Föreläsningar och seminarier Post doc seminarium: Sophia Lindeberg

2022-05-19 16:00 - 17:30 Add to iCal
Online via Zoom

Digitala kommunikationsstöd i samtal som inkluderar personer med demenssjukdom

Zoom-länk: https://ki-se.zoom.us/j/61017633421

Postdoktor Sophia Lindeberg
Enheten för logopedi

Påläsare: Docent Sofia Strömbergsson 

Abstract

Utifrån tidigare forskning vet vi att många som lever med demenssjukdom och deras närstående upplever utmaningar i samtal. Just delaktighet i samtal nämns också ofta som ett särskilt viktigt område för dessa familjer. De vanligaste insatserna som brukar ges, som syftar till att främja social interaktion och kommunikativ delaktighet i vardagen, är utformningen och implementeringen av olika typer av lågteknologiska AKK (exv. kommunikationsböcker). Under senare år har man även börjat studera användningen av digitala resurser som stöd i samtal, med material som innehåller generiska eller biografiska material i form av bilder eller videofilmer.

I mitt postdoktor-projekt intresserar jag mig för digitala stöd i samtal där en av deltagarna har en demenssjukdom. Presentationen kommer att beröra tidigare forskning kring samtalsstöd och delaktighet i samtal, samt idéer inför kommande datainsamling. Vi kommer att genomföra multimodala interaktionsanalyser utifrån planerade videoinspelningar av samtal med och utan digitala samtalsstöd. Vi planerar även att genomföra intervjuer för att undersöka deltagarnas upplevelser av kommunikativ delaktighet, vardagsteknik och digitala samtalsstöd. Genom dessa metoder hoppas vi kunna studera kommunikativa hinder och möjligheter i samtal och hur dessa upplevs av samtalsdeltagarna.

Kontakt