Föreläsningar och seminarier Metodseminarium: Anders Sand

2022-10-27 16:00 - 17:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Bjuggrenrummet F53, Blickagången 9B. Även via Zoom

Fem nyanser av osäkerhet

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64406123606

Biträdande lektor Fil. dr. Anders Sand
Enheten för logopedi

Abstract

Osäkerhet är ett nyckelbegrepp både inom forskning och när forskningsresultat ska kommuniceras till allmänheten. Även om del studier uttrycker sina resultat i absoluta termer finns stora mått av osäkerhet kvar även efter de bästa studierna. Det kan därför vara användbart att ha en begreppsapparat för att prata om olika nyanser av osäkerhet. Om vi använder statistiska modeller för att beskriva världen så kan vi prata om osäkerhet gällande

  1. modellens antaganden,
  2. parameterestimering och
  3. predicering av enskilda händelser eller individer.

Men utöver dessa statistiska osäkerheter så tillkommer även osäkerhet från kända och okända bristfälligheter i studien som sällan modelleras, tex gällande stickprovets representativitet eller inflytande av så kallade confounds. Med handen-på-hjärtat, och aggregerat, kan osäkerheterna i många studier vara så stora att slutsatserna inte borde beskrivas i någon särskilt hög precision (t ex exakta konfidensintervall) utan kanske bara kommuniceras i grova ordalag.

Om man vill läsa på inför seminariet, så rekommenderas review article: Don't know, can't know: embracing deeper uncertainties when analysing risks

Kontakt