Föreläsningar och seminarier Predisputationsseminarium: Ineke Samson

2022-09-20 16:00 - 18:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B

Stuttering in young females and males

Doktorand Ineke Samson
Enheten för logopedi

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/62960168575

Abstract

Under småbarnsåren (2 – 6 år) är stamning ganska vanligt förekommande, ca 8 % av barn i dessa åldrar beräknas ha en period av stamning. Könsfördelningen är också relativt jämn; 1,6:1 (po:fl). Det är emellertid enbart hos knappt 1 % av befolkningen som stamningen kvarstår i vuxen ålder. Könsfördelningen för vuxna som stammar är också förändrad; 3:1 (m:kv), vilket indikerar att stamningen försvinner spontant för flickor i högre utsträckning än för pojkar. Bara ett fåtal studier har undersökt om och hur utveckling av stamning relaterar till kön. Den kunskap som finns om stamning baseras i huvudsak på forskning där majoriteten av deltagarna är män och där resultaten vanligen rapporteras på gruppnivå och mycket sällan för män och kvinnor separat. Följaktligen tenderar symtom så som de manifesteras hos pojkar och män att dominera hur vi förstår, definierar och diagnostiserar stamning. Eventuella skillnader mellan flickors/kvinnors och pojkar/mäns upplevelse av stamningens manifesta symtom, strategier för att hantera stamningen och upplevelse av stamningens påverkan på olika aspekter av livet riskerar därmed att förbli outforskade. En möjlig förklaring till att fler män än kvinnor bedöms stamma, kan vara att flickor hittar andra strategier att hantera stamningen än pojkar, till exempel genom att dölja de hörbara symtomen och få det att framstå som om stamningen har försvunnit.

Det övergripande syftet med avhandlingsprojektet var att studera utveckling och upplevelse av stamning och vad den får för konsekvenser för unga kvinnor och män som diagnostiserats med stamning i barndomen. De specifika målen för de fyra studierna var att:

  1. Undersöka skillnader i upplevelse av stamning och attityd till kommunikation hos tonårsflickor och -pojkar som stammar, jämfört med tonåringar med typiskt tal.
  2. Undersöka hur kön påverkar upplevelsen av stamning, kontrollerat för svårighetsgrad av stamningssymptom.
  3. Utforska utvecklingsprofilen av självupplevda besvär av stamning, utifrån ålder (7 - 30 år) och kön.  
  4. Kartlägga faktorer som bidragit till att unga kvinnor har utvecklat dold stamning, och undersöka vilka konsekvenser detta fått för olika aspekter av livet.

Bakgrund, metod och resultat för avhandlingsprojektets olika delarbeten kommer att presenteras på seminariet.

Kontaktansvarig

Anna Peterson, Enhetsadministratör, anna.peterson@ki.se

För mer info se hemsidan enheten för logopedi

Vid problem då videolänk är aktuell, kontakta vår tekniker johan.flodin@ki.se

 

Kontakt