Publicerad: 2021-05-05 17:03 | Uppdaterad: 2021-05-06 09:20

Johan Häggström nytt arbetsmiljöombud på LIME

Händer med hjärta.
Foto: Pixabay, M Hassan


Johan Häggström kommer att, tillsammans med Elisabet Lindgren, verka som institutionens arbetsmiljöombud (även kallat skyddsombud). 

Att vara  arbetsmiljöombud är ett förtroendeuppdrag där ombudet företräder alla på LIME i arbetsmiljöfrågor, samverkar i det systematiska arbetsmiljöarbetet t ex den årliga skyddsronden, och ingår i institutionens arbetsmiljögrupp.  

De lokala arbetsmiljöombuden vakar över skyddet mot ohälsa och olycksfall, samt att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav om systematiskt arbetsmiljöarbete.Skyddsombuden representerar dig som anställd i arbetsmiljöfrågor. Ombuden ska bland annat påtala brister i arbetsmiljön, underrättas av arbetsgivaren om förändringar av betydelse för arbetsmiljöförhållandena inom skyddsområdet, och delta vid upprättandet av handlingsplaner (t.ex. efter skyddsronder, medarbetarundersökningar och andra riskbedömningar).

Du kan alltid kontakta skyddsombuden för att prata om din arbetsmiljö. De har tystnadsplikt. Skyddsombuden ingår i LIMEs arbetsmiljögrupp.

Johan Häggström

Arbetsmiljöombud LIME

Elisabet Lindgren

Arbetsmiljöombud LIME