Skip to main content

Event type
Konferenser och symposier
KI-konferens om hållbar utveckling: Klimatförändringens hälsoeffekter och hur vi kan förebygga dem

2020-11-17 13:00 - 20:30 Add to iCal
Campus Solna
Location
Hörsal Eva & Georg Klein, Biomedicum, Nobels väg 9
Lead

Var med oss på en konferens där du kan lära dig mer om de globala målen för hållbar utveckling, lyssna på den senaste forskningen om dessa och hur du kan angripa de globala målen i din forskning.

Content

Konferensen hålls på engelska, mer information på KI Calendar

Event type
Annan
Student mingle at Sustainability Day

2020-05-07 17:00 - 18:00 Add to iCal
Location
Online
Lead

Join the informal student mingle with KTH Foodtech, Klimatstudenterna KTH and KI Klimatföreningen and learn more about the student-led sustainability initiatives at our universities!

Content

A great chance to get to know more engaged students from other universities and get involved! Start time: 17:00.

Zoom-link: https://ki-se.zoom.us/j/63524487523?pwd=Yi91MG1QdmFtMk9maXhUUHdnY1ZlZz09

Contact

Event type
Föreläsningar och seminarier
Webinarie: Hållbarhetskrav vid inköp och upphandling

2020-05-07 15:00 - 15:30 Add to iCal
Location
Online
Lead

Detta webinarie är en del av Sustainability Day 2020. Webinariet kommer att hållas på svenska.

Content
Upphandlingsmyndigheten.

Vi får lyssna till Lena Mårdh och Elenor Kroge från Upphandlingsmyndigheten: "Hållbarhetskrav vid inköp och upphandling". 

Öppna Zoom-rummet: https://ki-se.zoom.us/s/66687897753

Contact

Event type
Annan
Online: Fixa din cykel med Bonne Mecanique!

2020-05-07 14:30 - 15:15 Add to iCal
Location
Online
Lead

På KI:s hållbarhetsdag (Sustainability Day) kommer du att kunna delta i en livestreamad cykelfixworkshop med Bonne Mecanique.

Content
Cykel.

Cykling är en väsentlig del av ett hållbart samhälle. På KI:s hållbarhetsdag kommer du att kunna delta i en livestreamad cykelfixworkshop med Bonne Mecanique. 45 minuter. 20 deltagare. Begränsat antal platser. Registrera dig nu!

Denna workshop är en del av Sustainability Day 2020.

Workshoppen kommer att hållas på engelska, men workshopledare talar också svenska.

Contact

Event type
Föreläsningar och seminarier
Online presentation: Alexandra Davidsson from Medveten Konsumtion

2020-05-07 13:30 - 14:30 Add to iCal
Location
Online
Lead

This presentation is part of Sustainability Day 2020. Listen to Alexandra Davidsson from Medveten Konsumtion (Swedish Association for Responsible Consumption) - the NGO behind "White Monday" and "Ekoguiden".

Content
Alexandra Davidsson.
Alexandra Davidsson.

Join the presentation 13:30 - 14:30.

https://ki-se.zoom.us/j/63023499241

This lecture is part of Sustainability Day, May 7, 2020.

Please register beforehand to get a lunch code form the Karma app. Only for KI affiliated, and only if you attend the two online sessions at Sustainability Day

This presentation will be held in English.

About Alexandra Davidsson

Alexandra Davidsson is the Secretary General of the Swedish Association for Responsible Consumption, a non-profit working to raise awareness of how consumers’ can make more sustainable and circular choices. Responsible Consumption also organizes the global circular campaign #whitemonday which reached over 74 million in 2019, in 23 countries. She has great experience within national and international humanitarian work and has held over 500 lectures within Circular Economy, Sustainable Consumption, Gender and Human Rights.

Prior to her current role she was working with the UN in New York and WFP in Rome and a EU-funded project called “Young Ambassadors for Human Rights”. Alexandra has 15 years experience of non-profit association work, most recently within the Board of Directors for The Swedish Consumers’ Association and currently within the advisory board of Smart Up Accelerator. Alexandra holds a Master’s degree in Global Studies with a focus on Conflict Resolution and Gender, and is described as diplomatic and a great PR-persona with a talent for inspiring people and she practices a value-based leadership. She has a great deal of experience within national media (TV, radio, newspapers etc) and is a well-versed representative.

Read more about Medveten Konsumtion

Contact

Event type
Annan
KI:s Hållbarhetsdag - delta online!

2020-05-07 Add to iCal
Annan
Location
Zoom
Lead

En hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är nödvändigt för att minska negativ påverkan på klimat och miljö samt människors hälsa. I år kommer hållbarhetsdagen att hållas i digital form med fokus på FN:s Globala mål för hållbar utveckling, mål 12: Hållbar konsumtion och produktion.

Content
Sustainability Day 2020.

På vår eventsida Sustainability Day 2020 (på engelska) hittar du all information om dagen. Alla är välkomna att delta, men om du vill få en kampanjkod för Karma-appen måste du registrera dig. Mer information kommer också skickas ut via e-post.

Hela programmet
Aktivitet När
Webinar: Sustainable consumption – From buying eco-products to building alternative systems of provision. På engelska. Torsdag 7 maj, 12.15-12.45
Webinar: Listen to Alexandra Davidsson from Medveten Konsumtion (Swedish Association for Responsible Consumption) - the NGO behind "White Monday" and "Ekoguiden". På engelska. Torsdag 7 maj, 13.30-14.30
Cykelfix Workshop Online. På svenska och engelska. Torsdag 7 maj, 14.30-15.15
Webinar: Hållbarhetskrav vid inköp och upphandling med Upphandlingsmyndigheten. På svenska. Torsdag 7 maj, 15.00-15.30
Student mingle with KTH Foodtech, Klimatstudenterna KTH and KI Klimatföreningen. På engelska. Torsdag 7 maj, 17.00-18.00
Testa dina kunskaper i SDG-quizen! Hållbara priser till vinnarna. Mer information kommer. Hela dagen!
Instagram-tävling! Hållbara priser till vinnarna. Mer information kommer. Hela dagen - och fler dagar!

Arrangeras av Rådet för miljö och hållbar utveckling vid KI, Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket, Friskvården, Akademiska Hus och KF Klimatföreningen KI.

Contact

Event type
Annan
Cykelservice på campus

2020-04-20 8:00 till
2020-04-21 17:00 Add to iCal
Lead

För att främja aktiva transporter och fysisk aktivitet erbjuder Friskvården gratis cykelservice på campus.

Content
Cykling bidrar till hållbar utveckling

Den 20 och 21 april  kommer det finnas möjlighet att få sin cykel servad på campus.

Tid och plats

Inlämning sker mellan 08:00-09:00. Under dagen servas cykeln i den ordning som den blivit inlämnad. När din cykel är klar får du ett sms. Du måste hämta ut cykeln senast 15:50.

20/4  Campus Solna utanför Berzelius väg 9
21/4  Campus Flemingsberg: gräsmatten mittemot ANA 10

Grundservice

Din cykel får minst följande genomgång:

 • Besiktning och protokoll för vad som eventuellt behöver åtgärdas eller är åtgärdad av mekaniker för att säkerställa cykelns säkerhet och funktion
 • Justering av växlar och bromsar
 • Kontroll och åtgärd av däcktryck
 • Enkel rengöring och smörjning av kedja

Kostnaden för grundservicen står Friskvården för. Vill du ha hjälp med något annat, som t ex kedje- eller vajerbyte görs det enligt överenskommelse och betalas med Swish.

Boka cykelservice

Bokning är bindande. Begränsat antal platser!

Hitta cykelservice Campus Solna

Hitta cykelservice Campus Flemingsberg

Publicerad: 2020-02-21 10:53 | Uppdaterad: 2020-03-31 17:49

Proaktivitet och meddelarfrihet diskuterades på etikrådets seminarium

Internationellt samarbete, livliga debatter och att gå längre än vad lagen kräver – det var några av många exempel på hur Karolinska Institutet kan arbeta proaktivt med etiska frågor som dryftades under etikrådets senaste seminarium. Eventet gästades av justitieråd Thomas Bull som förespråkade en organisationskultur som uppmuntrar kritisk betraktelse av den egna verksamheten.

Photo of Claes Frostell moderating the Ethics Council seminar panel conversation.
Claes Frostell som moderator under etikrådets panelsamtal. Foto: Stefan Zimmerman.

I onsdags höll KI:s etikråd sitt andra seminarium sedan ordförande och KI:s vetenskapliga ombud Claes Frostell tillträdde i höstas. Rådet har som mål att verka för att en diskussion om etik förs inom KI. Det är även en viktig pusselbit i att uppnå KI:s målsättning i strategi 2030 om att ha ett proaktivt förhållningssätt till etik som genomsyrar hela verksamheten.

– Etik ska inte bara diskuteras av experter i slutna rum. Etiken måste spridas och finnas i hela organisationen på alla nivåer, bland studenter, utbildare och toppforskare, sa ordförande Claes Frostell under seminariet.

Han hade tillsammans med rådets andra ledamöter bjudit in Thomas Bull vid Högsta förvaltningsdomstolen för att hålla ett föredrag om vilka lagar myndigheter som KI måste förhålla sig till när det gäller yttrande- och meddelarfrihet.

Starkt meddelarskydd i Sverige

Photo of Thomas Bull giving a lecture during Ethics Council seminar.
Thomas Bull, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen. Foto: Stefan Zimmerman.

Thomas Bull, även nytillträdd ordförande i Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, noterade att Sverige ligger i förgrunden när det kommer till att försvara myndighetsanställdas rätt att delge medierepresentanter uppgifter om den egna verksamheten. Myndighetsanställda kan till exempel berätta om vissa sekretessbelagda uppgifter så länge dessa inte listas under ”kvalificerad sekretess,” berättade han. Och till skillnad från vissa amerikanska filmer, som kan ge intrycket av att journalister kan välja om de vill avslöja sina källor, så är svenska journalister bundna av lag att skydda myndighetskällor som vill vara anonyma, sa han.

Lagarna förbjuder även myndigheter från att efterforska vem som har lämnat en viss uppgift samt att vidta repressalier mot en uppgiftslämnare. Däremot har myndigheter självklart rätten att bemöta kritik offentligt och ge sin bild av situationen.

Felfinnare ska uppmuntras

Progressiva myndigheter kan välja att göra mer än vad lagen kräver genom att till exempel uppmuntra till en kultur som välkomnar påpekanden av fel och brister, påpekade Thomas Bull.

– Det gäller att få till ett sätt att tänka där inte kritisk betraktelse av den egna verksamheten måste vara så hotfull utan en del av ett naturligt utvecklingsarbete, sa Thomas Bull.

På KI finns idag till exempel ett incidentrapporteringssystem på webben där medarbetare och studenter kan rapportera avvikelser eller potentiella risker, antingen med namn eller anonymt. Syftet är att göra det enkelt för medarbetare att rapportera säkerhetsrisker eller misstänkta missförhållanden så att dessa kan utredas och åtgärdas.

Proaktivt synsätt

Photo of panel conversation during Ethics Council seminar.
Rektor Ole Petter Ottersen under etikrådsseminariets panelsamtal. Foto: Stefan Zimmerman.

Under seminariets panelsamtal med etikrådets ledamöter, rektor Ole Petter Ottersen och Thomas Bull framkom ytterligare exempel på hur KI arbetar eller kan arbeta proaktivt med etiken.

Rektor Ole Petter Ottersen noterade vikten av att få till en internationell samsyn kring de etiska frågorna, så att forskare följer samma etiska kompass oavsett vilka länder de verkar i.

Katarina Cvek, som arbetar med försöksdjursfrågor på Sveriges lantbruksuniversitet och är medlem i etikrådet, påpekade potentialen i att fostra en omsorgskultur om djuren som sträcker sig utöver lagkraven.

Studentrepresentanten Robert Meriruoho lobbade för livliga diskussioner på alla nivåer inom KI.

– Det jag ganska frekvent hör från mina medstuderande och doktorander är att man har en önskan om att istället för att släcka bränder och slå larm skulle ha en mer preventiv arbetsmiljö och organisationskultur där man konstant jobbar med dessa frågor så att man hinner reagera innan det börjar brinna, sa Robert Meriruoho.

Etiksymposium om gensaxen i höst

På KI Syd har man tagit till sig av budskapet om proaktivitet. Den 3 september arrangerar institutionerna vid KI:s södra campus ett heldags etiksymposium om den så kallade gensaxen Crispr, som ger nya möjligheter att förändra och byta ut delar av arvsmassan.

– Det är just den typ av proaktivitet vi behöver på KI. Det som är helt omöjligt är om vi som forskare bara ska vänta på att man ska reglera forskningen, då kan forskningen stoppas. Forskare i samhället måste ta ansvar och tänka igenom vad som blir konsekvenserna av den forskningen vi bedriver, sa Ole Petter Ottersen.

  Vill du lära mer om etik i forskning, då kan dessa seminarier vara något för dig:

  • Vetenskapsrådet seminarium om genredigering och etik (20 mars)
  • KI Syd etiksymposium om gensaxen Crispr (3 september)
  • Etikrådets seminarium om forskning på utsatta grupper (oktober/november)

  Tags

  Arbetsmiljö Debatt Etik Hållbar utveckling Ledning
  KI Kommunikati… 2020-03-31
  Publicerad: 2020-02-18 15:21 | Uppdaterad: 2020-02-19 10:46

  Ett steg närmare ett centrum för hållbar hälsa

  Charles Ibingira, rektor för Makerere College of Health Sciences vid Makerere University och Ole Petter Ottersen, rektor för Karolinska Institutet med respektive delegation under arbetet med att utveckla ett centrum för hållbar hälsa. Foto: Stefan Zimmerman

  I dagarna har en omfattande workshop genomförts för att komma närmare visionen om att skapa ett virtuellt centrum för hållbar hälsa. Tillsammans med Makerere University i Uganda driver Karolinska Institutet utvecklingen där fokus ligger på icke smittsamma sjukdomar och andra diagnoser med hög sjukdomsbörda.

  Visit from Makerere University
  Tobias Alfvén, forskare i global hälsa vid Karolinska institutet. Foto: Stefan Zimmerman.

  För fem år sedan antogs Agenda 2030 17 huvudmål med fokus på förändring mot ett hållbart samhälle. Ett av målen handlar om hälsa och välbefinnande. Lärosäten har här en viktig roll eftersom utbildning, forskning, innovation och ledarskap kommer att vara avgörande för en hållbar utveckling i samhället.

  Från ord till handling

  Idén om ett virtuellt center för hållbar hälsa har successivt vuxit fram i de många diskussioner som pågått mellan Karolinska Institutet och Makerere University. Till grund ligger universitetens visioner som båda är i linje med Agenda 2030.

  – För att Agenda 2030 ska få genomslag måste vi gå från ord till handling. Av den anledningen är ett av centrumets syften att identifiera användbara verktyg, utveckla dem och sprida dem så att de kan användas inom många olika områden, säger Tobias Alfvén som är forskare i global hälsa vid Karolinska Institutet och en av de drivande forskarna i projektet.

  Integrera globala mål

  Visit from Makerere University
  Rhoda Wanyenze, professor och dekan vid School of Public Health, College of Health Sciences, Makerere University. Foto: Stefan Zimmerman.

  Samarbetet mellan de två universiteten drivs utifrån ett ömsesidigt engagemang om idén att hållbar hälsa handlar om så mycket mer än sjukvård. Eftersom de globala målen är integrerade, kan inget mål nås utan att de andra målen också nås. Därför är det viktigt att hitta kopplingar och underlätta samarbeten, både inom hälso- och sjukvårdssektorn och mellan hälsosektorn och andra sektorer.

  – Inom vårdsektorn finns en tendens att enbart fokusera på hälsofrågor, medan vi i detta projekt belyser hälsa i ett bredare och mer omfattande perspektiv, säger Dr. Rhoda Wanyenze, professor och dekan vid School of Public Health, College of Health Sciences, Makerere University.

  Arbetet med centrumet har hittills skötts via mejl och videokonferenser, men nu har representanterna för första gången träffats i verkligheten i en två dagar lång workshop. Tobias Alfvén presenterade bland annat vad som har hänt sedan projektet påbörjades och vad som är kvar att göra. En nulägesanalys presenterades som beskriver till exempel tidigare, nuvarande och planerade aktiviteter inom området hållbar hälsa, både utifrån ett regionalt och ett globalt perspektiv. Även om det finns många pågående projekt pekar analysen på att det i dagsläget inte finns något annat projekt av just detta slag.

  Morgondagens ledare

  – Jag är mycket glad över att vara här i Sverige, säger Dr. Rhoda Wanyenze. Vi lär oss av varandra, utvecklar projektet tillsammans och driver det framåt. Det är också glädjande att vi involverar ungdomar i detta, eftersom de är morgondagens ledare.

  För att centrumet ska kunna bli verklighet, krävs dock resurser. Under de två dagarna har arbetsgruppen fortsatt att utveckla konceptet runt ett virtuellt center och hur det kan fungera i praktiken. Gruppen har också sammanställt ansökningar för finansiering. Tanken är inte att skapa en stor och ny infrastruktur, utan ett virtuellt center där den största delen av arbetet görs på distans. Nya partnerskap och effektiva interventioner skapar möjligheter att uppnå hållbara hälsovinster, och också att förändra hur forskning och politik formuleras och bedrivs i framtiden.

  – Centrumet för hållbar hälsa, med Agenda 2030 som utgångspunkt, kommer att ge oss en fantastisk möjlighet att påverka och bidra till en förbättrad hälsa för människor – både i Sverige och i världen i stort, avslutar Tobias Alfvén.

  Tags

  Hållbar utveckling Internationellt Samverkan Folkhälsovetenskap Global hälsa
  KI Kommunikati… 2020-02-19
  Subscribe to Hållbar utveckling