Föreläsningar och seminarier Dubbelt doktorandseminarium: Sara Burge & Erika Bergström Börlin

2022-05-05 16:00 - 18:30 Add to iCal
Online

"Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS)", samt
"Bedömning och intervention av allvarliga röststörningar"

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61690405274


Språkstörning – effekt av och tillgång till olika behandlingsformer för barn i förskoleålder (SPETS)

Doktorand Sara Burge
Enheten för logopedi

Påläsare: Ineke Samson

Abstract

Språkförskola är en behandlingsform som riktar sig till barn med språkstörning/DLD där de språkliga svårigheterna är så omfattande att behandling på logopedmottagning anses otillräcklig. Syftet med behandlingsformen är att minska konsekvenserna av språkstörningen ur ett livsperspektiv.  I mitt doktorandprojekt planerar jag att kartlägga tillgång till språkförskola för barn av olika kön, etnicitet och med hemort och utvärdera effekt av behandlingsformen språkförskola utifrån ett ICF-perspektiv. Genom att följa barn med DLD före, under och efter behandling på språkförskola planerar jag att jämföra effekten av behandling på språkförskola med effekten av sedvanlig behandling på logopedmottagning och undersöka vilka faktorer som påverkar tillgång till språkförskola.

Presentationen kommer att gå igenom de styrkor och utmaningar med datainsamlingsförfarande som identifierats under projektets pilotinsamlingsfas och hur dessa kommer att informera datainsamling under hösten 2022. Jag kommer också presentera förarbetet inför en översiktsstudie av effekter av logopedisk behandling på kommunikativ aktivitet och delaktighet för barn i förskoleålder, 2-5:11 år. 

Bedömning och intervention av allvarliga röststörningar 

Doktorand Erika Bergström Börlin
Enheten för logopedi

Påläsare: Fredrik Aronsson Sand

Abstract

Bakgrund

Röstpåverkan efter sköldkörtelkirurgi
Sköldkörtelkirurgi är förenat med risker för rösten. Operationen medför bland annat risk för skada på recurrensnerven, vilket kan leda till stämbandsförlamning och ge upphov till stora röstbesvär. Risken att drabbas av en permanent, ensidig, stämbandsförlamning är ca 1% och detta får patienter information om inför en eventuell operation. Tidigare studier har även visat att patienter upplever röstproblem och kan drabbas av kraftigt nedsatt röstfunktion efter operation trots att ingen recurrensskada kunnat påvisats (Aluffi et al, 2001; Bergström Börlin & Hillgren, 2016). Mer forskning behövs för att undersöka orsakerna till dessa problem, om röstpåverkan kvarstår på lång sikt samt vidare undersöka om röstterapi kan förbättra röstfunktionen och minska subjektiva röstbesvär hos personer som har drabbats negativt av kirurgin.  

Ärrskador och svår dysfoni
Ärrskador på stämband ger ofta svår, kronisk dysfoni och för närvarande saknas effektiv behandling. Kombinerad behandling med stämbandskirurgi och lokal injektion med Mesenkymala stromaceller (MSC), en typ av stamceller, som har visats kunna dämpa inflammation och stimulera till att frisk vävnad bildas, har visat lovande resultat gällande minskade röstbesvär och förbättrad röstfunktion i en studie med 16 patienter (Hertegård, Nagubothy, Malmström & LeBlanc, 2020) men fler studier behövs för att kunna utvärdera behandlingseffekten. Efter stämbandskirurgi remitteras patienter ofta för post-operativ röstbehandling hos logoped med mål att förhindra kompensatoriska hyperfunktionella röstbeteenden, minska fonotraumatiska beteenden men även för att eventuellt dämpa inflammation och på så sätt optimera förhållandena för stämbandsläkning. Idag så finns inget specifikt postoperativt röstträningsprogram beskrivet och utvärderat men det skulle behövas.  

Syfte

Det övergripande syftet med projektet är tvåfaldigt; att undersöka incidensen för långvariga röstproblem efter sköldkörtelkirurgi (utan skada på recurrensnerven), undersöka orsakerna till dessa problem samt utvärdera effekten av röstterapi samt att utvärdera behandlingseffekten av stämbandskirurgi och injektion med MCS hos personer med ärrskador samt att utvärdera ett postoperativt röstträningsprogram.    

På seminariet kommer jag ge en övergripande presentation av mitt avhandlingsarbete samt mer ingående om de studier där datainsamling har påbörjats.  

Kontakt