale University utvecklat sätt att med enkla tekniska hjälpmedel lyckas erbjuda liknande alternativ, säger Alexander Klaréus. 

Lärare kan välja undervisningsform

I dag har merparten av undervisningen gått tillbaka till traditionell campusundervisning, även om varje lärare kan välja de former som passar bäst för att uppnå lärandemålen inom respektive kurs. 

– Nu måste vi hitta en bra balans mellan de olika undervisningsmetoder där fokus ska ligga på studenternas lärande. Då är det upp till varje lärare att anpassa sin undervisning till sin kurs och sina studenter. Här kommer vi att se en utveckling av olika former av så kallad ”blended learning”, säger Annika Östman Wernerson.

Samtidigt finns det många utbildningsmoment som inte passar för distansundervisning, menar Dana Samiean, ordförande i Odontologiska Föreningen. Färdighetsträning och laborationer är svårare att utföra med digitala distansverktyg. 

– I våra studenters utbildningar finns många praktiska delar som kräver att man är på plats. Det är viktigt att även de i fortsättningen får ett utrymme medan pandemin visar att flera av de teoretiska delarna passar för digital distansutbildning, säger Dana Samiean.

Utvecklar rätt stöd

Nu pågår ett arbete inom kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå för att utveckla rätt stöd för den fortsatta undervisningen. 

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg

– Här ingår det bland annat att definiera olika begrepp, som till exempel hybridundervisning, för att kunna utvärdera dem i undervisningen. Dessutom är det viktigt att vi fortsätter följa upp olika undervisningsmetoder för att se hur de fungerar för lärandet och för att ta reda på vad studenterna tycker, säger Annika Östman Wernerson. 

Även enheten för undervisning och lärande (UoL) har gjort ett viktigt arbete under pandemin och där pågår fortsatt arbetet för att utveckla stödet till lärarna. Här handlar det om allt från att stärka den digitala infrastrukturen, till exempel lärplattformen, till att öka möjligheterna till digitala examinationer. 

– Vi måste även se till saker som vårt lokalbehov som kan förändras utifrån nya undervisningsformer, säger Annika Östman Wernerson.

Det är viktigt att all pedagogisk utveckling sker utifrån kunskap om vad som underlättar studenternas lärande, betonar hon. 

– Vi vet att studentaktiverande pedagogik är bra och som ett led i detta är det bättre att mer av  lärarnas tid ägnas åt att hjälpa studenterna att omsätta sina kunskaper än till att hålla traditionella föreläsningar. När studenterna får hjälp att använda nya kunskaper för att förstå relevanta problem så ger det en bättre inlärning, säger Annika Östman Wernerson.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

2022-04-27 till
2022-06-01 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

  • Kurstillfälle 1: 27 april, kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 1 juni, kl.12.30-16.30 

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Jenny Flygare

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2022-03-22 till
2022-05-03 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 22 mars, kl. 13.00-16.00 
  • Kurstillfälle 2: 3 maj, kl. 13.00-16.00  

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Veronica Balkefors

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-17 13:00 till
2022-03-24 16:00 Add to iCal
Annan
Lead

Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kursen ska också stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

  • Kurstillfälle 1: 17 februari, kl. 13.00-16.00
  • Kurstillfälle 2: 24 mars, kl. 13.00-16.00  

För att delta i denna kurs behöver du ha gått "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Anmälan

Anmäl dig till Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-03 till
2022-03-10 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen. Kursen ger även möjlighet till möten via Zoom.

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning senast 21 januari 2022.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
Drop in-workshop: Tips för digital examination med Inspera

2020-08-25 15:00 - 15:45 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Student typing on computer
Lead

Välkommen till en drop-in workshop där vi delar tips och tankar kring digital examination på distans med systemet Inspera. Workshopen är ett tillfälle att diskutera pedagogiska frågor utöver de som tas upp under utbildningen kring systemets användning.

Content

Vi delar tips och tankar kring digital examination på distans med systemet Inspera. Ett tillfälle att diskutera pedagogiska frågor kring systemets användning och ställa frågor utöver de som tas upp under utbildningen.

Workshopen är först och främst för dig som nyligen har kommit igång med Inspera, men är självklart öppen även för dig som har använt systemet en tid.

Workshopen hålls av Carina Georg och Anna Wiik, Enheten för Undervisning och lärande.

Anslut

Anslut via Zoom-länken här (obs: om det fungerar inte, logga in först via ki-se.zoom.us)
Ingen föranmälan behövs. 

Om digital examination med Inspera

Här kan du läsa mer om skriftlig digital examination på distans med Inspera.

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Drop in-workshop: Canvas/Padlet/Mentimeter

2021-10-20 12:00 - 12:45 Add to iCal
Online
Location
Zoom
Tillsammans kan vi skapa innovativa lösningar.
Lead

Har du kört fast i Canvas, Padlet eller Mentimeter? Behöver du hjälp att komma vidare eller vill du dela med dig av dina bästa tips till kollegor? Oavsett vilket, är du välkommen till höstens digitala drop in-workshoppar den tredje tisdagen varje månad där vi hjälper varandra.

Content

Det kan handla om stora eller mindre utmaningar där du vill bolla den bästa lösningen tillsammans med andra. Eller så söker du svaret på en specifik fråga du aldrig ställde och fortfarande klurar på.

Du kan få svar på allt från publicering och film i Canvas till val av format i Padlet och hur du skapar den bästa interaktiva presentationen med Mentimeter. Du kan ställa frågor på både svenska och engelska.

Lägg gärna in frågor eller idéer löpande i padleten så ser vi till att undersöka och ha ett svar redo till vi ses. Vi ses i ett zoomrum nära dig!

Länk till rummet i Zoom

Padlet för löpande frågor och idéer

Fler tillfällen i höst

Kontakt

Subscribe to Lärare