Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Mary Margaret Ajiko

2021-12-17 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
NB2:06 Vallmon konferensrum, Gävlegatan 55
Lead

Paediatric Surgery in Uganda-Unmet need and innovations to improved quality of care

Content

Huvudhandledare: Jenny Löfgren

Bihandledare: Pär Nordin, Andreas Wladis, Solvig Ekblad

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation Maria Melkemichel

2021-12-10 9:00 - 12:00 Add to iCal
Annan
Location
Södertälje Sjukhus, aulan hus 18, plan 6, Rosenborgsgatan 6-10, Södertälje
Lead

Mesh in hernia surgery - Aspects on recurrence and pain of different mesh types in groin hernia repair and mesh repair in small umbilical hernias.

Content

Huvudhandledare: Björn Widhe, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Sven Bringman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:
Pär Nordin, Umeå Universitet, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Magnus Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Folke Hammarqvist, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Opponent:
Professor Wilhelm Graf, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet

 

 

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation David Stillström

2021-12-03 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus
Location
Aulan, entréplan samt Teams
Lead

Irreversible electroporation in the liver

Content

Huvudhandledare: Docent Jacob Freedman, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Med dr Henrik Nilsson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare: Professor Stefan Weber, Center for Biomedical Engineering Research, Unviersistät Bern, Schweiz

Betygsnämnd: 

Docent Christina Sturesson, Karolinska institutet, CLINTEC
Professor Annika Bergquist,  Karolinska institutet, Institutionen för medicin, Huddinge
Docent Charlotte Ebeling Barbier, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper

Opponent: Professor Theo Ruers, Antoni van Leeuwenhoek, Netherlands Cancer Institute, Amsterdam

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcyNDRiYmEtZDVj…

 

 

Kontakt

Publicerad: 2021-10-11 14:40 | Uppdaterad: 2021-10-12 10:08

Ny avhandling om primär hyperparatyreoidism, PHPT

Kvinna som håller en hand på sin hals
cc unsplash by darius bashar

Anna Koman vid forskargruppen endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Inga-Lena Nilsson.

Anna Koman
Anna Koman

Vad handlar din avhandling om?

Primär hyperparatyreoidism (PHPT) orsakas vanligen av en godartad bisköldkörteltumör som resulterar i en störd kalciumomsättning och förhöjda kalciumnivåer i blodet. Den enda botande behandlingen är paratyroidektomi (PTX) vilket rekommenderas vid ålder <50 år eller utveckling av komplikationer, t.ex. osteoporos eller njursten. PHPT är dock ofta behäftat med försämrad livskvalitet till följd av ospecifika symtom i form av nedstämdhet, nedsatt ork samt muskelsvaghet som också kan bero på andra orsaker eller åldrande. Att förutsäga nyttan med paratyroidektomi avseende kognition, psykisk hälsa och muskuloskeletala symtom är därför ett diagnostiskt dilemma.

Denna avhandling avser att utforska icke sjukdomsspecifika symtom, dess påverkan på hälsan i syftet att förbättra handläggning och behandling av patienter med PHPT som inte har obligat indikation för botande kirurgi.

Vilka är de viktigaste resultaten?

I Studie I fann vi att under normalisering av kalciumnivåerna på medicinsk väg under fyra veckor preoperativt åstadkoms förbättring av kognition, psykisk hälsa och muskelstyrka som stämde väl med de postoperativa resultaten 6 månade efter kirurgi (positiva prediktiva värden 74 - 96%). Vi föreslår därför att calcimimetika är ett användbart prognostiskt verktyg för att förutsäga effekterna efter paratyroidektomi.

Studie II är en subanalys av 36 patienter >50 år med mild kognitiv svikt från Studie I. Vi fann att hälften av patienterna uppnådde normal kognitiv funktion 6 månader postoperativt och att den prognostiska metoden fungerade väl även på denna grupp.

Studie III är en populationsstudie där användningen av antidepressiva, ångestdämpande och sömnläkemedel jämfördes före och efter kurativ kirurgi. Studien som bestod av två delar, en bakåtblickande fall-kontrollstudie och en framåtblickande kohortstudie visade att användningen var signifikant mer omfattande hos patienterna med en minskande trend under tre år efter kirurgi. Dock kvarstod medicineringen förhöjd jämfört med bakgrundskohorten.

I Studie IV analyserades utnyttjandet av tandvård samt incidencen av tandextraktioner hos PHPT-patienter jämfört med en kohort från bakgrundsbefolkningen. Överlag fann vi inga stora skillnader förutom att risken för tandutdragning var signifikant förhöjd (Incidence Rate Ratio 1,8) hos patienter med måttligt till kraftigt förhöjda kalciumvärden preoperativt.

Hur kan den kunskapen komma människor till nytta/bidra till att förbättra människors hälsa? 

PHPT är en vanlig diagnos med en prevalens på cirka 1 procent i befolkningen. Ett fåtal patienter blir föremål för kirurgisk behandling och majoriteten betraktas ofta som asymtomatiska och behandlas konservativt trots att påtagliga ospecifika symtom ofta förekommer. Vår förhoppning har varit att öka kunskaperna om icke sjukdomsspecifika symtom av PHPT för att bidra till att ge varje patient en rättvis behandling med rätt indikation och rätt förväntningar.

Vilka mål har du för framtiden?

Vår förhoppning är att kliniskt implementera och vidare utvärdera den diagnostiska metoden beskriven i Studie I och II. Vidare ämnar vi att utveckla och utvidga Studie III och IV med fortsatta epidemiologiska analyser av t.ex. geografiska variationer, smärtläkemedel och eventuella samband med tandhälsa för att öka kunskaperna om komorbiditet relaterad till PHPT.

Disputation

Fredag den 15 oktober 2021 kl 09:00, lokal Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53

Avhandling

Primary hyperparathyroidismc : nonclassical symptoms and benefits from parathyroidectomy

Kontakt

Publicerad: 2021-10-05 15:06 | Uppdaterad: 2021-10-06 09:01

Till minne av Björn Cedermark

Björn Cedermark
Björn Cedermark

Docent Björn Cedermark har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer.

Björns far Johan, kirurg på Karolinska Sjukhuset, omkom i en flygolycka när Björn var fyra år. Han växte upp med mamma och fyra äldre syskon i Stockholm. Efter studentexamen på Norra Real började han på Karolinska Institutet och blev legitimerad läkare 1970. Redan före examen arbetade Björn på kirurgklinik och blev specialist i allmänkirurgi 1975. Under 1.5 år var han fellow på ett amerikanskt cancersjukhus, vilket betydde mycket för hans intresse och kompetens inom cancerområdet.

Björn hade ett starkt forskningsintresse och han skrev sin doktorsavhandling om metastaser i binjurarna. Hans fortsatta forskning rörde både bröstcancer, där han var drivande för att införa bröstbevarande kirurgi, samt tjock- och ändtarmscancer. Björn initierade bildandet av vårdprogramgruppen för kolorektal cancer i Stockholm och var 1995 en av initiativtagarna till det nationella kvalitetsregistret för tjock- och ändtarmscancer. Detta register har sedan dess haft stor betydelse för uppföljning och kvalitetsförbättring och är en viktig källa för forskning.

Björns arbete med utveckling av diagnostik och behandling av tjock- och ändtarmscancer har varit oerhört betydelsefullt. Han skapade en kolorektal forskargrupp på Karolinska Institutet som sedan mer än 20 år bedriver världsledande forskning rörande utredning, strålbehandling, nya kirurgiska metoder och livskvalitet vid denna vanliga cancerform. Björn hade en fantastisk förmåga att stimulera till forskning och han var uppskattad handledare till flera doktorander, såväl läkare och sköterskor som under hans kloka och entusiasmerande överinseende skrev sina avhandlingar. Björns tidiga och starka visioner om en bättre cancervård med ökad specialisering, multidisciplinärt samarbete samt införande av kontaktsjuksköterskor är idag etablerade.

Björn var en kunnig och inspirerande klinisk lärare; under sina sista verksamma år var han en engagerad och uppskattad förebild som läkare när han undervisade studenter på Karolinskas akutmottagning.

Björn var mycket familjekär och familjen gick före allt. Han och hans kära Gabriella fick två älskade döttrar och Björn hann också uppleva ett barnbarn. Han trivdes bäst i huset vid vattnet i Margretelund och där fick han somna in.

Vi är många som kommer att sakna Björns glada humör, gedigna omdöme och varma empati för både patienter och medarbetare.

Medarbetare på kirurgen Karolinska

Bertil Hamberger, Torbjörn Holm, Tom Häggmark, Anna Martling, Gabriella Palmer, Annika Sjövall, Jan Zedenius

Event type
Disputationer
Disputation: Maria Hermann

2021-11-12 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge
Location
Birkeaulan 1, Blickagången 9B. Även via länk.
Lead

Abdominal Wall Complications After Urological Surgery

Content

Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66796900473?pwd=bkhucUZ2VUpWWlR1NEZaNlVqc0Jxdz09

Huvudhandledare

Docent Gabriel Sandblom
Karolinska Institutet
Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset,
KI SÖS Enheten för Kirurgi

Bihandledare

Docent Ove Gustafsson
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Urologi

Fakultetsopponent

Professor Ralph Peeker
Göteborgs Universitet,
Sahlgrenska Akademin
Institutionen för kliniska vetenskaper
Avdelningen för Urologi

Betygsnämnd

Docent Michael Häggman
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för Urologi

Docent Mats Lindblad
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för Kirurgi

Docent Tobias Nordström
Karolinska Institutet
Kliniska vetenskaper Danderyds sjukhus
Enheten för Kirurgi och urologi

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Anna Koman

2021-10-15 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Rolf Luft Auditorium, L1:00, Anna Steckséns gata 53
Lead

Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy

Content

Opponent

Oliver Gimm, Linköpings Universitet

Betygsnämnd

Peter Stålberg, Uppsala Universitet

Lisa Juntti-Berggren, Karolinska Institutet

Ewa Lundgren, Uppsala Universitet

Huvudhandledare

Inga-Lena Nilsson, MMK, Karolinska Institutet

Bihandledare

Robert Bränström, MMK

Ylva Pernow, MMK

Richard Bränström, CNS

Kontakt

Event type
Disputationer
Disputation: Lucy Bai

2021-10-01 13:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
J3:07, Sune Bergström, BioClinicum, Solnavägen 30 + online via Zoom
Lead

Long-term follow-up after risk-reducing mastectomy and immediate breast reconstruction - From a patient, partner, and 3D perspective

Content

Opponent

Professor Emma Hansson, Göteborgs universitet, avdelningen för plastikkirurgi

Betygsnämnd

Professor Anna Bill-Axelson, Uppsala universitet, institutionen för kirurgiska vetenskaper 
Docent Birgit Stark, Karolinska Institutet institutionen för molekylär medicin och kirurgi
MD, MPhil Peter Barry, University of London, Institute of Cancer Research

Handledare

Professor Yvonne Brandberg, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Kerstin Sandelin, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Professor Marie Wickman Chantereau, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi  
Docent Brita Arver, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Länk till avhandlingen

Delta via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/j/64546011062?pwd=WVBIOW56Z3hGd1UyQndzRXZ6dmp1dz09

Meeting ID: 645 4601 1062
Passcode: 405254

Välkommen!

Kontakt

Event type
Föreläsningar och seminarier
ISP-seminarium Jaél Tall

2021-06-17 12:00 Add to iCal
Annan
Location
Ersta Sjukhus samt via Zoom: https://us05web.zoom.us/j/88617988268?pwd=RVg5cVdCUUVFQVU1QWJMcVo4ZUgrQT09
Lead

Reconstruction of the abdominal wall in ventral and incisional hernia and rectus diastasis.

Content

Huvudhandledare:

Anders Thorell

Bihandledare:

Mattias Soop, Bengt Håkansson

Zoom:

https://us05web.zoom.us/j/88617988268?pwd=RVg5cVdCUUVFQVU1QWJMcVo4ZUgrQ…

Meeting ID:886 1798 8268

Passcode: dmiF3g

 

Kontakt

Event type
Halvtidskontroller
Halvtidskontroll: Erik Sachs

2021-05-27 14:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Location
Viking Olov Björk Library, S3:01 Norrbacka
Lead

Surgical Treatment of Lung Cancer

Content

Huvudhandledare

Ulrik Sartipy

Bihandledare

Veronica Jackson

Halvtidskommitté

Gunnar Wagenius, Uppsala Universitet

Karin Ekström Smedby, Karolinska Institutet

Rebecka Hultgren, Karolinska Institutet

Kontakt

Subscribe to Kirurgi