Publicerad: 2022-01-27 16:09 | Uppdaterad: 2022-01-27 16:29

Ny kurs för att fördjupa pedagogiska kunskaper hos utbildare inom hälso- och sjukvården

En illustration av olika ikoner som är kopplade till sjukvård, samlade i m en översikt i kugghjul.
Foto: Pixabay.

Nu finns en kurs, KlinSim pedagogik, för dig som är involverad i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning.

Hej Rene Ballnus, kursansvarig och en av tre lärare på kursen. Kan du berätta mer?

Rene Ballnus
Rene Ballnus, pedagogisk utvecklare, Enheten för Undervisning och lärande.

- Kursen KlinSim pedagogik ges av Enheten för Undervisning och lärande (UoL) och utgår ifrån en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för team, framtagen av KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering).

Vilka är målgruppen?

- Kursen riktar sig till alla kollegor som är involverade i simulerings- och färdighetsträning eller andra former av undervisning. Den riktar sig alltså till (blivande) simuleringsinstruktörer men även handledare och lärare som undervisar studenter, på till exempel ett kliniskt träningscentrum (KTC, Clinicum) eller i klinisk verksamhet - oavsett i vilken del vårdkedjan lärandet sker.

- Vi välkomnar alla med pedagogiskt intresse och uppdrag inom denna typ av träning och utbildning, oavsett i vilket program man undervisar och vilken yrkesgrupp man tillhör. Så är du och dina kollegor involverade i studenternas lärande, fundera på om ni kan anmäla er till kursen. Vi har även märkt att kursen är givande oavsett hur lång pedagogisk erfarenhet man har med sig.

Hur kan kursen bidra till ökad patientsäkerhet?

- I kursen diskuterar vi grundläggande pedagogik, som vi under dagens gång kopplar till hur man bör och kan tänka när man planerar olika typer av färdighets- och simuleringsträning, eller annan form av strukturerad undervisning. Därmed förbättrar man förutsättningar för ett effektivt lärande av viktiga kliniska färdigheter - som i sin tur leder till en förbättrad patientsäkerhet.

- Våra kursdeltagare genomför till exempel simulering för interprofessionella team där vi vet att välfungerade kommunikation och arbetsfördelning minimerar risken för fel. Och för att kunna hålla sådana utbildningsmoment krävs det pedagogisk kompetens. Detta är lika viktigt när kollegor är involverade i träning med studenter från endast ett program, som när det rör sig om undervisning av studenter på individnivå. Och här vet vi också att strukturerad träning av individuella kliniska färdigheter leder till en förbättrad patientsäkerhet.

Vad gör du på KI förutom att utbilda på KlinSim-kursen?

- Jag lärare i andra pedagogiska kurser som ges av UoL, som Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK). Jag driver också samverkansarbeten med kliniska verksamheter inom Region Stockholm, där vi stödjer förbättring av utbildningskvalitén inom respektive kliniks VIL/VFU, och genomför behovsanpassade, coachande aktiviteter.

- Dessutom arbetar jag med uppdatering av våra digitala stödverktyg för pedagogik inom VIL och jag har precis fått förtroendet att leda en strategisk grupp på UoL som ska utveckla och samverka kring det interprofessionella lärandet (IPL). Ett arbete som jag ser mycket fram emot!

Lärare på KlinSim-kursen är Carina WallingstamAnnika Alm Pfrunder och Rene Ballnus.

Kontakt

Publicerad: 2022-01-14 12:55 | Uppdaterad: 2022-01-26 15:26

Nytt om digitalt vårdutnyttjande under covid-19-pandemin 

Läkare bredvid telefon med vårdsymboler.
Digitala läkarbesök. Foto: Pixabay

Medarbetare i forskargruppen Health Economics and Policy vid LIME har på uppdrag av Region Stockholm tagit fram två rapporter som kartlägger utvecklingen av digitala och fysiska besök inom primärvården i Region Stockholm före och under covid-19 pandemin. 

Pandemin en katalysator för digitala besök

Rapporterna visar att covid-19-pandemin fungerade som en tydlig katalysator för digitala besök i primärvården, samtidigt som besöken på totalen i primärvården minskade mellan 2018 och 2020.  

Äldre minskade kraftigt sitt antal besök mellan 2018 och 2020, medan yngre, särskilt unga kvinnor, till och med ökade sitt. Detta drevs delvis av äldres större minskningar av fysiska besök, men väldigt tydligt också av stora besöksökningar inom digitala besök för yngre. 

Besöksminskningarna var ojämnt fördelade över diagnoskapitel, och de kapitel som förekom mest vid digitala besök, till exempel hudsjukdomar och infektionssjukdomar, hade minst besöksminskningar – eller till och med besöksökningar. Samtidigt minskade besök med diagnoser relaterade till cirkulationsorganens sjukdomar kraftigt under pandemin. 

Rapporterna visar också att högutbildade, höginkomsttagare och svenskfödda fortsatt använde digitala besök i högst utsträckning – men att skillnaderna har minskat något över tid.  

I rapporterna inkluderas både digitala besök inom husläkarverksamheten i Region Stockholm (digitala inomlänsbesök) och digitala besök som produceras av nationella nätaktörer (digitala utomlänsbesök). Resultaten visar att individer som gör digitala inomlänsbesök skiljer sig från de som gör digitala utomlänsbesök avseende ålder, diagnos och socioekonomi. 

Ta del av rapporterna:

Konsumtionsvolymer och diagnospanorama för digitala och fysiska besök i primärvården under covid-19-pandemin

Konsumtion av digitala och fysiska besök i primärvården för olika grupper i befolkningen under covid-19-pandemin

Health Economics and Policy

Gruppen bedriver forskning om hur resurser används för att bidra till en effektiv vård och förbättrad hälsa. Forskningsområdet kännetecknas av tillämpning av ekonomiska teorier och metoder inom hälso- och sjukvården. Med hjälp av framförallt register svarar de på frågor om effektivitet och jämlikhet, analyserar effekter av reformer inom sjukvården, samt jämför vårdgivare och sjukvårdssystem.

Kontakt

Kontakta forskargruppen Health Economics and Policy.

Event type
Intern kurs och fortbildning
KlinSim pedagogik

2022-04-25 8:30 - 16:30 Add to iCal
Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg.
Lead

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.

Content

Ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har tagit fram en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team som leds av instruktörer.

Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse. Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Målgrupp

Handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram samt (blivande) simuleringsinstruktörer.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer att förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum

25 april kl. 08.30-16.30.

Kursen ges även 14 mars.

Du går ett av kurstillfällena. 

Lokal

Digitalt via Zoom, alternativt om fysisk kurs på plats är möjligt meddelas lokal i god tid innan kursens start.

Utbildare

Carina Wallingstam, Annika Alm Pfrunder och Rene Ballnus.

Anmälan och frågor

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/rene-ballnus">Rene Ballnus</a>

 • Title: Pedagogisk utvecklare
 • Phone:
 • Unit: TL Undervisning och lärande
 • Email: rene.ballnus@ki.se
catalogue Off Off Off Off

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
KlinSim pedagogik

2022-03-14 8:30 - 16:30 Add to iCal
Sjukhusmiljö. Foto: Eric Cronberg
Foto: Eric Cronberg.
Lead

KlinSim pedagogik är en kurs för instruktörer och handledare med fokus på kunskap och lärande. Syftet med utbildningen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom hälso- och sjukvården.

Content

Genom ett samarbete inom KlinSim (Svensk förening för klinisk träning och medicinsk simulering) har en nationell modell för pedagogisk träning av grundläggande färdigheter och övningar tagits fram, för team som leds av instruktörer.

Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa de pedagogiska kunskaperna hos utbildare inom vården, för att därigenom öka patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Handledare och lärare på olika nivåer har en viktig roll för att skapa förutsättningar för lärande och själva genomföra undervisning med återkoppling.

Kursen utgör ett första steg i en instruktörsutbildning, men kan även användas som en fristående kurs som är lämplig för alla anställda inom vården med ett pedagogiskt intresse.

Den riktar sig därmed till alla med avsikt att arbeta som instruktörer och med simulering, men även vid annan form av färdighetsträning och studenthandledning.

Målgrupp

Handledare i verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och lärare för samtliga utbildningsprogram, samt (blivande) simuleringsinstruktörer.

Kursmål

Efter kursen kommer du att ha förståelse för lärande och lärandets villkor. Du kommer att förstå uppbyggnaden av scenarioövningens olika delar (förberedelse, övning och återkoppling).

Förkunskapskrav

Inga förkunskaper krävs.

Kursdatum

14 mars kl. 08.30-16.30.

Kursen ges också 25 april 2022. Du väljer ett av tillfällena.

Lokal

Digitalt via Zoom, alternativt om fysisk kurs på plats är möjligt meddelas lokal i god tid innan kursens start.

Utbildare

Carina Wallingstam, Annika Alm Pfrunder och Rene Ballnus.

Anmälan och frågor

<a href="https://medarbetare.ki.se/people/rene-ballnus">Rene Ballnus</a>

 • Title: Pedagogisk utvecklare
 • Phone:
 • Unit: TL Undervisning och lärande
 • Email: rene.ballnus@ki.se
catalogue Off Off Off Off

Kontakt

Publicerad: 2021-12-09 09:37 | Uppdaterad: 2021-12-09 15:11

AI kan ersätta läkemedel för diabetespatienter

Projekt om egenmonitorering för diabetespatienter i primärvården visar att digitala hjälpmedel skulle kunna introduceras framför att förskriva ytterligare läkemedel.

Blood glucose monitoring; woman stings her finger.
Foto: IStock

Projekt SWElife Diabetes

Det SWElife- (Vinnova) finansierade pilotprojektets mål var att testa om en e-hälsotjänst möjliggör en mer proaktiv och interaktiv vård för personer med typ 2-diabetes. Genom att använda tjänsten kan patienten, oavsett var hen befinner sig, själv mäta hälsoparametrar som blodsocker, hjärtfrekvens och vikt. Patienten kan även enkelt kommunicera och diskutera sitt hälsotillstånd med vårdgivaren:

 • för patienten möjliggör denna lösning en regelbunden kontroll av hens sjukdom vilket skapar säkerhet,
 • för vårdgivaren möjliggör tjänsten en kontinuerlig och nära kontakt med patienten.

Detta både effektiviserar vårdutförandet samt ökar måluppfyllelsen för patienterna tack vare interaktiviteten i ett förändrat vårdutförande.

Hos de patienter som deltagit har diabeteskontrollen förbättrats signifikant (mätt som sänkning av HbA1c, ett mått på blodglukoskontrollen) till en grad som anses relevant för ett nytt antidiabetiskt läkemedel enligt Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvården. ”Det kan således vara lämpligt att introducera vårt digitala hjälpmedel i stället för att förskriva ytterligare ett läkemedel.”, säger professor Claes-Göran Östenson vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet.

Slutrapport

What´s the name of the game?

Forskare vid institutionen för lärande, informatik, management och etik har tillsammans med forskare från institutionen för molekylär medicin och kirurgi beskrivit patienters och sjuksköterskors upplevelser av egenmonitorering i en artikel ”What’s the Name of the Game? The Impact of eHealth on Productive Interactions in Chronic Care Management”. "Ska man optimera eHälsotjänster är det värt att fundera ett varv extra på hur den nya "regelboken" för samarbetet i vård och egenvård ska se ut.", menar forskningssamordnaren och en av artikelförfattarna Carolina Wannheden.

Skrivet om artikeln (länk till LinkedIn

Faktaruta

Strategiska innovationsprogrammet SWElife

Det strategiska innovationsprogrammet SWElife är ett nationellt initiativ för att koordinera och utveckla stabila forsknings- och innovationsprocesser för svensk Life Science. För att möta samhällsutmaningen att förbättra folkhälsan i Sverige, vill SWElife med denna utlysning stödja nya sätt att förebygga, behandla eller underlätta livet för personer som riskerar att drabbas eller redan har drabbats av någon folksjukdom, dess riskfaktorer eller komplikationer.

Länk: SWElife (Vinnova)

Kontakt

Event type
Konferenser och symposier
KI:s utbildningskongress 2022

2022-09-28 till
2022-09-29 Add to iCal
Lead

KI:s utbildningskongress 2022 kommer att äga rum 28-29 september.

Content

Mer information om program och plats kommer.

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Bedömning och återkoppling i verksamhetsförlagd utbildning

2022-04-27 till
2022-06-01 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, och att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Schema

 • Kurstillfälle 1: 27 april, kl. 13.00-16.00 
 • Kurstillfälle 2: 1 juni, kl.12.30-16.30 

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende bedömning, samt att stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med bedömning av studenters lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig via formuläret.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Jenny Flygare

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning

2022-03-22 till
2022-05-03 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Content

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

 • Kurstillfälle 1: 22 mars, kl. 13.00-16.00 
 • Kurstillfälle 2: 3 maj, kl. 13.00-16.00  

Kursen syftar till att stärka handledarens kunskap och kompetens avseende studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt i samband med pedagogiska aktiviteter i verksamhetsförlagd utbildning.

För att delta i denna kurs krävs godkänd Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning, eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Stepping stone: Studentens lärande i verksamhetsförlagd utbildning.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Veronica Balkefors

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-17 13:00 till
2022-03-24 16:00 Add to iCal
Annan
Lead

Kursen syftar till att öka kunskapen om peer learning och hur denna pedagogiska metod kan användas i VIL.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Kursen ska också stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studenters lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Upplägg

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

 • Kurstillfälle 1: 17 februari, kl. 13.00-16.00
 • Kurstillfälle 2: 24 mars, kl. 13.00-16.00  

För att delta i denna kurs behöver du ha gått "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" eller motsvarande.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/ verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.

Anmälan

Anmäl dig till Peer learning i verksamhetsförlagd utbildning.

Kontaktpersoner

Kursledare: Katarina Rolfhamre

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Event type
Intern kurs och fortbildning
Stepping stone: Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning

2022-02-03 till
2022-03-10 Add to iCal
Online
Lead

Kursen syftar till att utveckla den pedagogiska kompetensen samt stimulera till ett reflekterande och akademiskt förhållningssätt till studentens lärande i VIL/VFU inom hälso- och sjukvård.

Content

Omfattning

En godkänd Stepping stone-kurs motsvarar en veckas heltidsstudier. Fem Stepping stones kan kombineras så att de motsvarar kursen Högskolepedagogik för lärare och handledare i verksamhetsförlagd utbildning (HPK) om 7.5 hp. Läs mer om Stepping stone-kurser

Samma kurs som f d "Introduktion till handledning och lärande i verksamhetsförlagd utbildning".

Upplägg

Nätbaserad kurs som innehåller videofilmer, litteraturhänvisningar, självtester och självständig, verksamhetsanknuten examinationsuppgift, som lämnas in mot slutet av kursen. Kursen ger även möjlighet till möten via Zoom.

Två kurstillfällen med föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarier. Däremellan arbete med självständig, verksamhetsanknuten uppgift som examineras vid andra tillfället.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personer med högskoleutbildning som har handledningsuppdrag i verksamhetsintegrerat lärande (VIL)/verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvården i Stockholms län, eller som på annat sätt är involverade i handledningsprocessen.                  

Förkunskaper

För "Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning" krävs inga förkunskaper i pedagogik.

Kursintyg motsvarande en veckas studier erhålls efter godkänd examination.

Anmälan

Anmäl dig till Pedagogiska grunder för handledning i verksamhetsförlagd utbildning senast 21 januari 2022.

Välkommen med din anmälan!

Kontaktpersoner

Kursledare: Åsa Olsson

Ansökan och antagning: Evianne Larsson

Intyg: Eva Hjertquist Duräng

Kontakt

Subscribe to Hälso- och sjukvård